Soudní řízení

Právní služby pro nemovitosti a věcná práva k nim

Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se zvláštním účelovým určením, jakož i věcná práva k nim a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Právní vztahy k nemovitostem se vyznačují formalizovaným přístupem (úředně ověřené podpisy smluvních stran) a ve většině případů vyžadují provedení vkladu katastrem nemovitostí. Jsme váš právník pro nemovitosti.

I drobné vady mohou mít za následek zamítnutí návrhu na vklad a nutnost opakování celého procesu. Zastupování klientů v řízeních před katastrálními úřady spadá do množiny námi poskytovaných služeb.

Investice a právní vztahy k nemovitostem se často řadí mezi množinu situací, kdy klienti vyhledávají služeb advokátů. Dotazy klientů se často netýkají jen vytvoření smluv. V oblasti nemovitostí a stavebnictví se pohybuje celá řada profesionálních subjektů, jejichž zájmy mohou být odlišné od těch Vašich. Ve vyjednávání a uspořádání práv k nemovitým věcem je nezbytná odpovídající ochrana vašich práv. Aktivity a činnost v oblastech nemovitostí jsou často spojeny se značnými výdaji. O to větší je míra jistoty o správnosti postupu v oblasti nemovitostí nutností. Při sjednávání práv a povinností k nemovitým věcem je nutné být zvlášť precizní.

Jaké právní služby v oblasti nemovitostí nejčastěji poskytujeme?

Klientům poskytujeme komplexní právní služby v oblastech práva nemovitostí, zejména pak:

 • Pomoc a prověření nemovitosti před zakoupením;
 • Převody nemovitostí (byt, dům či pozemek), kupní smlouva, darovací smlouva);
 • Smlouva o smlouvě budoucí kupní i jiné;
 • Smlouva o úschově;
 • Pronájmy, pachty (pachtovní smlouvy) a dočasné využití nemovitostí (včetně jejich skončení);
 • Zemědělský pacht a využití území;
 • Tvorba a připomínkování smluvní dokumentace;
 • Darování nemovitosti (pozemku, bytu, domu, stavby, atd…);
 • Právo stavby;
 • Věcná práva k cizím věcem, pozemkové služebnosti;
 • Právo nezbytné cesty k pozemku;
 • Stavby zřízené na cizím pozemku;
 • Odstraňování neoprávněných staveb;
 • Řízení před katastrálním úřadem (návrhy na vklad, výmazy, poznámky a jiné),
 • Právní poradenství při projektování a realizaci výstavby;
 • Smlouvy o výstavbě (Bytová výstavba);
 • Prohlášení vlastníků jednotek (vznik bytových jednotek);
 • Správa bytových domů;
 • Právní pomoc společenství vlastníků jednotek;
 • Zprostředkování a prodej nemovitostí realitní kanceláří;
 • Uzavření a připomínkování rezervační smlouvy (a na co si dát pozor);
 • Balíček služeb pro realitní kanceláře;

Spoluvlastnictví

Spoluvlastnictví je právním institutem, kdy skupina osob disponuje společným vlastnickým právem k téže věci. Právní vztahy spoluvlastnictví rozeznává právní řád s ohledem na postavení subjektů takto:

 • práva mezi spoluvlastníky uvnitř spoluvlastnického vztahu;
 • vnější vztahy, které se týkají jednání ohledně společné věci navenek;
 • a nakonec rovinu vlastních práv konkrétního spoluvlastníka související se jeho spoluvlastnickým podílem.

Na rozdíl od zahraniční právní úpravy je v českém právním prostředí spoluvlastnictví vnímáno podobně jako rozhodování vlastníka celé věci. Spoluvlastnický podíl pak udává pouze to, jakou měrou se každý jednotlivý spoluvlastník podílí na hospodaření se společnou věcí a dále podílí na utváření vůle celého společenství navenek. K reálnému dělení věci na části nedochází a právní společenství spoluvlastníků vždy disponuje s celou společnou věcí.

Znaky spoluvlastnictví jsou jednota předmětu (pokud věc fakticky rozdělíme, pak se již nejedná o spoluvlastnictví, nýbrž vlastnictví k určité části), četnost subjektů (více osob na straně vlastnické k jedinému předmětu) a nedělitelnost společného práva (právo k určité věci náleží nedělitelně všem spoluvlastníkům). Spoluvlastnický bývá v praxi velmi problematické. Pro složitost spoluvlastnictví často dochází mezi spoluvlastníky ke sporům.

Pokud hledáte právníka pro nemovitosti, kontaktujte nás.

Stavba na cizím pozemku

S účinností nového občanského zákoníku se stavby považují za součást pozemku. Je-li vlastník pozemku shodný s vlastníkem stavby, převádí se pouze pozemek. Pokud není shoda v osobě vlastníka stavby s pozemkem, jedná se o stavbu na cizím pozemku, a s tím související množina práv. Odlišné majetkové režimy vlastníka stavby a pozemku působí nemalé množství problémů.

Základem je zjištění právního důvodu zřízené stavby a dále vyhodnocení, zda se jedná o stavbu trvalou nebo dočasnou. Zjistí-li vlastník pozemku, že stavba byla zřízena neoprávněně, může za podmínek stanovených zákonem domáhat svých práv u soudu. V krajním případě může být soudem rozhodnuto o odstranění neoprávněně zřízené stavby.

Jako váš právník pro nemovitosti si poradíme i s neoprávněnou stavbou na cizím pozemku.

Máte právní problém s nemovitostí?

Jsme váš právník pro nemovitosti. Právního poradenství v oblasti nemovitostí zahrnuje ucelená řešení, spojená s realizací staveb, rekonstrukcí, údržby, správy nemovitostí a jiných právních otázek s nimi spojenými. Ať už realizujete developerské projekty, hledáte investiční příležitosti, zastupujete realitní kancelář nebo pořizujete vlastní bydlení, naše advokátní kancelář je tady pro vás.

Zajímají Vás právní vztahy spojené s nemovitosti? Sledujte nás na sociálních sítích (Facebook, Instagram, LinkedIn) a pomozte nám zlepšit právní povědomí.