Licenční podmínky

- Ladislav Šmarda

Jsou zjednodušeně texty, „které nikdo nečte“ a pouze je „odklikne“, aby se co nejrychleji dostal k digitálnímu obsahu, který ho zajímá. : )

A teď už vážně: V našem předchozím článku jsme se věnovali licenční smlouvě a licenci. Dnes si v příspěvku blíže představíme licenční podmínky a jak se od licenční smlouvy liší. Jde o tématický příspěvek věnovaný právu duševního vlastnictví. Díky nám získáváte lepší přehled o tom, k čemu jednotlivé právní instrumenty slouží a jaká základní práva a povinnosti Vám z nich vyplývají. Licenční podmínky se pak liší s ohledem na rozdílné postavení spotřebitele a podnikatele. To vše samozřejmě předpokládá, že máte správně definován konkrétní předmět smlouvy (co má být poskytnuto)

Co jsou licenční podmínky?

Licenční podmínky jsou standardizované smluvní texty k nastavení podmínek a užívání licence. Mohou být vnímány jako vzorové obchodní podmínky k užívání licence nebo jako doprovodné určení konkrétních navazujících podmínek licence z uzavřené licenční smlouvy.

Obchodní podmínky

Představte si, že chce uzavřít licenční smlouvu s předem nedefinovaným počtem nabyvatelů. Snažíte se zvolit prostředek, díky kterému uzavřete licenční smlouvu s co největším počtem nabyvatelů za co možná nejnižší náklady. Není prakticky uskutečnitelné provést setkání se všemi zájemci o uzavření licenční smlouvy. Současně není dost dobře možné s každým nabyvatele (uživatelem) zvlášť vyjednávat o konkrétních podmínkách uzavření smlouvy.

Volíte proto jednotný standardizovaný text licenčních podmínek. Díky nim lze jednoduše oslovit velké množství uživatelů (nabyvatelů). Namísto složitých procesů tedy Poskytovatel licence jednostranně vymezí podmínky využívání licence v podobě nastavených licenčních podmínek. Tyto podmínky se v ideálním případem stanou součástí právní úpravy uzavřené licenční smlouvy.

Definovaná část licenční smlouvy

Licenční podmínky jsou dále vnímány jako konkrétní část licenční smlouvy, která upravuje pravidla jejího využití. Licenční podmínky mohou být součástí úpravy pravidel poskytnuté licence (obdobně jako všeobecné obchodní podmínky u kupní smlouvy).

Typicky se s licenčními podmínkami setkáváme u obecných neindividualizovaných produktů jako je software operačního systému nebo základního programového vybavení, aplikace, hry, knihy, filmy nebo streamovací služby, apod. Obsah licenčních podmínek zpravidla upravuje nejen rozsah licence, ale i sankce za jejich porušení a úpravu rozhodného práva.

Jak se liší licenční podmínky od licenční smlouvy?

Licenční smlouvu uzavírá poskytovatel s nabyvatelem zpravidla v individuálně sjednaných smluvních podmínkách. Obě strany se podílejí a utváří znění licenční smlouvy. Následně se oba dohodnou na znění smlouvy. Oproti standardizovanému znění obchodních podmínek se tak nemusí jednat o jednostranně připojené podmínky. Souhlas v rámci licenční smlouvy nejčastěji projevíte podpisem dokumentu (běžným nebo elektronickým)

Naproti tomu souhlas s přijetím licenčních podmínek nejčastěji provádíte bez podpisu, jen prostým proškrtnutím políčka. Uživatel může udělit různě, např. za pomocí techniky „clic-wrap“, kdy souhlas s licenčními podmínkami projeví kliknutím na tlačítko „souhlasím“. Další možností je tzv. technika „click-through“, jedná se o komplexnější proces s více fázemi, kterými musí uživatel projít. Identifikace konkrétního uživatele následně probíhá pomocí technik zprostředkované identifikace (např. provedením platby jako výlučný držitel bankovního účtu potvrdíte zadané identifikační údaje). Nesouhlas s licenčními / obchodními podmínkami vede k odepření možnosti využívat službu.

Předpokladem je, že licenční podmínky jsou stranám známé nebo veřejně dostupné. Například digitální databáze Netflix. Uživatel se musí zaregistrovat, uhradit příslušný poplatek a souhlasit s licenčními podmínkami. Za to mu poskytovatel umožní konzumovat filmový obsah.

Obsah licenčních podmínek

Licenční podmínky zpravidla následují podobnou strukturu. Na úvod vymezí obsah licence, zda je licence sjednaná jako úplatná/bezúplatná, výhradní/nevýhradní/, územně nebo časově omezená. Licenční podmínky dále upravují, jak konkrétně může uživatel dané duševní vlastnictví užívat a k čemu naopak oprávněn není.

Nejčastějším případem je udělení prosté uživatelské licence. Díky ní můžete jako koncový uživatel „konzumovat“ konkrétní autorskou tvorbu režisérů, Například u výše zmíněného Netflixu získá uživatel užitek tím, že konzumuje nabízený obsah tím, sleduje filmy podle svého výběru. Naopak v rámci udělené licence jako uživatel nesmíte obsah uchovávat, prodávat, odstraňovat, upravovat apod. Obzvláště zakázanou praktikou je pak využívání licence k získání vlastního obohacení (například veřejná projekce a získání peněz z prodaných lístků)

Pokud licencí umožníte užívat například software, mohou licenční podmínky upravovat např. otázku vzdáleného přístupu nebo používání softwaru ve virtuálním prostředí.

Licenční podmínky rovněž upravují sankce, které uživateli hrozí za porušení smlouvy. Může jít např. o zrušení členství, pokuty nebo i zahájení soudního, případně rozhodčího řízení. Poskytovatelé v oblasti online potom spoléhají právě na vlastní nástroje k uplatnění jejich práv technickými prostředky spíše než prostřednictvím soudu. Protože se často jedná o zahraniční poskytovatele, upravují licenční podmínky i rozhodné právo.

Spotřebitel x podnikatel

Pokud uzavíráte licenční smlouvu a upravíte část svých povinností pomocí licenčních podmínek, můžete pro rozdílné situace požívat různé právní ochrany. Spotřebitel je chráněn podstatně více, než-li běžný spotřebitel. Vaše postavení je do značné míry definováno účelem, pro který službu využíváte:

Spotřebitel získává užitek nejčastěji konzumování obsahu (jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti ve vztahu s podnikatelem)

Podnikatel získává užitek generováním majetkového prospěchu (ve vztahu s podnikatelem sleduje získání hospodářského užitku)

V pozici spotřebitele jste mnohem více chráněni. Spotřebitel má např. právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy nebo v případě přeshraničního sporu postupovat podle práva České republiky (nikoli např. u soudu USA, jak se některé smluvní podmínky mohou tvářit :)). I když si text licenčních podmínek důkladněji nečtete, můžete do jisté míry spoléhat, že vás evropské právo (právní základ) ochrání.

Jako podnikatel nemůžete na ochranu spotřebiteli spoléhat. V případě sporu podle licenčních podmínek určených druhou smluvní stranou budete naopak tahat za velmi krátký konec. I když právo pro některé případy poskytuje ochranu i slabší straně podnikatele, na vyrovnaný stupeň nebo pochopení jako ke spotřebiteli jednoduše zapomeňte.

Závěr

Ať už kupujete oprávnění užívat danou věc nebo půjde o veřejnou, nevýhradní a bezplatnou licenci, měli byste licenční podmínky vnímat jako závazný právní nástroj. Pomáháme vám správně nastavit znění licenčních podmínek od těch „nečitelných“, tak i ty korektní a čitelné. Zabýváme se ochranou duševního vlastnictví a jsem vaším právníkem pro oblast licenčních podmínek.

Líbí se vám naše autorské příspěvky, sledujte nás na sociálních sítích (LI, FB, IG) a pomozte nám nalézat náměty témat, které Vás zajímají.

Nerozumíte licenčním podmínkám a chcete vědět, jak to celé funguje? My vám poradíme. Jako advokáti se specializujeme na právní služby v oblasti licencí a tvorbu licenčních podmínek.