Smlouvy na míru

Smlouva na míru a poradenství dle vašich potřeb

Smlouva je základem vašeho businessu. Smlouva je závazným právním nástrojem k realizace cílů a dosažení výsledků. Mezilidské vztahy se neobejdou bez pevného smluvního základu zahrnující právní jistoty. Smlouva podpoří vzájemnou důvěru obchodních partnerů zajistí dlouhodobou spolupráci i úspěch vašeho snažení. Smluvní právo je proto základním stavebním kamenem právních služeb poskytovaných advokátní kanceláří. Pomáháme klientům při řešení výzev a předkládáme konstruktivní smluvní uspořádání. Smlouva na míru potřeby a vašich skutečných zájmů je práce pro naši kancelář. Začínající startupy mají úplně jiné potřeby, než zavedené korporace.

Provázíme k volbě nejvhodnějších řešení a pomáháme klientům učinit správná rozhodnutí. Tvoříme smlouvy a smluvní podmínky se zohledněním přání a postojů klientů. Identifikujeme slabá místa a vytváříme smluvní ujednání k minimalizaci rizik a ochraně vašich klíčových smluvních zájmů. Fungující smlouva musí obsahovat nástroje k řešení problémů, s nimiž se v praxi setkáváte. Úzká spolupráce advokáta s klienty zaručí, že smlouva není jen bezvýznamný papír, ale skutečně fungující právní instrument popisující reálný chod vztahů smluvních partnerů.

Smluvní volnosti se až na výjimky nekladou žádné větší překážky. Je tedy jen na vůli a důvtipu smluvních stran, co všechno si ve smlouvě upraví. Smluvní základ tvoří nutná ujednání (podstatné náležitosti) a vedlejší ujednání (vhodná)

Postaráme se o právní pomoc i smluvní poradenství v průběhu celé doby trvaní závazku. Hledáme řešení porušování pravidel smlouvy v rámci trvání smluvního vztahu. Netrvá-li váš zájem na dalším trvání smluvní spolupráce, uplatňujeme za klienty právní instrumenty k ukončení smlouvy. V této souvislosti radíme klientům, jak ukončit jednostranně nevýhodné smluvní vztahy. Pro naše klienty také připravujeme složité smluvní dokumentace z oblasti ochrany duševního vlastnictví. Jde zejména o licenční smlouvy a/nebo podmínky, vývoj software, SLA, dohody o mlčenlivosti (NDA), zákaz konkurence a podobné smluvní typy.

Kupní smlouva na míru

Koupě a prodej nemovitosti je často vyhledávanou službou naší advokátní kanceláře. Kupní smlouva je závazkem, na jehož základě dochází k úplatnému převodu vlastnického práva k vymezené věci. Definičními znaky kupní smlouvy jsou sjednaná úplata (kupní cena vyjádřená v penězích), konkrétně definovaná věc (nezaměnitelné označení věci nebo způsobu jejího odlišení), závazek jedné smluvní strany převést vlastnické právo (prodávající) a závazek druhé smluvní strany za převod uhradit sjednanou odměnu (kupující). Podrobné parametry kupní smlouvy (viz. kupní smlouva byt) bývají detailněji rozepsány v písemném znění textu smlouvy. Na rozdíl od darovací smlouvy je formujícím znakem úplata.

Není-li kupní smlouva připravena právníkem, dejte si na její znění pozor. Stává se, že obsahuje zásadní chyby. Smysl a účel kupní smlouvy je veřejnosti znám, i přesto se v praxi setkáváme s tím, že je předmět smluvního vztahu je nesprávně vymezen. Jednoznačná a nezaměnitelná identifikace v textu smlouvy nekoresponduje s tím, co chtěly smluvní strany vyjádřit. Řádná identifikace převáděné věci je přitom podstatná náležitost z hlediska určitosti a srozumitelnosti, zároveň chrání před budoucími spory a dává jistotu, že dojde k dosažení žádaného výsledku.

Smluvní strany mají zájem na bezproblémovém nastavení kupní ceny a vedle sjednané výše kupní ceny smluvní strany rovněž zajímá okamžik splatnosti a způsob úhrady, doprava, úhrady vedlejších položek, atp.. Doprovodnou záležitostí je přijetí smluvních zajištění prostřednictvím sankcí při nesplnění. Sjednáním smluvní pokuta pro případy dobrovolného nesplnění povinností lze smluvní stranu motivovat k provedení toho, co slíbila. V souvislosti se zajištěním kupní ceny nemovitých věcí bývá velmi často využívána peněžní úschova, kterou obvykle pro obě strany zajišťuje advokát, notář nebo banka. Potřebujete kupní smlouvu na míru? Neváhejte nás kontaktovat.

Reklamace a záruky z kupní smlouvy

Významným problémem jsou vady koupené věci a navazující reklamační procesy. Stav věci k okamžiku převzetí hraje nezastupitelnou roli pro případ budoucího uplatnění reklamace nebo záruky. Důsledná kontrola stavu kupované věci před před splněním kupní smlouvy je proto důležitá. Při nákupu hodnotnějšího majetku je běžné zachytit vstupní stav převáděné věci v předávacím protokolu. Předávací protokol je zásadní smluvní dokument, který má za cíl stav převáděné věci popsat a zachytit k definovanému smluvnímu momentu. Kupující i Prodávající by měli dbát, aby byly případné vady do protokolu při prohlídce zachyceny pro případ vyhodnocení vznesených reklamačních nároků. Je-li stav věci k okamžiku předání nejasný, těžko se lze domáhat přezkumu.

Naprosto zásadní je správní uplatnění reklamačního nároku ve stanovené lhůtě. Při nedodržení podmínek smlouvy poskytujeme našim klientům právní pomoc i podporu v navazujících soudních sporech. Správný výběr kupujícího i prodávajícího přitom hraje zásadní roli.

Ať už je transakce jednoduchá nebo velmi složitá, můžete se na naše advokáty obrátit, nejen při tvorbě a nastavení podmínek smlouvy, ale i při ochraně vašich zájmů ze smlouvy již uzavřené.

Smlouvy o dílo

Smlouva o dílo je vedle kupní smlouvy nejběžnějším smluvním typem. Základem smlouvy o dílo je činnost směřující k určitému výsledku. Definičními znaky smlouvy o dílo jsou provedení činnosti s pozorovatelným výstupem první smluvní stranou (zhotovitelem) za sjednanou odměnu, kterou se ve dohodnuté výši zavazuje druhá smluvní strana uhradit (objednatel). Smluvní nastavení smlouvy o dílo předpokládá dodání vstupů a materiálu objednatelem. Podstatná část úplaty (odměny) musí být vázána provedenou činnost. Dávejte si vždy pozor při vymezení předmětu.

Převládá-li hodnota vstupů nad činností, může se jednat o kupní smlouvu, nikoliv smlouvu o dílo. Právní povaha díla je v právu chápáno velmi široce. Běžně si lidé pod pojmem díla představují realizaci staveb, stavebních prací, montáže, opravu atp. Smlouva o dílo představuje právní základ například i pro tvorbu počítačových programů, vývoj software, vytváření databází, internetových (prostředí online) stránek nebo jiná nehmotná tvorba a tvorba duševního vlastnictví.

Praktické problémy

Stává se , že problémy související s realizací díla při nesprávném nebo neúplném zhotovení bývají ve smlouvě řešeny neúplně nebo nejednoznačně.  Jednoznačné smluvní formulace předcházejí sporným situacím i případným neshodám objednatele a zhotovitele. Nevymezí-li smluvní strany předmět smlouvy jednoznačně, mohou se následně jen těžko domáhat reklamací nebo práv z vadných plnění. Nikdo pak není schopen určit, zda právo na odměnu vzniklo či nevzniklo právo. Pevné nastavení smluvních pravidel dává stranám jistotu. Zejména v případech reklamací nebo poskytnutí plnění transparentní nastavení vztahů uvítáte. Obdobně platí v případě, když smluvní strany nejsou schopny nalézt shodu na vyřešení konkrétní otázky. Smlouvy musí pamatovat i na situace, kdy některá smluvních stran neposkytuje součinnost k provedení díla, např. nedodání materiálu či know-how, součinnost při zkoumání správného fungování díla, proces reklamace atd…

Nastavíme řešení pro kolizní situace, které mohou při zhotovení díla vyvstat. Rádi klientům pomůžeme při analýze i tvorbě správných postupů a řešení situací, které mohou nastat v budoucnu. Pomůžeme vám připravit smluvní práva a povinnosti tak, k zrealizováno a předání díla v souladu se smlouvou bez zbytečných zádrhelů.

Nájemní smlouva na míru

Základem nájemní smlouvy je přenechání věci pro užívání (nikoliv spotřebu) po vymezenou dobu, kterou smluvní strana poskytne (pronajímatel) druhé smluvní straně za úplatu (sjednané nájemné).  Vytvoříme pro vás fungující právní řešení, ať už se jedná o nájem bytů, domů, nájem nebytových a komerčních prostor nebo leasing, případně též dnes oblíbený krátkodobý pronájem. K užívání cizí věci musí být vytvořeny pevné základy.

K řádné využívání předmětu nájmu k oboustranné spokojenosti je nastavení smluvních podmínek nutností. Nájemce a pronajímatelem jsou nuceni důkladně specifikovat svá práva a povinnosti, neboť zákonná úprava není vždy úplná a jednoznačná. Za trvání smlouvy mohou nastat situace vyžadující právní asistenci nebo radu pro řešení problémů. Pomáháme klientům získávat nerušený prospěch z nájemních vztahů. Poskytujeme právní poradenství při skončení nájmu (povinné náležitosti i časté problémy skončení nájmu bytu pronajímatelem, jsme si pro vás připravili zde i problémy neplatné výpovědi zde) nebo změně podmínek jeho trvání. Zastupujeme nároky nájemců i pronajímatelů v případě vzniku konfliktních situací a soudů.

Pachtovní smlouva na míru

Obdobně pomáháme našim klientům v případě pachtovních smluv. Pacht je ve své podstatě nájem s tím rozdílem, že uživateli náleží plody a užitky spojené s užíváním věci (typicky úroda, výnosy z obchodní činnosti závodu), nájemce se nazývá pachtýřem a pronajímatel propachtovatel. Poskytujeme poradenství zemědělským podnikatelům při tvorbě smluv a smluvních podmínek pachtu.

Smlouva o zápůjčce (půjčce)

Smlouva o zápůjčce (dříve smlouva o půjčce) je smluvním typem užívaným k přenechání peněz nebo jiných zastupitelných věcí poskytnutých zapůjčitelem, které se druhá smluvní strana (vydlužitel) zavazuje ve sjednané době vrátit. Poskytujeme odborné právní poradenství v oblasti uzavření zápůjček. Pomůžeme vám při výběru smluvního typu a ke správnému nastavení řešení žádané finanční operace.

Pokud je smlouva na míru to, co skutečně potřebujete, naše advokátní kancelář vám s tím pomůže.

Zajímají Vás informace a novinky ze světa smluvního práva? Sledujte nás na sociálních sítích (Facebook, Instagram, LinkedIn) a pomozte nám budovat právní vzdělání mezi širokou veřejností.