Konkurenční doložka

- Ladislav Šmarda

Konkurenční doložka je smluvní ujednání obsahující zákaz konkurence. Zároveň představuje vedlejší součástí jiného smluvního závazku. Směřuje k ochraně zájmu oprávněné osoby před neoprávněným zásahem. Konkrétní okruh zakázaných činností smluvní strany v potřebném rozsahu vymezují zněním smluvní doložky. Zákaz konkurence jednoduše řečeno zavázanou osobu limituje v předem definovaném rámci (co nemůže). Díky tomu oprávněná osoba získává ochranu v oblasti jejího podnikání, neboť zavázaná osoba je v rámci soutěže (v hospodářském styku) předem omezena ve své podnikatelské aktivitě (nemůže „konkurovat“).

Na co se konkurenční doložka užívá?

Jde o smluvní nástroj zákazu konkurence v oblasti, kterou si společně sjednáte. Vy sami jako tvůrci vymezíte rozsah její použitelnosti. Její znění a dopady však nejsou plně na svobodné vůli smluvních stran. Zákon stanoví v rámci zákazu konkurence limity, které nelze překročit. Pokud smluvní strany i přesto sjednají konkurenční doložky v odchylném znění, potom nebude v případě problému tato doložka aplikována. V krajním případě bude dokonce považována za neplatnou (k takové doložce soud nepřihlédne). Zakázaná ujednání stanovuje občanský zákoník v ustanovení § 2975.

Jak konkurenční doložka vypadá?

Konstrukce konkurenční doložky v zásadě kopírují jednotnou strukturu. Konkurenční doložka obsahuje zejména:

Definice zakázaného jednání (konkurence)

V úvodní části smluvní strany vymezí, co považují za porušení zákazu konkurence. Okruh činností, které nesmí druhá smluvní strana provádět v rámci soutěžní činnosti. Zákaz konkurence mohou smluvní strany vymezit konkrétní činnosti nebo ve vztahu ke konkrétním osobám (ideálně vhodně kombinovat oba přístupy). 

Pozor na neurčité pojmy! Např. zákaz konkurenčního jednání v oblasti podnikání / prodeje výrobků bude pravděpodobně vnímáno jako nicotné ujednání. 

Doba trvání

Jde o vymezení doby vázanosti konkurenčním ujednáním. Tím smluvní strany nastaví časový interval, po který budou ujednáním zavázány. Vhodné je nastavit trvání konkurenční doložky i po určitou dobu po skončení základního smluvního vztahu. V opačném případě by zákaz konkurence trval jen po velmi omezenou dobu. 

Místní rozsah a aplikace

Smluvní strany si v rámci konkurenční doložky obvykle vymezí i územní rozsah její aplikace. Zákaz konkurence omezuje soutěžní činnost konkrétní smluvní strany. Aby byla práva a povinnosti nastavena vyváženým způsobem lze sjednat její vázanost na konkrétně vymezené území (např. jen v určitém regionu).

Pravidla pro uplatnění práva

Pokud smluvní strana poruší zákaz konkurence, užije se zpravidla konkrétní úprava porušení v rámci konkurenční doložky. Smluvní strany v jejím rámci stanoví pravidla pro posouzení porušení, stejně tak i povinnosti, které musí oprávněná strana naplnit pro uplatnění svého práva.

Sankce za porušení konkurenční doložky

Porušení povinnosti zákazu konkurence smluvní strany zajišťují závazkem ze smluvní pokuty. Jde o standardizovanou smluvní sankci (při porušení rušitel zaplatí definovanou částku), která by neměla chybět u žádného zákazu konkurence. 

K čemu se konkurenční doložka užívá?

Užívá se k ochraně vašich podnikatelských aktivit. Díky konkurenční doložce získáte nástroj ochrany, aby váš smluvní partner nezneužil výhody ze spolupráce s vámi. Konkurenční doložka brání provozovat obdobnou soutěžní činnost. Lze tedy říci, že se jedná o určitou smluvní garanci, aby nedošlo k nechtěnému jednání smluvního partnera proti vám. Máte-li poskytnout druhé smluvní straně své unikátní znalosti a/nebo odbornost, potom je konkurenční doložka vedle dohody o mlčenlivosti nejužívanějším prostředkem ochrany vašich práv a oprávněných zájmů (proč uzavřít NDA?).

Závěr

Konkurenční doložka je smluvní ujednání obsahující zákaz konkurence. Slouží jako ochrana před neoprávněným zneužitím vašich informací v soutěžním styku s vámi. Zajišťuje, aby se z vašeho smluvního partnera nestal po skončení smlouvy váš konkurent. Díky ní a ve spojení s NDA chráníte svá práva z duševního vlastnictví, autorství, licence nebo jiné právní zájmy.

Potřebujete právníka k vytvoření konkurenční doložky? Kontaktujte naši advokátní kancelář a my vám pomůžeme správně ji nastavit. Pro více informací o dalších radách a tipech nás sledujte na sociálních sítích a budete-li mít dotaz, rádi vám s ním pomůžeme.