Správní právo a daně

Správní řízení a daňové řízení

Správní řízení a daňové řízení

Postavení jednotlivce vůči státu není vyrovnané. Je třeba chránit a dbát vlastních práv a svobod, aby nedocházelo k nepřiměřeným zásahům a nezákonným postupům ze strany úřadů. Orgány státu, stejně tak i jimi vydaná správní rozhodnutí mohou zasahovat a omezovat práva osob pouze zákonem stanoveným způsobem. Obhájit vlastní práva a nároky vůči příslušným orgán nemusí být jednoduchou záležitostí. Pomáháme klientům uplatnit práva v úředních řízeních, zastupujeme a reprezentujeme při kontaktu s orgány státu. Můžete se na nás spolehnout při prosazování vašich práv v oblasti správního práva ve správních řízeních. Poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti správního práva, zejména pak:

 • Řízení podle stavebního zákona;
 • Právní zastoupení v územním řízení a v řízení o povolení nebo odstranění staveb;
 • Poradenství a zastoupení při Inspekci práce (Státní úřad inspekce práce);
 • Právní pomoc v oblasti práva životního prostředí (Česká inspekce životního prostředí);
 • Právní zastoupení při veterinární inspekci (Státní veterinární správa);
 • Příprava a právní zastoupení při obchodní inspekci (Česká obchodní inspekce);
 • Ochrana v řízeních o správním deliktu (Přestupkové řízení);
 • Opravné prostředky proti sankcím;
 • Právní zastoupení v řízení o nezákonný postupu a nečinnosti správních orgánů;
 • Správní žaloba;
 • Zastupování před správními soudy.

Daně, zastupování v daňových a celních řízeních

Řešení vytvářená pro klienty propojují naše znalosti z oblasti daní. Některé transakce přirozeně zahrnují nutnost posouzení daňových aspektů. Dopady některých daní (DPH, daň z příjmů, daně z nabytí, …) zásadně ovlivňují hospodářskou stránku Vašeho projektu. Daňové hodnocení je přitom leckdy klíčové pro posouzení návratnosti i efektivity. Máme zkušenosti s analýzou podmínek, přípravou návrhů řešení i výběrem správné varianty. Pomáháme nalézat optimální cestu při efektivním daňovém zatížení zvoleného právního řešení. Spolupracujeme s daňovými a účetními poradci.  V případě nesouladů a nedostatků zjištěných finančními úřady zastupujeme zájmy klientů v daňových řízení. Doporučíme, jak postupovat při plnění zákonných povinností vůči státu, budeme spolupracovat v řízeních s finanční správou nebo jinými orgány veřejné správy a pomůžeme chránit vaše zájmy před nesprávným rozhodnutím nebo postupem finančních úřadů nebo celních úřadů. Stejně tak pomáháme při právních rozborech v oblasti daní rovněž Vašim účetním a daňovým poradcům. Poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti daňového práva, zejména pak:

 • Analýzy, právní rozbory a poradenství v oblasti daní;
 • Právní poradenství v oblasti daní a vyhodnocení dopadů judikatury;
 • Doporučení při tvorbě a nastavení vhodných řešení z hlediska daňového zatížení;
 • Právní zastoupení při daňové kontrole;
 • Opravné prostředky při uložení pokuty a sankcí od finančních úřadů;
 • Opravné prostředky při uložení pokuty, sankce, nedoplatku v celním řízení;
 • Prevence a zamezení spáchání trestných činů právnických osob;
 • Obhajoba v trestním řízení pro oblast daní (daňových deliktů) a krácení daně;
 • Správní žaloba proti rozhodnutím finančních úřadů/celních úřadů;
 • Kasační stížnost v daňových a celních řízeních.