Úschova peněz u advokáta

- Ladislav Šmarda

V sérií našich článků na téma kupní smlouvy bytu jsme se věnovali právní otázkám souvisejícím se samotným převodem (obecně, vyjednávání podmínek, výběr kupujícího, prohlídka bytu, uzavření kupní smlouvy a její podstatné náležitosti, rezervace). Nedílnou částí procesu koupě a prodeje bytu je i úschova peněz. Smluvní strany běžně uzavírají smlouvu o advokátní úschově. Úschova peněz u advokáta (nezávislé třetí osoby) zabezpečuje, že peníze skutečně skončí v rukou prodávajícího. Kupující si je díky ní jist, že se prodávající své peníze dostane teprve v okamžiku nabytí zápisu jeho vlastnického práva v katastru nemovitostí.

Jde o příspěvek z oblasti smluvního práva věnované převodu nemovitosti.

Co je smlouva o advokátní úschově?

Úschova peněz u advokáta je provedena formou smluvní stranami zvolené třetí osoby (v tomto případě advokát). Aby byla zajištěna důvěryhodnost celého procesu, provádí úschovy jen renomované instituce, které se těší důvěře veřejnosti. Pokud provádí úschovu peněz advokát, hovoříme o advokátní úschově.

Jedná se o třístranné jednání, ve kterém vystupuje (i) složitel, (ii) příjemce (oprávněný) a (iii) schovatel (advokát). Tedy:

  • Složitel poskytuje prostředky k uložení do advokátní úschovy pro konkrétní účel. Jakmile nastane, jsou prostředky užity v souladu se smlouvou.
  • Příjemcem je oprávněná osoba k získání složených prostředků, pokud nastane smluvně definovaná podmínka. Nejčastěji se jedná o provedení změny vlastnického práva v katastru nemovitostí z prodávajícího na kupujícího.
  • Schovatel (advokát) působí jako nezávislý rozhodčí. Peníze z úschovy skutečně uvolní teprve v případě, že nastane sjednaný předpoklad.

Můžete se tak spolehnout, že vaše peníze budou v bezpečí, dojde-li k problému.

Proč je vhodné provést úschovu peněz u advokáta?

Jistota

Smluvní strany se neznají. Aby smluvní strany neměli obavu uskutečnit transakci o vysoké hodnotě, spolehnout se na nestrannou osobu (tedy advokáta), která jim pomůže zajistit splnění podmínek kupní smlouvy. Advokát převede částku kupní ceny prodávajícímu teprve v okamžiku splnění dojednaných podmínek.

Vstup odborníka

Advokát do vztahu přináší nejen nestrannost, ale i svoji odbornost. Doprovází smluvní strany svým právním vzděláním. Pokud při kupní smlouvě prodávající a kupující nespoléhali na odborníka, pomůže advokát odhalit chybu původní dokumentace.

Splnění podmínek zákona

S prodejem a nákupem nemovitosti se pojí mnoho právních povinností. Smluvní strany často nemají povědomí, co musí v rámci svých zákonných povinností splnit nebo udělat. Díky kvalitnímu právnímu poradci získáte záruku, že neopomenete některou svoji povinnost, která se k prodeji nebo nákupu nemovitosti váže.

Garance a dozor

Garanci a dozor nad řádným fungováním advokáta poskytuje Česká advokátní komora. Je tím zajištěna nejen odborná znalost právních předpisů, ale i případné sankce, dojde-li k pochybení. Advokátní úschova je tak jedním z nejbezpečnějších a v současnosti nejběžnějších zajišťujících institutů při koupi a prodeji bytu. Jedná se dnes už o takřka nezbytný krok k uskutečnění zamýšlených transakcí s nemovitostmi na realitním trhu.

Povinné pojištění advokáta

Advokát je povinně pojištěn pro případ škody. Dojde-li k problému, mohou smluvní strany získat pojistné plnění. Ke všem vyjmenovaným zárukám se navíc připojuje i podpora ze strany povinného pojištění advokáta.

Splnění podmínek úvěrující banky

Prostřednictvím prováděné úschovy peněz u advokáta rovněž dodáváte bance důvěru pro úvěrové financování (získání finančních prostředků). Dnes už téměř bez výjimky bankovní instituce trvají na provedení úschovy peněz prostřednictvím advokáta. Ubezpečíte tím banku, že proces zastřeší právní expert. Navíc dodáte bance jistotu, že jde o prověřený obchod.

Plnění právní povinností při zkoumání původu finančních prostředků

Smluvní strany mají podle zvláštního zákona provést smluvní identifikaci a prozkoumat původ peněz užitých ke koupi nemovitosti. Advokát plní právní povinnosti za účelem splnění povinností smluvních stran podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany proto vyjma standardní dokumentace podepisují čestná prohlášení o původu peněz užitých na kupní cenu. Advokát povinně identifikuje klienty (postačí občanský průkaz či cestovní pas) a aktivně zjišťuje původ finančních prostředků.

Nadto advokát zkoumá konkrétní aktéry transakce a zkoumá, zda tyto osoby nezastávají veřejnou funkci. jedná se o tzv. politicky exponované osoby (např. soudce vyšších soudů, hejtman, tajemník zastupitelstva) nebo o lidi pocházející ze třetí země, zkoumá advokát původ finančních prostředků mnohem podrobněji. V takovém případě musí provést hloubkovou kontrolu celého majetku. Úschova peněz u advokáta vám s tímto problémem pomůže.

Závěr a proč využít služeb advokáta pro úschovu peněz

Úschova peněz je dnes již nedílnou součástí smluvního převodu nemovitosti. Díky provedení úschovy peněz prostřednictvím advokáta získáte potřebnou jistotu a zajistíte hladký průběh uzavřené kupní smlouvy.

Potřebuje provést úschovu peněz a hledáte advokáta? Rádi vám pomůžeme a jako advokáti úschovu peněz pro vás zajistíme.