Pokračovat

Vítejte na stránkách

Advokátní
kanceláře

Profesionální advokátní kancelář

Podpis
Chci právní službu

O naší advokátní kanceláři

Za nás mluví výsledky naší práce

Advokátní kancelář se specializuje na právní poradenství podnikatelům a komerčním subjektům. Naší vizí je přinášet odborná a jedinečná řešení vašich problémů. Propojujeme znalosti práva s podnikáním a nacházíme řešení s novým rozměrem. Dodáváme vám jistotu, poskytujeme vám klíčové informace i právní porady a provádíme vás na cestách ke správným rozhodnutím.

box
Nabídka in-house poradenství (přímo u vás)
box
Dlouhodobé harmonické vztahy
box
Skutečné potřeby klientů
box
Právně i ekonomicky účelná řešení

Společně s klienty nalézáme právní řešení, která mají skutečně smysl. Díky propojení práva a ekonomie naše právní poradenství umožňuje klientům efektivně dosáhnout žádaných výsledků. Základem úspěchu je úzká spolupráce a sdílené cíle, kterých chceme společně dosáhnout. Naše advokátní kancelář se zaměřuje na právní poradenství s akcentem na dlouhodobou spolupráci. Pomáháme našim klientům k uskutečnění obchodních vizí. Obohacujeme hlediska klientů o odborný náhled a identifikujeme budoucí rizika.

Nabídka právních služeb

Práva náleží bdělým

ikona
Smlouvy na míru
Vytváříme pevný právní základ a tvoříme smluvní řešení, díky kterým se vztahy realizují a rozvíjí. Chráníme Vaše zájmy a radíme Vám, jak vytvořit zázemí spolupráce s Vašimi smluvními partnery.
ikona
Obchodní společnosti
Doporučujeme a implementujeme pravidla vnitřního systému fungování obchodních společností. Poskytujeme právní pomoc při řešení vztahů uvnitř obchodní společnosti i při jednání navenek.
ikona
Právo duševního vlastnictví, IT, online
Zabezpečíme právní poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví, autorských práv a know-how. Pomáháme vymezit váš online prostor. Poskytujeme právní poradenství v případě zásahů do vašich práv v prostředí internetu.
ikona
Pracovní právo
Nastavujeme správná pravidla spolupráce v oblastech pracovního práva. Pomáháme vám překonat složitosti a problémy ve vztahu zaměstnance a zaměstnavatele. Hledáme řešení negativních dopadů způsobených pandemickou krizí.
ikona
Nemovitosti
Zajišťujeme kompletní právní poradenství v oblasti nemovitostí. Chráníme Vaše práva k nemovitostem a poskytujeme vám jistotu nejen při koupi nebo prodeji nemovitých věcí, ale i realizaci staveb.
ikona
Správní právo a daně
Jsme právní oporou při prosazování vašich práv vůči veřejné správě. Pomáháme při výběru optimálních variant a postupů při plnění zákonných povinností vůči státu v oblasti daní a správního práva.
ikona
Soudní řízení
Zastupujeme při hájení vašich zájmů v řízeních před soudy i rozhodci. Jsme vám oporou a stabilním partnerem při hledání cesty k řešení sporů. Pomáháme nalézt řešení i mimosoudní cestou.
ikona
Exekuce a insolvence
Bráníme vás před neochotou dlužníků dobrovolně splnit dluhy. Nalézáme nástroje pro překlenutí negativních dopadů spojených s platební neschopností a získáváme pro vás maximum ztracené hodnoty.
ikona
Právo EU a GDPR
Monitorujeme a reflektujeme dopady evropského práva do vašich obchodních aktivit. Radíme, jak účelně a efektivně splnit právní povinnosti při současném zachování vašich oprávněných zájmů.

Naši spokojeni klienti

I pro vás najdeme řešení

ACT
AldEkon
DP
E
EcoRapido
EDU COMM
Eduwin
OK3D
Leitners
Mokuso
MySasy
OLC systems

Rady a tipy

Chceme vám pomoci

Náhledový obrázek
Majetková stránka autorství
Ne každá myšlenka nebo inovace zakládá autorství. Teprve při naplnění všech zákonných znaků můžeme tvorbu označit za autorské dílo a osobu tvůrce označit jako autora díla. Obsahem autorství je navenek zachycená a sdělená vlastní tvůrčí činnost autora. Autorství je souhrnem osobnostních a majetkových autorských práv. Jde se o oddělitelné roviny. Osobnostní autorská práva tvoří práva: být označen jako autor, právo rozhodnout o sdělení díla světu (uveřejnění) a právo autorské dílo zachovat nebo měnit. Majetková autorská práva zjednodušeně představují ekonomický užitek z autorství. Český autorský zákon přiznává obě zmíněné složky pouze fyzickým osobám. Právnická osoba však může nabývat majetková autorská práva ze zákona nebo prostřednictvím licencí (úplatné užívání autorských práv). Autorská práva jsou důležitá pro oprávněnost užívání autorských děl a zjištění příjemce konečného užitku z autorského díla. Vytváříte-li autorské dílo jako fyzická osoba v rámci smluvních vztahů s právnickou osobou mějte na paměti, že majetková autorská práva může zákon svěřit právnické osobě. Ochrana práv autora by neměla být brána na lehkou váhu. Díky tomu se vyhnete nepříjemným zjištěním, že vaše nároky nejsou právem chráněny tak, jak byste si představovali.
Číst více
Náhledový obrázek
Doporučení před založením obchodní společnosti
Založení obchodní společnosti musí předcházet kritické zhodnocení kladů i záporů nového řešení. Racionálního zdůvodnění zvoleného postupu je zcela stěžejní. Vytvořením obchodní společnosti vzniká nový subjekt odlišný od tvůrce a s tím souvisí i množství komplikací. K existenci obchodní společnosti se váže celá řada právních povinností a doprovodných aspektů. Majetek a dluhy patří obchodní společnosti, nikoliv společníkům nebo jednateli. Vklady a výběry musí být zdůvodnitelné a prokazatelně evidovány v účetnictví obchodní společnosti. Při výplatě zdrojů společníkům dochází k dvojímu zdanění (obchodní společnost a následně společník). Jednatel daní ve stejném režimu jako zaměstnanci a zdanění může být oproti režimu OSVČ přísnější. Obchodní společnost musí být vedena s péčí řádného hospodáře. Jednatel je za svá jednání odpovědný navenek vůči věřitelům, stejně tak i dovnitř vůči společníkům a společnosti. Dostane-li se obchodní společnost do insolvence mohou se za určitých podmínek věřitelé zhojit na vedení obchodní společnosti. Jednočlenná obchodní společnost s ručením omezeným může nakonec spolknout i jmění společníka, je-li zároveň jednatelem. Zřízení obchodní společnosti může naopak pomoci, pokud je podnikající fyzická osoba vystavena progresivní příjmové dani. Obchodní společnost může přinést výhody při vytváření autorských děl (např. oblasti IT) a zlepšit postavení fyzické osoby v rovině autorských práv. Stručně řečeno při založení obchodní společnosti nejde jen o image, ale o smysluplnost řešení.
Číst více
Náhledový obrázek
Význam předmětu smlouvy
Pochopit a smluvně vymezit podstatu podnikání a prováděné činnosti je pro smlouvu zcela zásadní. Předmět smlouvy definuje vztahy s vašimi zákazníky, a musí být patřičně srozumitelný. Poskytnutá služba nebo produkt musí být popsány tak, aby byly zřejmé i mimosmluvní osobě. Je-li předmět smlouvy formulován nesprávně, může to znamenat, že popsaná smlouva nebo její část nikdy nevznikla. Potom lze jen těžko očekávat právní ochranu smluvně zapsaných práv. Nedostatky a chyby předmětu smlouvy se často projeví až při sporu, co má nebo nemá být podle smlouvy splněno. Správné nastavení smluvního předmětu pomáhá předcházet konfliktním situacím a vyjasnit vztah už na počátku spolupráce. I když není předmět smlouvy formulován právníkem, je vždy vhodné posoudit jeho vyjádření s někým mimo vlastní obor podnikatele. Díky tomu získáte srovnání, jak vnímá vaši službu či produkt třetí osoba, a zda skutečně zachycuje obsah vašeho podnikání a prováděných činností. Pomůže Vám to nalézt správný směr. Nejste-li si jistí a hledáte radu či služeb odborníka, rádi vám pomůžeme.
Číst více

Často kladené otázky

Nebojte se zeptat na to, co vás trápí

Máte-li pochybnosti o tom, zda působíme v právním oboru Vašeho problému, neváhejte nás s Vaším dotazem kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi Vám s vaším dotazem pomůžeme.
Nikoliv. Vedle Olomouce pravidelně provádíme právní služby pro klienty z Prahy a Brna. Vedle sídla společnosti v Olomouci máme v tuto chvíli prostory pobočky v Brně. Po dohodě provádíme právní služby přímo v prostorách našich klientů.
Doporučujeme sjednat si schůzku předem. Musíme dostát již přijatým požadavkům našich klientů, proto je vhodné se na schůzce s Vámi předem domluvit, aby termín vyhovoval oběma stranám.
V případě výjimečných okolností na straně klienta, nebo pokud věc nesnese odkladu, provádíme právní služby po předchozí dohodě i mimo stanovenou pracovní dobu.
Ano, zajistíme právní podporu a poskytování právních služeb anglickém jazyce.
Ano, ze zákona jsme povinni zachovávat povinnost mlčenlivost o všech skutečnostech, které se od Vás dozvíme při výkonu advokacie. Důvěrnost, mlčenlivost, profesionalita a spolehlivost jsou u nás samozřejmostí.
Ano, provádíme zajištění kompletní agendy v rámci námi prováděných právních kauz. Je věcí klientů, zda se rozhodnout tyto kroky provést prostřednictvím naší kanceláře nebo svépomocí.

Potřebujete poradit

Napište nám nebo zavolejte