Advokátní úschova (úschova peněz přes advokáta)

- Ladislav Šmarda

Úschova peněz u advokáta je nejčastěji využívána při prodeji nemovitosti (např. bytu). Advokátní úschova může v praxi sloužit jako záruka splnění povinností i v jiných případech. Lide ji však nejčastěji spojují právě s uzavřením kupní smlouvy k nemovitosti Dříve jsme v příspěvku uvedli (zde), co je úschova peněz a jaké má výhody. V dnešním článku si představíme, co je smlouva o advokátní úschově, jak vypadá a co by měla obsahovat.

Úschova peněz u advokáta při převodu nemovitosti

Advokáti často pro klienty zajišťují i úschovu listin (např. návrhu na vklad, kupní smlouvy nebo jiné dokumentace), cenných papírů, dokumentů, nosičů informací nebo jiných předmětů. Jde o mechanismus zaručující skutečnou úhradu (viz. správný výběr kupujícího a záruky).

Jak smlouva o advokátní úschově vypadá?

Smlouva samotná obsahuje standardní smluvní strukturu. Smluvní strany v obsahu úschovní smlouvy společně s kupní smlouvou vymezí:

  • (i) Označení smluvních stran (Složitele – Kupující, Oprávněného – Prodávající, Schovatele – advokát). Označení smluvních stran advokát provede podle předložených dokladů totožnosti. Advokát smluvně vymezí zákonné označení smluvních stran;
  • (ii) Vymezení předmětu (co je podstata smlouvy a proč ji uzavíráme?). Advokát definuje právní základ poskytnuté služby klientům.;
  • (iii) Identifikace kupní smlouvy a převáděné nemovitosti (převáděná nemovitost označená podle údajů z katastru). Údaje advokát zjistí z připraveného návrhu kupní smlouvy. Často provádí důslednou kontrolu údajů v rámci veřejných seznamů i rejstříků.
  • (iv) Úschovní částka a úschovní bankovní účet advokáta (kolik, jakým způsobem a kam bude na účet advokáta uhrazeno). Advokáti důsledně odlišují účet advokátní úschovy i úschovní účty pro jiné částky.;
  • (v) Úschova listin a pravidla jejich vydaní (komu, kam a za jakých podmínek bude předána kupní smlouva s návrhem na vklad – příslušnému katastru). Jakmile advokát zjistí připsání celé částky na úschovní účet advokáta, podá návrh na vklad práva příslušnému katastrálnímu úřadu.
  • (vi) Pravidla vyplacení úschovní částky (za jakých podmínek a kam advokát prostředky uvolní). Nejčastěji smluvní stran definují jako povinnost provést platbu do 5 dnů ode okamžiku provedení změny v katastru nemovitostí.

Co úschova peněz u advokáta dále zahrnuje?

Plnění AML povinností. Smluvní strany musí dále prokazatelným způsobem zaznamenat splnění povinností AML (praní špinavých peněz). Advokát musí provést identifikaci smluvních stran i svěřených prostředků (jejich původ). Navíc musí advokát vyhodnotit, zda nejste politicky exponovanou osobou nebo osobou umístěnou v sankčním režimu.

Prohlášení smluvních stran. Smluvní strany kupní smlouvy vyplňují předepsané formuláře k jejich prokazatelné identifikaci. Složitel navíc musí prokázat původ poskytnutých prostředků (vyplní další formulář). Poskytne-li většinu prostředků banka je původ prostředků bezproblémový. Pokud však kupující provádí financování celého obchodu ze svých prostředků, musí doložit, kde k nim přišel. Advokát je povinen prozkoumat původ získaných prostředků. Nesplní-li povinnost, hrozí významné sankce a pokuty kupujícímu, ale i advokátovi.

Kopie a archivace dokladů. Advokát je při provádění úschovy povinně uchovává záznamy o osobách, kterým tuto svoji službu poskytl. Plní tak nepříjemnou právní povinnost uloženou přímo zákonem. Advokát v případě kontroly je prokazuje, že neexistovaly překážky pro uskutečnění služby poskytnuté na základě úschovní smlouvy.

Pravidla po komunikaci úschovy peněz u advokáta

Strany se v úschovní smlouvě domluví na termínu, do kdy kupující převede částku kupní ceny na účet schovatele. Zároveň strany smlouvy ve smlouvě detailně popíší, jak bude kupní cena uhrazena. Buď přímo z vlastních zdrojů kupujícího, z bankovního úvěru nebo kombinací těchto způsobů (k tomu provedou identifikaci a AML).

Smluvní strany obvykle požadují notifikaci ze strany advokáta o přijetí a vyplacení úschovní částky. Díky tomu získáváte lepší povědomí o tom, co se s kupní cenou děje a kdy bude přepsána na bankovní účet prodávajícího.

Evidence advokátní úschovy peněz

Každý advokát povinně ohlašuje přijetí částky na účet advokátní úschovy bance. Dále jsou advokáti povinně oznamují skutečnosti zápisem do speciální evidence České advokátní komory. Jde o zavedené kontrolní mechanismy, které slouží pro vaši ochranu.

Tyto instituce vykonávají doprovodný dozor nad řádným průběhem a skončením procesu úschovy peněz advokátem. Díky tomu získáváte skutečně jistotu, že si advokát nespojí získané prostředky s vlastními a v budoucnu peníze skutečně uvolní podle pravidel úschovní smlouvy.

Potřebujete provést úschovu peněz u advokáta v souvislosti s převodem bytu? Neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme vám.