Pachtovní smlouva

- Ladislav Šmarda

V minulém příspěvku jsme se věnovali obecně pachtu a zemědělskému pachtu. V dnešním článku se podíváme na téma pachtovní smlouva a na co si dát pozor při jejím uzavírání.

Pachtovní smlouvu uzavírá vlastník věci – propachtovatel – a člověk, který bude na věci hospodařit – pachtýř. Pachtýř musí jednat s péčí řádného hospodáře a užívat i požívat plody a užitky věci. Za to platí propachtovateli pachtovné.

Doporučujeme sjednat smlouvu písemně.

Náležitosti smlouvy

Pachtovní smlouvu si strany sjednávají ústně či písemně. Pro případné budoucí spory je vhodné sjednat smlouvu písemně, aby bylo jasné, k čemu se strany vzájemně zavázaly. Smlouva obsahuje:

1) označení a identifikace smluvních stran (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště)

2) identifikace propachtované věci – číslo parcely, katastrální území, kde se věc nachází, list vlastnictví

3) pachtovné – výše pachtovného a způsob jeho určení (penězi, případně částí výnosu z pachtu)

4) doba, na kterou strany pacht uzavírají

5) inventář

6) výpověď – výpovědní důvody, určení výpovědní doby

7) sankce – v případě, že smluvní strana poruší své povinnosti

Následuje datum uzavření smlouvy a podpisy obou stran. Každá strana obdrží jeden výtisk smlouvy.

I když není sepsání smlouvy povinné, lze sepsání smlouvy rozhodně doporučit. Strany si mohou sjednat vlastní určení doby, na kterou se pacht uzavírá, samy si vlastní výpovědní důvody a délku výpovědní doby.

Na co si dát pozor

Pachtýř by měl ověřit, že propachtovatel je vlastníkem věci a že na věci nevázne např. zástavní právo nebo jiné věcné břemeno. Tyto informace pachtýř jednoduše zjistí na webu katastru nemovitostí. Pachtýř může navrhnout zapsání pachtu do katastru nemovitostí, s tím ale musí propachtovatel souhlasit. Bez jeho souhlasu katastrální úřad zápis neprovede.

Pachtýř nemůže pacht přenechat k užívání třetí osobě nebo měnit její hospodářské určení bez předchozího souhlasu propachtovatele. Pokud by pachtýř toto porušil, mohl by mu propachtovatel dát z pachtu výpověď bez výpovědní doby. To neplatí u pachtu, který užívání třetími osobami předpokládá z podstaty věci, např. pacht restaurace.

Inventář

Inventář je soubor věcí, zejména movitých, který slouží k užívání věci a k jejímu řádnému obhospodařování. Jedná se např. o výrobní zařízení, stroje, nábytek. V praxi se používá členění na mrtvý (stroje, dopravní prostředky) a živý (hospodářská zvířata).

Pachtýř udržuje inventář na své náklady, to zahrnuje údržbu, správu, kontrolu, čištění, krmení zvířat apod. Ve všech těchto činnostech pachtýř pečuje jako řádný hospodář. Pokud pachtýř nepečuje o inventář řádně, je povinen nahradit propachtovateli škodu. Pokud pachtýř nejedná jako řádný hospodář, může propachtovatel přistoupit k výpovědi bez výpovědní doby.

Propachtovatel musí zajistit způsobilost propachtované věci k užívání a zajistit i obnovu inventáře.

Pachtovní smlouva může být uzavřena i bez inventáře. Záleží pouze na vůli stran, zda inventář do smlouvy přidají.

Závěr

Pachtovní smlouvu uzavírá propachtovatel s pachtýřem. Strany nemusí smlouvu sepsat písemně, ale její písemná podoba je vhodná pro jasné stanovení práv a povinností obou stran. Strany si mohou ve smlouvě ujednat délku pachtu, výpovědní důvody i výpovědní dobu.

Propachtovatel a pachtýř si mohou smlouvu napsat tzv. na míru. Pokud však některý institut pachtu ve smlouvě opomenou, může je překvapit zákonná úprava. Propachtovatel i pachtýř mají základní úpravu znát nebo se poradit s odborníkem, než ke smlouvě přistoupí.

Chcete uzavřít pachtovní smlouvu a nevíte si rady? Potřebujete poradit? Obraťte se na nás, my Vám pomůžeme.