Exekuce a insolvence

Exekuce, úpadek a insolvenční návrhy

Finanční nestabilita, výpadky cash-flow a těžkosti při plnění převzatých závazků mohou způsobit negativní dopady do obchodní činnosti. Zajistíme právní podporu, aby neochota dlužníků splácet dluhy ne a zároveň se Vám dostalo zpět, co Vám po právu náleží. Pomůžeme Vám vyhodnotit, zda má exekuce nebo insolvence smysl. Nalezneme nejpříznivější řešení situace a umožníme získat užitek i tam, kde byste sami nehledali.

Insolvence

Správné vyhodnocení signálů o finanční situaci smluvních partnerů je v podnikání klíčové. Správně vyhodnotit solventnost smluvních partnerů, nebývá snadné. Ani důsledná informovanost nezaručí neomylně přesný výsledek. Informovanost, prevence a znalost postupů, jak reagovat vám však může pomoci k uspokojení vzniklých nároků.

Insolvence je proces řešení platební neschopnosti (úpadku) dlužníka a způsob vypořádání pohledávek jeho věřitelů. Insolvenční řízení je ozdravným procesem ekonomiky, při kterém dochází k odhalení nesolventní předlužené osoby a prostřednictvím insolvence následně nuceně vypořádány její závazky. Řešení problémů a krizí dlužníků přitom nemusí vždy skončit konkurzem. Insolvence může proběhnout ke spokojenosti dlužníka i přihlášených věřitelů v rámci procesů reorganizace nebo oddlužení. Původně vzniklá platební neschopnost může být v insolvenci odvrácena, a insolvence se může stát nutným restartem podnikání dlužníka a impulzem pro přijetí nutných změn. Celý proces pak neznamená konec, ale předznamenává nový začátek a potenciál ke změně. Poradíme při volbě správného řešení, vyhodnotíme dopady, pomůžeme vytěžit maximum ztracené hodnoty pro věřitele. Insolvence může být pro věřitele zajímavým nástrojem k získání alespoň části užitků.

Jste-li v pozici dlužníka, pak Vám správně a včas podniknutými kroky můžeme pomoci nejen k ekonomickému ozdravení, ale i zajištění existence vašeho podnikání. Naším cílem je minimalizaci vyplývajících nepříznivých právních důsledků ať už na vedení, tak i vlastníky. Poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti insolvencí, zejména pak:

 • Právní analýzy a rozbory;
 • Přihlášky do insolvenčního řízení a insolvenční návrhy;
 • Tvorba strategie k předcházení a řešení platební neschopnosti;
 • Ochrana zájmů, práv i povinností v procesu insolvenčního řízení;
 • Komunikace s insolvenčními správci, soudy a všemi zúčastněnými stranami;
 • Zastoupení věřitele v orgánech věřitelů (např. na schůzích věřitelů);
 • Spory věřitelů a incidenčních spory (pořadí, pravost i existence pohledávek v insolvenčním řízení);
 • Právní zastoupení při jednáních s protistranou;
 • Právní zastoupení v řízeních před soudy a insolvenčními správci.

Exekuce

Vymožení nároků exekučním řízení je někdy jediným krokem, jak se domoci svých práv. Exekuce je řízení k vymožení povinnosti, pokud ani po přiznání práva soudem není povinnost splněna. Neochota dobrovolně splnit, by neměla být překážkou přiznaných práv a nároků. Jsme připraveni domáhat se splnění povinností soudních rozhodnutí, rozhodčích nálezů nebo jiných exekučních titulů cestou exekuce. Pomůžeme při administraci všech doprovodných záležitostí. Právně zastoupíme při jednání s dlužníky (povinnými), věřiteli (oprávněnými), soudy i soudními exekutory. Vyhodnotíme vymahatelnost nároků a zvolíme vhodné řešení po celou dobu trvání exekuce. Našim cílem při zastupování oprávněných je splnění závazků dlužníků (povinných) vůči našim klientům. Našim cílem při zastupování povinných (dlužníků) je zastavení neoprávněně vedené exekuce a zabránit protiprávnímu vymáhání práva. Poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti exekucí, zejména pak:

 • Právní analýzy a rozbory;
 • Tvorba strategií;
 • Zápis doložky právní moci a vykonatelnosti;
 • Příprava a podání návrhu na exekuci (na nařízení výkonu rozhodnutí);
 • Příprava a podání návrhu na zastavení exekuce;
 • Právní zastoupení v exekuci (exekučním řízení);
 • Návrhy soudního přezkumu nařízených exekucí;
 • Odpůrčí a vylučovací žaloby;
 • Komunikace s dlužníky a exekutory;
 • Komunikace s věřiteli a exekutory;
 • Právní zastoupení při dražbě;
 • Právní pomoc při prodeji majetku mimo dražbu;