Smlouva o zápůjčce

- Ladislav Šmarda

V každodenním životě se můžeme ocitnout v situaci, kdy potřebujeme něco, co momentálně nemáme. Právě v těchto okamžicích vstupuje do hry smlouva o zápůjčce.

V tomto článku, který si pro Vás připravila naše advokátní kancelář, se podíváme na klíčové aspekty smlouvy o zápůjčce, na které je při jejím uzavírání třeba brát ohled.

Definice smlouvy o zápůjčce

Smlouva o zápůjčce představuje dohodu mezi dvěma stranami, kdy jedna strana (zapůjčitel, věřitel) poskytuje druhé straně (vydlužiteli, dlužníkovi) zastupitelnou věc za účelem jejího dočasného užívání.

Jedná se o smlouvu reálnou, což znamená, že k jejímu vzniku dojde až ve chvíli, kdy je předmět zápůjčky ze strany zapůjčitele přenechán vydlužiteli. Jinými slovy, platnost a účinnost této dohody nezávisí na souhlasu stran, ale na faktickém předání věci. Teprve poté smlouva skutečně vyvolává předepsaný právní následek.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy o zápůjčce může být pouze zastupitelná věc, tedy movitá věc, kterou lze nahradit jinou věcí stejného druhu.

Obvykle se jedná o peníze, tedy o peněžitou zápůjčku. Nicméně zápůjčka může zahrnovat i genericky určené věci, jako například písek nebo cihly, a v takovém případě hovoříme o nepeněžité zápůjčce.

Úplatná nebo bezúplatná smlouva

Smlouva o zápůjčce může být smlouvou úplatnou i bezúplatnou, v závislosti na dohodě stran.

Úplatná smlouva je taková, ve které je strana, která poskytuje nějakou výhodu nebo službu, odměněna protiplněním. Takové protiplnění může spočívat v poskytnutí většího množství nebo kvalitnějšího plnění. Naopak, u bezúplatné smlouvy strana poskytuje výhodu nebo službu bez nároku na jakékoliv protiplnění.

Forma smlouvy o zápůjčce

Smlouvu o zápůjčce lze uzavřít písemně nebo ústně.

S ohledem na důkazní pozici je vhodné zvážit písemnou formu smlouvy. Ta totiž poskytuje jasný a srozumitelný záznam o podmínkách dohody, což v případě soudního sporu zvyšuje šance na úspěch.

Splatnost zápůjčky

Jedním z klíčových prvků smlouvy o zápůjčce je stanovení termínu splatnosti. Platná ale bude i bez tohoto ujednání.

Pokud si ve smlouvě nestanovíte dobu splatnosti, je splatnost vázána na výpověď smlouvy. To znamená, že věřitel i dlužník mohou výpovědí smlouvy vyvolat splatnost dluhu.

Závěr

Smlouva o zápůjčce představuje jeden ze základních a v praxi hojně využívaných smluvních instrumentů. Je proto důležité, aby smluvní strany dbaly na klíčové aspekty této smlouvy a nepodceňovaly jejich důležitost.

Potřebujete-li poradit nebo Vás zajímá více, obraťte se na naši advokátní kancelář, rádi Vám jako advokáti poradíme, poskytneme odbornou pomoc a pomůžeme dosáhnout optimálního řešení.

Pokud se Vám náš článek líbí, nezapomeňte sdílet a komentovat v rámci našich sociálních sítí (FacebookInstagramLinkedIN). Děkujeme.