Ochrana autorských práv (II.)

- Ladislav Šmarda

Ochrana autorských práv hraje podstatnou roli v případech narušení či zásahů ze strany rušitelů. Tušíme, že ochranu práv autora by měl provádět autorský zákon (více se o autorských právech či právech autora díla dozvíte v našich dřívějších článcích). Méně lidí však zná způsoby, jak hájit autorská práva v praxi. Vybrané prvky k ochraně práv autorů (v zásadě i jiných práv k duševnímu vlastnictví) si pro vás připravila naše advokátní kancelář v sérii doporučení:

  1. Vymezte vlastní autorské dílo a označte své autorství;
  2. Znejte svá základní práva autora;
  3. Chraňte svá práva pomocí technických nástrojů (na webu);
  4. Chraňte svá práv prostřednictvím práva (soudu).

Volba prostředku ochrany vždy závisí na konkrétním posouzení vaší situace. Nicméně, i přesto lze v případě ochrany autorských práv předat pár obecných doporučení pro jejich ochranu, které jsme si pro vás připravili v těchto příspěvcích (předchozí zde).

Chraňte svá práva pomocí technických nástrojů

Díky technickým nástrojům máte možnost ovlivnit míru oprávnění i dispozic s vašimi právy. Jde o nástroje tvorby pevných překážek, které neumožní získat informaci, právo nebo klíčovou znalost, pokud si vy sami nepřejete. Je-li systém navržen k maximalizaci vašeho výchozího postavení, máte možnost odejmout přístup a zamezit další rušení vašich autorských práv zjednodušeně řečeno „stiskem tlačítka“. Čím silnější mírů technických oprávnění získáte, tím vyšší je závislost příjemce a tím vyšší kontrola nad každým prvkem rušitele.

Zavedení uživatelských oprávnění. Nastavíte-li rozdílné oprávnění jednotlivých uživatelů uvnitř systému, můžete velmi pružně reagovat na jakékoli prvky rušení vašich autorských práv

Ochrana autorských práv


Pokud jste např. správce skupiny, můžete částečně mazat nebo limitovat obsah, který přidávají jiní uživatelé (např. prostřednictvím práv administrátora máte možnost mazat publikované příspěvky nechtěných osob nebo nevhodného obsahu – Facebook, Instagram, twitch, atd…). Stejně tak můžete pro případ porušení úplně odejmout přístupová oprávnění k vašim autorským dílům (příklad v oblasti zneužití online herního obsahu lze „zabanovat“ uživatele a smazat jím vytvořený či získaný obsah).

Nezapomínejte chránit své přístupy

Oprávnění a přístupy k vašemu webu nebo důležitým technickým prostředkům poskytujte jen skutečně důvěryhodným osobám. Při předání přístupů si nechte v listinné podobě potvrdit, co předáváte, komu a proč. Poskytujte jen míru nezbytných oprávnění.

Chraňte své nároky prostřednictvím práva

Porušení autorských práv rušitelem umožňuje autorovi obrátit se na soud. Variace ochranných prvků může obsahovat více různých prostředků, kterými se autor brání. Jde zejména o:

Zaveďte smluvní mechanismy ochrany práv

Vhodně zvolené smluvní mechanismy ochrany autorských práv dokáží potenciálního narušitele odradit. Nezapomínejte proto svoji základní smluvní dokumentaci vybavit smluvní zákazem konkurence (konkurenční doložky), smluvní pokuty, dohodu o mlčenlivosti (NDA). Snažte se získat kontrolu tam, kde jste nejzranitelnější.

Nezapomínejte na smluvní zákazy uvnitř Vašich obchodních společností. Rušitelé vašich autorských práv mohou být skryti ve vlastních řadách (na straně zaměstnanců, společníků i jednatelů obchodní společnosti). Smluvní zákazy proto směřujte nejen navenek, ale i směrem dovnitř k těmto subjektům.

Zdržovací nárok (zanechal a zdržel se)

Autor se může na rušiteli domáhat, aby svého protiprávního jednání zanechal a zdržel se dalších provinění. Soudní proces zahájíte prostřednictvím žaloby podané zvolenou advokátní kanceláří (tuto možnost velmi doporučujeme). Současně můžete spojit návrh s vydáním předběžného opatření (prozatímní úprava poměrů, než soud rozhodne o žalobě). Cílem je prostřednictvím soudu získat rozsudek, který zakazuje rušiteli konkrétní jednání (je třeba velmi precizně vymezit jaké). Pokud nedojde k nápravě, můžete se v rámci exekuce domáhat nápravy.

Získání informací

Obohatí-li se protistrana zneužitím vašich autorských práv, můžete se domáhat sdělení, jakého prospěchu tím získala. Díky tomu můžete získat podklady pro následné vymáhání částky, která vám byla neprávem odepřena.

Náhrada škody

Zásahem do vašich oprávněných práv vzniká újma na vaší straně. Újma musí být vyjádřena v penězích a její vyčíslení není snadnou záležitostí. V zásadě se lze domáhat bezdůvodného obohaceni či autorských poplatků spojených s porušením vašich práv autora. Zákon pro tyto případy neoprávněného užívání dokonce stanoví sankční poplatek ve formě dvojnásobku běžné autorské odměny. Prostřednictvím zvoleného advokáta tak můžete prostřednictvím soudního procesu získat částku, kterou zhojíte pochybení protistrany.

Trestní řízení

Dojde-li ze strany rušitele k opravdu závažnému zneužití vašich autorských práv, můžete se obrátit s podnětem na příslušný orgán policie. Prověřováním zjistí, zda rušitel nespáchal svým jednáním trestný čin. Během řízení pak můžete požádat, aby vám orgány činné v trestním řízení přidělily statut poškozené osoby. Díky tomu lze získat kompenzaci i v rámci vedeného trestního řízení, aniž byste museli náhradu škody uplatnit v rámci řízení o náhradě škody. 

Prostředky nápravy lze samozřejmě vzájemně kombinovat a je jen na vás, pro jaký prostředek uplatnění práva se nakonec rozhodnete.

Závěr

Příspěvek byl věnován druhé části na téma ochrana autorských práv. Sdělili jsme základní data k ochraně autorských práv a jak jí lze různými způsoby dosáhnout (technické překážky a právní instrumenty uplatnění). Jde opět o problematiku práv duševního vlastnictví, která se propojuje s právem online (a tedy i jinými doporučeními z této oblasti).

Pokud se vám vzdělávací část naši advokátní kanceláře, budeme rádi za zpětnou vazbu nebo komentář, případně za sledování našich sociálních sítí v oblasti novinek. Potřebujete-li poradit, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám pomůžeme.

Pro více rad a tipů nás sledujte také na našich sociálních sítích – FacebookLinkedIn či Instagram.