Daň z nemovité věci

- Ladislav Šmarda

Po uskutečnění převodu nemovitosti smluvní strany často opomenou provést doprovodné daňové povinnosti. Dříve jsme v našem příspěvku upozornili na povinnost zdanit příjem z prodeje. Nyní se zaměříme na daňové povinnosti související s nemovitostí jako takovou. Vedle daně z příjmů fyzických či právnických osob máte totiž povinnost odvádět také daň z nemovité věci. K této dani se musíte přihlásit/odhlásit a následně se tato daň platí každoročně.

Daň z nemovité věci

Předmětem daně ze staveb a jednotek je zdanitelná stavba nebo zdanitelná jednotka, která se nachází na území České republiky. Zdanitelnou jednotkou (bytem) je považována jednotka dokončená nebo užívaná. Předmětem daně ze staveb a jednotek není zdanitelná stavba, v níž jsou zdanitelné jednotky, ty se totiž daní každá zvlášť.

Článek rozšiřuje naše téma povinností spojených s převodem nemovitostí – kupní smlouvu k nemovitosti, daňové povinnosti apod. Tento příspěvek jsme si pro vás připravili z oblastí smluvního práva k nemovitostem a oblasti daní.

Povinnost zaplatit daň

Povinnost zaplatit daň z nemovité věci má vlastník stavby či jednotky. Osvobozené od daně jsou např. stavby či jednotky ve vlastnictví České republiky nebo ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrální území se stavby či jednotky nacházejí, dále stavby sloužící školám, školkám apod.

Základ daně

Daň se v případě bytu odvádí (základem daně) podle výměry zastavěné plochy. Základem daně u jednotek je výměra podlahové plochy zdanitelné jednotky v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Tato výměra se pak násobí buď koeficientem1, 20 nebo koeficientem 1,22 (pokud se jednotka nachází v bytovém domě). Skutečná výměra vynásobená o příslušný daňový koeficient je tedy základem daně.

Sazba daně

Základní sazba daně činí Sazba daně se ovšem liší v závislosti na typu stavby nebo jednotky a lokalitě jejího umístění. Sazba daně se zvyšuje za každé další nadzemní podlaží. Pro daň z nemovité věci u bytového domu a bytových jednotek se základní sazba daně násobí koeficientem podle počtu obyvatel obce, kde se nemovitost nachází. Každá obec může tento koeficient obecně závaznou vyhláškou snížit nebo zvýšit.

Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Daňové přiznání má vlastník povinnost podat u příslušného správce daně do 31. 1. Přiznání již nemusí poplatník podávat, pokud jej podal již na některé z předchozích zdaňovacích období, daň mu byla doměřena z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. Pokud je jedinou změnou ve vztahu k nemovité věci změna koeficientu – daňové přiznání již vlastník nepodává, správce daně tyto změny automaticky zohlední při výpočtu daně na aktuální rok sám. 

Pokud došlo ke změně okolností, má poplatník povinnost daň přiznat do 31. 1. podáním daňového přiznání. Změnou okolností je např. nabytí vlastnictví domu či bytu nebo její prodej. Další změnou je např. provedení přístavby, nástavby. Tyto změny musí prodejce i kupující oznámit finančnímu úřadu. Nahlášené změny jsou pak rozhodující pro stanovení daně na následující kalendářní rok.

O zaplacení daně z nemovité věci poplatníky informuje finanční správa. Buď vám pošle složenku přímo do poštovní schránky nebo informuje pomocí hromadných předpisných seznamů, které budou k nahlédnutí na finančních úřadech. Majitelé datových schránek pak obdrží namísto složenky datovou zprávu. Daň z nemovité věci musí být zaplacena do 31. května.

Závěr

Koupí nebo prodejem domu či bytu vaše právní povinnosti nekončí. Kromě právních služeb z oblasti majetku a věcných práv, využijete zcela jistě i služby z oblasti daňového práva či práva správního. V případě prodeje nemovitosti může na prodávajícího dopadat povinnost zdanit zisk z prodeje a oznámit změnu okolností finančnímu úřadu. Kupující má oproti tomu povinnost nahlásit změnu okolností na finanční úřad a platit každoročně daň z nemovité věci. Jako daň z příjmu při prodeji nemovitosti, ani samotnou daň z nemovitosti není radno podceňovat, ostatně jako všechny daňové povinnosti.

Potřebujete poradit v oblasti daní, které souvisí s prodejem či nákupem nemovité věci? Naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství a služby nejen pro oblast nemovitostí a majetku, ale také pro oblast daňového či správního práva. Napište nám, domluvte si s námi osobní či online schůzku a společně vyřešíme jakýkoli právní problém.

Pro více rad a tipů nás sledujte také na našich sociálních sítích – FacebookLinkedIn či Instagram.