Práva autora díla

- Ladislav Šmarda

minulém článku jsme pro vás otevřeli téma autorského práva a blíže jsme vám vysvětlili základní otázky související s touto problematikou. Příspěvek tématicky navazuje a vysvětluje pojmy z oblasti práva duševního vlastnictví, autorství a práv s ním spojených. Dnešní téma se zaměří na základní rozlišení práva autora díla.

Práva autora

Autorské právo zahrnuje množinu práva autora a způsob jeho ochrany. V České republice rozlišujeme v základním rozlišení práv autorského díla na:

 • a) osobnostní práva (dát na vědomí, kdo je původcem autorství);
 • b) majetková práva (užitek spojený s výkonem autorského práva).

Rozlišení není samoúčelné, ale sleduje zásadní odlišení práv autora.

Osobnostní práva jsou neodmyslitelně spojena s osobou autora a nelze je oddělit, ani jinak převádět. Jak už jsme sdělili dříve v našem příspěvku nositelem osobnostních autorských práv může být v našem právním řádu pouze fyzická osoba. Naproti tomu majetková práva může autor sám ovládat a disponovat s nimi. Jejich výkon je spjat se získáváním užitku (majetkového prospěchu). Díky tomu autor získává postoupení svých práv odměnu za jejich výkon s třetí osobou.

Osobnostní práva autora

Jsou základní práva autora spojená s existencí autorského díla a jeho uveřejněním (sdělení veřejnosti). Díky nim každý může autor informovat o vytvoření svého díla, chránit ho před zásahy nebo změnami a rozhodovat o jeho další existenci.

Osobnostní práva autorská jsou spojena s osobou autora a ten s nimi nemůže volně disponovat. Autorství je faktickým neměnným stavem (původce je jen jeden), proto v našem právním řádu nelze s osobnostními autorskými právy disponovat (nelze je převádět). Osobnostních autorských práv se tedy nemůžete vzdát ani je nemůžete převést na jinou osobu. Po vaší smrti tato práva zanikají.

 Právní úprava osobnostních práv v oblasti autorského práva je omezenější než u majetkových práv. Osobnostní práva autorská nalezneme v zákoně jako pevný výčet, nemůžete si tedy nad rámec zákona sjednávat další. Je-li autorů více, potom výkon práv probíhá prostřednictví spoluautorství.

Složky osobnostních práv autorských

Jako autor máte právo:

 • Rozhodnout o zveřejnění svého autorského díla;
 • Rozhodnout, zda bude vaše autorství při zveřejnění a dalším užití díla uvedeno;
 • Na nedotknutelnost svého díla, zejména právo k udělení souhlasu k jakékoli změně nebo jinému zásahu do autorského díla; 
 • Pokud vaše dílo užívá třetí osoba, máte právo na to, aby tak činila způsobem, který nesnižuje hodnotu vašeho díla nebo;
 • Právo výkonu dohledu nad užíváním vašeho díla třetí osobou.

Ochrana osobnostních práv autora po smrti

Zákon uvádí, že osobnostní práva autora po jeho smrti zanikají. To však neznamená, že po vaší smrti nebudete pod jistou zákonnou ochranou. Pokud jste autorem určitého díla, ani po vaší smrti si nikdo nesmí vaše autorství osobovat. Po smrti mohou ostatní vaše dílo užívat způsobem, který nesnižuje jeho hodnotu. Výkon a ochrana některých osobnostních autorských práv pak může provádět osoba vám blízká.

Pokud někdo vaše dílo po vaší smrti užije, a nejde-li o dílo anonymní a je-li to obvyklé, má tato osoba povinnost vás uvést jako autora pokud vaše dílo užije. Při zániku osobnostních a majetkových práv se po vaší smrti může ochrany domáhat osoba vám blízká, právnická osoba sdružující autory nebo příslušný kolektivní správce. Porušení lze vymáhat prostřednictvím soudu.

Majetková práva autora

Základem majetkových autorských práv je přinášet ekonomický užitek jeho tvůrci. Díky nim se autor může rozhodnout svoji kreativitu „zpeněžit“ nebo jinak nakládat s hodnotou, kterou vytvořil. V tomto směru autorský zákon definuje množinu práv autora a s tím spojená práva majetková. Majetková práva autorská mají význam z ekonomického hlediska. Majetková autorská práva lze dočasně převést prostřednictvím licence (na základě licenční smlouvy nebo licenčních podmínek). Vidinou odměny za jejich úsilí jsou autoři motivováni k vytváření kreativních autorských děl. Právě správné nastavení a smluvní postoupení majetkových autorských práv v praxi často provádí advokát prostřednictvím komplexních smluv.

Majetková práva autorská vás opravňují dílo:

 • Užívat;
 • Rozmnožovat (vytvářet jeho kopie);
 • Rozšiřovat (propagovat a šířit jeho existenci);
 • Pronajmout (dočasně přenechat jinému za úplatu);
 • Vypůjčit nebo (dočasně přenechat jinému neúplatně);
 • Vystavovat (prezentovat).

Trvání majetkových práv autorských

Pokud zákon nestanoví jinak, majetková práva autorská obecně trvají po dobu autorova života a dále 70 let po jeho smrti. V případě děl anonymních a pseudonymních je doba jejich trvání zákonem stanovena na 70 let ode dne, kdy je dílo oprávněně zveřejněno. 

Hlavní význam ovšem majetková autorská práva mají ve spojitosti s dočasným smluvním přenecháním jiné osobě. Podmínky přenechání a odměny určí smluvní strany dohodou. Smlouva následně existuje podle pravidel, které si autor dohodne s uživatelem autorského díla.

Závěr

Práva autora díla zahrnují výlučná osobnostní a výlučná majetková práva. S majetkovými právy můžete disponovat a lze nastavit podmínky jejich výkonu třetí osobou. Výlučných osobnostních práv se jako autor nemůžete vzdát a jde tedy jen nastavit právní režim jejich ochrany.

Zabýváme se problematikou a právní ochranou autorských práv. Hledáte právníka pro oblast autorských práv? Naše advokátní kancelář poskytuje poradenství v oblasti duševního vlastnictví. Potřebujete poradit? Ozvěte se nám.