Autorská práva

- Ladislav Šmarda

Ne každá myšlenka nebo inovace zakládá autorství. Teprve při naplnění všech zákonných znaků můžeme tvorbu označit za autorské dílo a osobu tvůrce označit jako autora díla. Obsahem autorství je navenek zachycená a sdělená vlastní tvůrčí činnost autora. Autorská práva a jejich majetkový rozměr je v praxi poměrně frekventovanou právní otázkou a my se v rámci tohoto příspěvku na některá témata blíže zaměříme.

Autorská práva

Každý autor nabývá vytvořením autorského díla celou řadu práv. Základní povědomí a jejich rozměr jsme si pro vás nachystali v tomto našem příspěvku. Autorské právo je často řazeno mezi práva z duševního vlastnictví (a jeho ochranu v pro vás v rámci služeb zajišťujeme)

Jak právo chápe autorská práva?

Autorem podle českého právního řádu může být pouze fyzická osoba (konkrétní člověk). Právnická osoba sama o sobě (bez konkrétního jednotlivce) není schopna vytvářet originální autorskou tvorbu. Jejím prostřednictvím (zastoupení) totiž vždy jednají konkrétní fyzické osoby. Úplným nositelem všech práv k autorství podle českého právního pojetí tak může být jen člověk. To ovšem neznamená, že právnická osoba by nemohla autorská práva vykonávat.

Autorství je souhrnem osobnostních a majetkových autorských práv ( k tomu blíž náš článek zde). Jde o tyto oddělitelné roviny:

  • Osobnostní autorská práva tvoří práva: být označen jako autor, právo rozhodnout o sdělení díla světu (uveřejnění) a právo autorské dílo zachovat nebo měnit.
  • Majetková autorská práva zjednodušeně představují: ekonomický užitek z autorství.

Obě tyto roviny jsou přiznány pouze autorům, kteří jsou fyzickými osobami. To ovšem neznamená, že pokud něco vymyslím, můžu vykonávat bez omezení práva ke svému výtvoru. Opak je pravdou. Díky nastavení zákona se může stát, že i když jste autorem, majetková práva pro sebe získává úplně jiná osoba. Obdobně se tyto situace vyskytují při ochraně práv v online prostředí.

Kdo je oprávněným nositelem autorských práv?

Český autorský zákon přiznává obě zmíněné složky pouze fyzickým osobám. Tomu ovšem nebrání odvozený výkon majetkových autorských práv právnickou osobou. Právnická osoba totiž může nabývat majetková autorská práva:

přímo ze zákona (v zákonem definovaných případech automaticky nabývá oprávnění k výkonu majetkových autorských) nebo

prostřednictvím licencí (úplatné užívání autorských práv).

Autorská práva jsou důležitá pro oprávněnost užívání autorských děl a zjištění příjemce konečného užitku z autorského díla. Vytváříte-li autorské dílo jako fyzická osoba v rámci smluvních vztahů pro právnickou osobou, mějte na paměti, že majetková autorská práva může zákon svěřit právnické osobě. Neznalostí se tak můžete zbavit vysněného užitku z vaší originální autorské tvorby. Ochrana vašich práv autora by proto neměla být brána na lehkou váhu.

Dobrovolné postoupení autorských práv můžete provést prostřednictvím licence. Pomocí licenční smlouvy nastavíte podmínky licence a za jakých předpokladů lze práva a povinnosti k vaší autorské tvorbě vykonávat. Nepodceňte právní ochranu svých autorských práv. Díky tomu se vyhnete nepříjemným zjištěním, že vaše nároky nejsou právem chráněny tak, jak byste si představovali.

Časté právní problémy autorských práv

Vytvořením autorského díla vzniká z hlediska práva celá řada otázek. Oprávnění z autorských práv jsou v praxi velmi řešeným problémem. Častá úskalí, která v režimu autorských práv vznikají jsou způsobena podceněním této problematiky originálními tvůrci. Řešení problematiky autorství a výkonu společných práv totiž začne hrát roli v případech, kdy je projekt nebo dílo úspěšné. Tvůrci se pak následně nejsou schopni dohodnout, jak bude budoucí výkon autorských práv do budoucna vypadat. Mezi tyto časté problémy se řadí:

  • spoluautorství;
  • díla na objednávku;
  • zaměstnanecká díla;
  • výkon autorských práv třetí osobou;
  • limity a překračování autorských práv;
  • atd…

K tomu, abyste těmto problémům do budoucna předešli je třeba nastavit a vytvořit režim ochrany pro vaše autorská práva již na počátku spolupráce. Správné nastavení právních vztahů prostřednictvím smlouvy ochrání vaši pozici pro případ možných budoucích sporů.

Závěr

Nepodceňte ochranu svých práv autora. Jedině vaše starost vám zaručí, že užitek z vašeho nápadu zůstane jen pro vás. Pokud ponecháte svá práva bez kontroly, můžete se do budoucna divit, jaká úskalí vás čekají v rámci sporů o vaše právní nároky.

Tento příspěvek jsme si pro vás připravili z oblasti autorského práva. Potřebujete právníka pro autorské právo? Kontaktujte nás a my vám pomůžeme.