Právo EU a GDR

Právní zastoupení ve sporech u soudu a v rozhodčím řízení

Poskytujeme právní zastoupení pro potřeby našich klientů. Spory mezi stranami představují řádnou komplikaci. Primární cílem je návštěvám soudu účinně předcházet a hrozící spory eliminovat dohodou. Soudnímu řízení se nelze vyhnout v každém případě a riziko vzniku sporných situací nelze nikdy úplně eliminovat. Volba vhodného právního zástupce (advokáta) je pak stěžejním krokem ochrany vašich práv u soudu. Od okamžiku převzetí právního zastoupení hájíme vaše práva a reprezentujeme vaše zájmy v soudních řízeních. Díky praxi a zkušenostem v oboru nacházíme optimální cesty i v náročných a vypjatých situacích. Právním zastoupením advokátem dosáhnete nejschůdnějších řešení a dosáhnete nejvyšší úrovně ochrany oprávněných zájmů v řízení před soudy.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby z oblasti ochrany práv z duševního vlastnictví, plnění smluv a jiných závazků, pro spory v oblasti nemovitostí a dále také v rámci běžné agendy řešíme pracovněprávní spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a neshody uvnitř obchodních korporací.

Právní zastoupení před soudem

K soudním sporům přistupujeme s širším ohledem na osobní, obchodní a jiné zájmy klientů. Naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství již v předsoudním stádiu, kde společně s klienty vyhodnotíme výchozí pozici. Nalézáme strategii a správné nástroje ve všech fázích řízení, ať už se jedná o rozhodování soudu v první instanci, odvolání, dovolání nebo ústavní stížnosti před Ústavním soudem. Zastupujme i v řízeních před správními soudy i při podání kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu. Zakládáme si na právním poradenství s přidanou hodnotou pro klienty. Při analýze a hodnocení oceníte naši schopnost vidět celý problém ekonomicko-právním náhledem. Celkový užitek a spokojenost klienta je pro naši advokátní kancelář zásadním měřítkem úspěchu. Zvláště ve vyhrocených situacích oceníte naši právní podporu a stabilního partnera pro řešení krize. Poskytujeme právní zastoupení v soudních řízeních, zejména pak:

 • Předcházíme vzniku sporů;
 • Analýza před soudním jednáním, doporučení a tvorba ideální strategie řešení sporu;
 •  Jednání s protistranou a hledání smírného řešení;
 • Alternativní způsoby řešení sporů (mediace, konciliace);  
 • Sjednání dohody o smíru;
 • Příprava a podání žaloby (právní zastoupení žalobce);
 • Příprava a podání vyjádření žalovaného (právní zastoupení žalovaného);
 • Právní zastoupení v soudních řízeních;
 • Podání řádných opravných prostředků (odvolání);
 • Příprava a podání mimořádných opravných prostředků (dovolání, ústavní stížnost, kasační stížnost);
 • Právní zastoupení při výkonu soudních rozhodnutí.

Právní služby v rozhodčím řízení

Jistotu alternativu běžnému soudnímu řízení je řízení před rozhodci. Majetkové spory mezi podnikateli mohu být řešeny mimosoudně v rozhodčím řízení. Podobně jako soudce je rozhodce nezávislou a nestrannou třetí osobou k rozhodnutí sporu mezi stranami. Strany sporu mohou rozhodce povolat k rozhodování sporů přímo ve smlouvě (před vznikem konfliktu) nebo i poté, co mezi smluvními stranami spor vznikl. Lze zvolit i stálý rozhodčí soud, který v zásadě funguje jako běžné soudy. Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky je stálým rozhodčím soudem s vlastním seznamem rozhodců, jednacím řádem a vlastním zázemím, který byl právě pro účely rozhodování sporů mezi podnikateli zřízen.

Nespornou výhodou rozhodčího řízení je jeho rychlost. Oproti soudnímu řízení lze rozhodčí nález vydat poměrně v krátkém časovém období. V některých oborech práva je pro odbornost a specializaci konkrétního rozhodce vedení sporu cestou rozhodčího řízení velmi žádoucí. Znatelnou nevýhodou rozhodčího řízení je jeho cena. Poskytujeme právní služby v rozhodčích řízeních, zejména pak:

 • Předcházíme rizikům vzniku sporů;
 • Analýza před rozhodčím jednáním, doporučení a tvorba ideální strategie řešení sporu;
 • Právní zastoupení v jednání s protistranou a hledání smírného řešení;
 • Sjednání dohody o smíru;
 • Příprava a podání žaloby (právní zastoupení žalobce);
 • Příprava a podání vyjádření žalovaného (právní zastoupení žalovaného);
 • Právní zastoupení v rozhodčích řízeních;
 • Podání řádných opravných prostředků (odvolání);
 • Právní zastoupení exekuce rozhodčích nálezů.

Naše advokátní kancelář poskytuje zastoupení v případě sporu nebo jiného uplatnění vašich práv před soudem. jako advokáti zastupujeme naše klienty v desítkách soudních procesů napříč Českou republikou. Jako advokáti působíme profesionálně s ohledem na zájmy a potřeby klienta. Potřebujete právní zastoupení? Neváhejte se na nás obrátit. My Vám pomůžeme.