Darovací smlouva k nemovitosti

- Ladislav Šmarda

Darovací smlouva k nemovitosti je právním dokumentem. Na základě této smlouvy převádí dárce předmět daru (nemovitost) bezúplatně na obdarovaného. Vlastnická práva k určité nemovitosti tedy jeden subjekt převádí na druhý subjekt prostřednictvím darování. Darování je v každodenním životě zcela běžnou záležitostí, ať už jde darování nemovitosti mezi rodinnými příslušníky, přáteli nebo dobročinnými organizacemi. V tomto článku si přiblížíme klíčové informace týkající se darovací smlouvy k nemovitosti.

Co je darovací smlouva k nemovitosti?

Darovací smlouva k nemovitosti je právní dohodou, která umožňuje převést vlastnická práva k nemovitosti na jinou osobu (darování) bez nároku na finanční kompenzaci, na rozdíl od kupní smlouvy. Občanský zákoník v ustanovení § 2055 odst. 1 o darovací smlouvě stanoví: „Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá.“ Dárcem je osoba nebo subjekt, který nemovitost daruje, a příjemcem je osoba nebo subjekt, který dar přijímá. Tato smlouva je důležitým právním krokem, který zajišťuje legální a platný přenos majetku. Musí být vždy v písemné formě.

Na co si dát pozor při jejím sestavení si pro vás připravíme v navazujícím příspěvku. Pamatujte také na sjednání podmínek pro případ nevhodného chování obdarovaného (odvolání darování).

Klíčové prvky darovací smlouvy k nemovitosti

  • Identifikace stran: Smlouva musí obsahovat úplné a přesné údaje o dárci a příjemci daru. Správná a úplná identifikace zahrnuje jména, adresy a identifikační čísla (IČ podnikatelského subjektu), pokud jsou relevantní. Identifikace vždy musí být taková, aby nevznikly pochyby, že se jedná skutečně o ten či onen subjekt.
  • Popis nemovitosti: Je nezbytné jednoznačně identifikovat darovanou nemovitost. To zahrnuje adresu, parcelní číslo a veškeré další relevantní informace, které nemovitost specifikují. Přesné a jednoznačné identifikační informace o nemovitosti naleznete v katastru nemovitostí.
  • Popis daru: Specifikace, že jde o darování, a nikoli o prodej. Je důležité jasně uvést, že dar je bezplatný a dárce tedy nečeká žádnou finanční kompenzaci.
  • Návrh přenosu vlastnictví: Smlouva by měla obsahovat formulaci, která vyjadřuje záměr dárce přenést vlastnická práva k nemovitosti na příjemce.
  • Podmínky a omezení (pokud existují): Pokud jsou součástí daru nějaká omezení, například využívání nemovitosti nebo stavby na ní, musí být tyto podmínky jasně definovány.
Darování nemovitosti
  • Důkazy o vlastnictví: Důkazem vlastnictví je například výpis z katastru nemovitostí nebo jiný oficiální dokument, který potvrzuje, že dárce má právo darovanou nemovitost převést. Vždy ale doporučujeme opatřit si aktuální výpis z katastru nemovitostí.
  • Datum účinnosti smlouvy: V případě vlastnictví nemovitých věcí se vlastníkem obdarovaný stane až v okamžiku vkladu práva do katastru nemovitostí. K účinkům převodu vlastnického práva k nemovitosti dochází vždy zpětně k okamžiku, kdy návrh kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu. Nepodceňujte ani samotný Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí. Při nesprávném podání Návrhu na vklad se může stát, že katastrální úřad návrh zamítne a váš správní poplatek 2.000,- Kč zbytečně propadne.
  • Podpisy a ověření: Darovací smlouva musí být podepsána oběma stranami a úředně ověřena, aby byla platná a zákonná. A aby katastrální úřad na jejím podkladě mohl zapsat nově nabyté vlastnické právo.

Daňové aspekty

Darovací smlouva může mít samozřejmě také daňové dopady. Tzv. daň z bezúplatného příjmu (plnění) upravuje zákon o daních z příjmů. Určité osoby jsou však od této daně z bezúplatného příjmu osvobozeny. Jedná se zejména o situace, kdy probíhá darování nemovitosti mezi rodinnými příslušníky.

Závěr

Darovací smlouva k nemovitosti je důležitým právním dokumentem, který umožňuje legální a platný převod vlastnických práv k nemovitosti. Je klíčové zajistit, aby byla smlouva pečlivě sepsána, a v případě nejasností nebo otázek se poradit s právním odborníkem. Nepodceňujte ani daňové aspekty.  

Chtěli byste sepsat darovací smlouvu? Potřebujete poradit v oblasti darovaní nemovitosti? Naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství a služby pro oblast nemovitostí a majetku. Napište nám, domluvte si s námi osobní či online schůzku a společně vyřešíme jakýkoli právní problém.