Duševní vlastnictví

Právo duševního vlastnictví, IT a software

Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví je jedinečný produkt tvůrčí činnosti prezentovaný veřejnosti. Právo duševního vlastnictví je souborem pravidel originální autorské tvorby, ochrany nehmotných statků a know-how, patentů, licencí a další forem užitku spojených s inovacemi. I přes nehmotnou podstatu je celospolečenský význam i hodnota enormní. Globální trendem přispívají k rozvoji produktů a služeb spojených s novátorským přístupem a originálním tvůrčím myšlením. Právo IT a software je pak pokládáno za podmnožinu této kategorie s konkrétním zaměřením.

Ochrana autorství

Ochrana práv autora prostřednictvím autorského zákona je jen jednou z forem ochrany duševního vlastnictví. Ne každá myšlenka nebo inovace zakládá autorství. Teprve při naplnění všech zákonných znaků můžeme tvorbu označit za autorské dílo a osobu tvůrce označit jako autora díla. Ochranu v režimu autorského díla mohou získat pouze autorská dílo. Zjednodušeně se autorským dílem rozumí. Autorské dílo je navenek zachycená a sdělená vlastní tvůrčí činnost autora. Autorství je souhrnem osobnostních a majetkových autorských práv. Jde se o oddělitelné roviny. Obsah osobnostních autorských práv tvoří: být označen jako autor, právo rozhodnout o sdělení díla světu (uveřejnění) a právo autorské dílo zachovat nebo měnit. Majetková autorská práva zjednodušeně představují ekonomický užitek z autorství (spoluautorství). Některé myšlenky a inovace požívají právní ochrany pouze v režimu autorského zákona. Počítačový program je chráněn podobně jako literární dílo.

Doplňkové formy ochrany

Doplňkové normy ochrany majitele práv duševního vlastnictví plní například patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení, ochrana domén, ochrana obchodních tajemství, autorská práva atd…Hodlá-li autor technického vynálezu vytvořit doplňkové formy ochrany (nejen dle autorského zákona), může pomocí přihlášky na patentový úřad zažádat o patent. Jde-li o vynález posouvající dosavadní stav techniky jedinečnou tvůrčí (vynálezeckou) činností autora a zároveň je průmyslově využitelný, získá majitel udělením patentu výlučné právo jeho užití. Zapsané patentové právo všem osobám sdělí, že užití vynálezu je do budoucna možné jen se souhlasem jeho majitele, nespadá-li do zákonem stanovených výjimek. Na rozdíl od ochrany autorského díla v režimu autorského zákona, vstupují doplňkové formy ochrany teprve na podkladě rozhodnutí příslušného orgánu ochrany. Představují obranu oprávněné osoby proti neoprávněnému zásahu jiné osoby v definované výseči.

Příkladem je nakoupený osobní počítač, který může a nemusí zahrnovat následující:

 • ochrana designu (podoba produktu);
 • ochrana materiálů a součástí (registrace chemických látek, příměsí a složení);
 • ochranné známky (logo a označení,);
 • ochrana loga (autorská práva);
 • ochrana užitých vzorů a jednotlivých komponentů (průmyslově vyráběné součástky);
 • patent (obsahuje-li prvky vynálezecké činnosti)
 • ochranu částí a součástí programového vybavení (software) chráněného licencí (úplata za možnost užívání nehmotné tvorby);
 • ochrana částí a součástí programového vybavení s veřejnou licencí;
 • a další.

Kombinace

Originální tvorba lze chránit na vícero různých úrovních v návaznosti na charakter a formu zachycení výtvoru. Volba prostředku zabezpečení práv správným režimem je esenciální. Pokud chce majitel vybrat správný prostředek ochrany, volí takový prostředek , díky němuž dostatečné ochrání originálního výtvoru, v definované oblasti, na vymezeném území v souladu s racionálním ekonomickým uvažováním a jeho ekonomickými možnostmi. Pokud je produkt životaschopný (zaměřen) na území EU, nežádejte ochranu v Nepálu. Dosažení nejvyššího stupně ochrany lze dosáhnout skrze kombinaci různých právních nástrojů.

Advokátní kancelář poskytuje právní podporu v oblasti práva duševního vlastnictví na počátku při výběru optimálního právního institutu, právní ochranu během jejich trvání nebo podporu při převodu práv na třetí osoby, zejména pak:

 • Právní analýzy a rozbory v oblasti práva duševního vlastnictví;
 • Hodnocení potenciálních rizik a dopadů do práv třetích osob;
 • Přihlášky a registrace ochrany;
 • Právní pomoc při vývoji licencovaných produktů (licence);
 • Tvorba licenčních podmínek a licenční smlouvy;
 • Právní ochrana;
 • Smluvní ochrana neveřejných informací, tvorba NDA (smlouva o mlčenlivosti);
 • Smluvní zajištění zákazu konkurence (konkurenční doložka);
 • Právní poradenství při řešení sporů a konfliktních situací;
 • Právní zastoupení v řízeních před soudy.

Právo IT a software

Právo IT je otiskem digitálního světa v režimu práva. Jde o velmi dynamický obor podléhající turbulentním změnám, přičemž technologickému růstu a inovacím zákonodárce ne vždy stačí. Zachování důsledné ochrany tvůrců software, programů nebo jiných prvků IT lze dopomoci kvalitní smluvní dokumentací. Zabezpečení právního režimu počítačových programů a software je trvajícím procesem. Vývoj software (i agilní) doprovází právní poradenství k dosažení zamýšleného stavu. Budoucí užívání a licence k software mimo jiné závisí na využití nástrojů a právem chráněných materiálů třetích stran. K minimalizaci případných budoucích sporů musí vývojáři chápat jednotlivé etapy vývoje i po právní stránce. Vyvarují se tím konfliktům spojených s autorskými právy.

Za tímto účelem vám pomáháme uspořádat správná a úplná pravidla spolupráce zúčastněných stran i zainteresovaných subjektů. Nastavení správného právního rámce spolupráce mezi smluvními stranami, vymezené přístupů k chráněnému obsahu, limity užití a ochranu před neoprávněného užívání. Podmínky užití a licenční ujednání počítačových programů či software stanoví hranici užívacích práv. Následná ochrana před překročením uživatelských oprávnění a porušení podmínek licence jsou oblasti, ve kterých pomáháme našim klientům.  

Pomáháme IT firmám a developerům aplikací zajistit právní ochranu tvůrčí činnosti, zejména pak:

 • Úpravy a nastavení právních vztahů při vývoji, licencování a distribuci software a jiných IT produktů;
 • Smlouvy a smluvní dokumentace;
 • Pracovní smlouvy, odměňování a pracovněprávní dokumentace;
 • Smlouva o vývoji software;
 • Smlouva o agilním vývoji;
 • SLA (Service level agreement), smlouvy o plnění servisních požadavků klientů;
 • Licence, Licenční podmínky, Smlouva o licenci;
 • Smlouva o mlčenlivosti (NDA), Smlouva o zákazu konkurence;
 • Doménové spory;
 • Právní podpora při řešení sporů;
 • Právní zastoupení v řízeních před soudy.  

Potřebujete pomoci v právu IT a software nebo jiné ochrany duševního vlastnictví? Neváhejte se na nás obrátit. Jsme advokátní kancelář pro oblast ochrany duševního vlastnictví, práv v oblasti IT i software a licencí i právních vztahů v oblasti online.