Kupní smlouva k nemovitosti

- Ladislav Šmarda

Klienti se často ptají na záležitosti spojené převodem nemovitosti. Kupní smlouva k nemovitosti i navazující procesy vyvolávají v lidech otázky ohledně přípravy i realizace jednotlivých kroků spojených s převodem vlastnického práva k nemovitosti. Následně se zajímají o právní povinnosti po převodu nemovitosti.

Celý proces je poměrně složitý a schválení katastrálním úřadem spolu s převodem nemovitosti na nového vlastníka je až pomyslnou třešničkou na dortu.Pro usnadnění pochopení jsme si pro vás připravili sérii článků, ve kterých popisujeme základní kroky celého procesu převodu vlastnického práva k nemovitosti.

Tímto článkem pro vás otevíráme sérii témat, které pro vás připravujeme v jednotlivých etapách v našem seriálu na téma nemovitosti. Dnes vám přiblížíme a vysvětlíme první fázi procesu prodeje nemovitosti.

Fáze před uzavřením kupní smlouvy k nemovitosti

Před tím, než je uzavřena kupní smlouva k nemovitosti, je počátek celého procesu zhodnocení nemovitosti a následné hledání zájemce o koupi.

Vyjednávání o podmínkách převodu nemovitosti

Kupní smlouva k nemovitosti se zpravidla neobejde bez vyjednávání o podmínkách jejího převodu. Proto si v prvé řadě ujasněte, v jaké výši nastavíte kupní cenu nemovitosti, v jakém časovém horizontu ji budete převádět, jak a kdy kupující kupní cenu uhradí a kdy a jakým způsobem budete nemovitost převádět.

Často opomíjenou součástí obsahu kupní smlouvy k nemovitosti je stanovení garancí a záruk pro případ vadného plnění. Pokud převádíte hodnotnější nemovitost, doporučujeme vám si zavést možnost skončení spolupráce nebo smluvní sankce pro případ nedodržení dohody.

Pro zajištění dodržení dohod si sjednejte úschovu peněz prostřednictvím advokáta nebo notáře. Těmito kroky můžete zabránit možným sporům a ochráníte tím svá práva.

Proč je důležité, abyste věnovali vyjednávání o podmínkách převodu pozornost?

Výsledky přijaté v rámci vyjednávání slouží ke zpracování do podoby kupní smlouvy k nemovitosti.

Buďte obezřetní při výběru kupujícího

Selekce konkrétních zájemců může být náročným procesem, ale je významný pro úspěšný prodej nemovitosti.

Správná volba kupujícího vám zajistí bezproblémovou úhradu kupní ceny (solventnost). 

Shoda na základních smluvních ujednáních kupní smlouvy k nemovitosti je pomyslným závěrem předsmluvní fáze. V tomto okamžiku budete vědět, jakou nemovitost zhruba kupujete a za kolik. 

Vyhněte se nepoctivým jednáním

Zdůrazňujeme, že předsmluvní fáze je ovládaná zákonnými pravidly. Jednání o smlouvě můžete vést svobodně a je na vašem uvážení, zda ji uzavřete nebo ne. Dospějí-li smluvní strany do stádia, že se jeví uzavření smlouvy jako vysoce pravděpodobné, může být neuzavření smlouvy vyhodnoceno jako nepoctivé jednání. Pokud prodej nebo zájem o koupi jen předstíráte, můžete se dostat do pozice, kdy po vás druhá strana může žádat náhradu škody. To samozřejmě neplatí, máte-li spravedlivý důvod pro ukončení jednání o smlouvě nebo se jednoduše nedohodnete na podmínkách uzavření smlouvy s druhou smluvní stranou.  

Následky v takovém případě nastávají jen sporadicky. To platí do okamžiku, než se k prodeji nebo nákupu skutečně zavážete zpravidla podpisem rezervační (realitní) smlouvy či uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí stanovující vlastní úpravu právních následků. Na základě takové uzavřené smlouvy se mohou strany vzájemně soudně donutit ke splnění povinností i v předsmluvní fázi. Z těchto smluv se zpravidla nevyvážete bez smluvní pokuty. Doporučujeme vám proto pečlivě zvážit výběr partnera z řad realitních makléřů. 

Závěr

Chraňte svá práva již v počáteční fázi procesu převádění nemovitosti. Nepodceňujte výběr z řad kupujících a formování jednotlivých smluvních ujednání. 

Nejste si jisti, jak správně při převodu nemovitosti postupovat? Neváhejte nás kontaktovat.