Právo duševního vlastnictví

- Ladislav Šmarda

Duševní vlastnictvím lze ve zkratce chápat výsledky originální tvůrčí činnosti. Právo pak udává rozsah nároků a meze využití. Práva související s ochranou inovativních řešení původně nabývá jejich autor (tvůrce). Motivem vytváření přelomových vynálezů a technologií je mimo jiné získání užitku pro tvůrce. Prostředky právní ochrany musí poskytnout nástroje, díky kterým bude výsledek tvůrčí činnosti chráněn. Právní instituty ochrany, jejich volba a způsoby užití jsou nastaveny a definovány pomocí norem práva duševního vlastnictví.

Pro některé právní instituty ochrany práv duševního vlastnictví je typické, že vznikají a uplatňují se přímo ze zákona. Tvůrce je tím chráněn prakticky ihned po uveřejnění svého výsledku. Pokud chce inovátor čerpat rozšíření možnosti ochrany, musí sám volit nejvhodnější prostředky. K rozšíření ochrany (silnějšího prostředku práva) však musí splnit další zákonné předpoklady, jinak na silnější režim ochrany nedosáhne. Tímto článkem jsme si pro vás připravili obecný náhled do práva duševního vlastnictví a dalších odvozených právních otázek. V navazujících příspěvcích se v budoucnu zaměříme na jednotlivé složky a právní nástroje, které vám právo přiznává.

Autorská práva

Podmnožinou práva duševního vlastnictví jsou práva autorská. Jde o obecný režim právní ochrany, které právo přiznává k ochraně práv autora a jím vytvořeného autorského díla. Pokud chce autor (případně spoluautoři) získávat užitky z výsledku své tvůrčí činnosti (autorského díla), může výkon svého práva částečně postoupit na třetí osoby (např. formou licence na základě licenční smlouvy). Díky tomu původní tvůrce získává odměnu a oprávnění nabyvatelé se naopak mohou těšit z využití nového produktu, služby nebo technologie.

Autorské právo vzniká pro autora již okamžikem vytvoření autorského díla. Autor je tím chráněn již při prvních užitích a sdílení své autorské tvorby. Nevýhodou autorských práv je, že je nejsme schopni vidět a ohmatat. Někdy proto bývá složité rozlišit, kdo byl prvním originálním tvůrcem a kdo si následně obsah tvůrčí činnosti přisvojil. Pro uživatele pak bývá náročné rozlišit, zda je vůbec konkrétní myšlenka nebo idea chráněným autorským obsahem nebo není.

Máte-li jako autor zájem svoji ochranu rozšířit, musíte vedle práv přiznaných právem autorským volit také další doprovodné složky na obranu svých práv. Část tvůrčího obsahu a inovativních prvků na jiné právní instituty ochrany bohužel podle práva nedosáhne. Typicky se mezi tyto „nešťastné“ řadí:

 • software a práva k software (agilní vývoj),
 • videa a film,
 • hudba nebo jiná zvuková produkce,
 • fotky a obrázky,
 • literární díla a autorské příspěvky,
 • obrazy, malby a malůvky,
 • databáze a seznamy.

Práva duševního vlastnictví uplatněná přihláškou

Vedle ochrany práv autora právní předpisy umožňují v určitých případech zvolit rozšířený stupeň ochrany. Jde o určitou nadstavbu ochrany autorských práv, díky které se tvůrce dostává do lepšího postavení. Dává tím třetím osobám najevo, že jeho práva požívají rozšířené právní ochrany. Každý má posléze povinnost respektovat zapsané právo a v případě zásahu do takového práva může tvůrce využít vedle ochrany práv autora také další, mnohdy efektivnější právní prostředky.

Rozšířené možnosti ochrany

Volba uplatnění prostředku ochrany pak dává tvůrci rozšířené možnosti. Dojde-li na porušení práv tvůrce nebo oprávněného nositele práv z duševního vlastnictví, může se vůči rušiteli snadněji domáhat nápravy a/nebo zákazu porušování jeho práva. Právo je totiž zapsané ve veřejném seznamu , a každý může dohledat, kdo je jeho nositelem.

Jednoznačná informace o nositeli práva konkrétního tvůrčího výsledku

Další nespornou výhodou těchto nástrojů je i uveřejnění informace o tom, že konkrétní osoba je nositelem práva. Oprávnění a nositelé práv díky tomu mohou jednoduše prokázat, že výsledek konkrétní tvůrčí činnosti patří jim.

Jde zejména o:

 • patenty a průmyslová práva,
 • užitné vzory,
 • ochranné známky a jiné formy označení (Trademarks),
 • označení původu výrobku,
 • práva rostlinných odrůd a šlechtitelství,
 • atd…

Jednotlivým právním nástrojům ochrany práv duševního vlastnictví se budeme dále zabývat v jednotlivých tvůrčích příspěvcích na těchto stránkách.

Online právo a ochrana práv na internetu

Dalo by se říct, že dnes již samostatnou podmnožinu práva duševního vlastnictví tvoří práva na internetu a v online prostředí. Díky využití technických prostředků dnes již téměř veškerou dospělou populací jde pravděpodobně o oblast práva duševního vlastnictví, se kterou se vy sami setkáváte nejčastěji. Užití internetu na denní bázi neznamená, že by uživatelé nebo autoři znali a uměli prosazovat svá práva (některá doporučení v této oblasti). V rámci našeho budoucího směřovaní se proto zaměříme na zlepšení právní gramotnosti právě v této oblasti, protože ji tak rádi a hojně využíváme (my i vy) ke každodenní činnosti a zábavě.

Odvětvová specifika neznamenají, že by docházelo k diametrální odlišnosti než u jiných prvků práva. Právotvůrci bývají mnohdy pozadu za aktuálními trendy, proto nám často nezbývá, než mezery právní úpravy vyplnit prostřednictvím známých institutů. Tento segment práva bývá kombinací různých právních odvětví, kterým se naše advokátní kancelář věnuje.

Závěr

Tento článek je naším úvodníkem do problematiky práv duševního vlastnictví. 21. století si žádá alespoň základní znalost vašich práv k tvůrčí činnosti. Vzhledem k tomu, že dnes může být tvůrcem kreativního obsahu (např. influenceři) téměř každý, doporučujeme získat alespoň elementární povědomí o vašich právech. V této oblasti budeme průběžně generovat autorský obsah. Pro více informací nás sledujte na sociálních sítích (FB, LI, IG) nebo na našem webu.

Tématicky řadíme tento příspěvek do oblastí práv z duševního vlastnictví, smluvního práva a bohužel někdy i do oblasti práva soudních sporů. Naše advokátní kancelář pro vás všechny tyto oblasti řeší. Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte se na nás obrátit.