Spoluautorství

- Ladislav Šmarda

Jedná se o institut, kdy dílo vzniklo společnou tvůrčí činností dvou nebo více autorů jako dílo jediné. Spoluautorství zároveň definuje základní práva a povinnosti mezi jednotlivými autory a dílem uvnitř společenství a pak mezi autory při jednání ohledně společného díla navenek. Dříve jsme upozorňovali, v čem spočívají osobnostní a majetková práva autora. V tomto příspěvku Vás blíže s institutem spoluautorství seznámíme.

V dnešní době je spolupráce klíčovým faktorem úspěchu v mnoha oblastech, a to platí i v oblasti tvorby obsahu a publikování. Jedním z nejefektivnějších způsobů spolupráce je spoluautorství, které umožňuje sdílet vědomosti a zkušenosti mezi více lidmi a posiluje tak kreativitu a produktivitu.

Autorství

Pokud vytvoříte nějaké dílo (například namalujete obraz), stanete se autorem výsledku Vaší tvůrčí činnosti (např. licencí, licenční smlouvou) Autorem může být pouze osoba fyzická, tedy každý člověk. V pozici autora se můžete nacházet jako jediná osoba samostatně. Můžete se také dostat do situace, kdy vytvoříte dílo společně s osobami dalšími, kdy v takovém případě se dostáváte do pozice spoluautora. Spoluautorství je pak forma spoluvlastnictví autorů.

Výkon práv spoluautorů vychází z koncepce spoluvlastnictví

Autorské právo k dílu náleží všem spoluautorům společně a nerozdílně. Uvedené se týká také právních úkonů ohledně společného autorského díla. Pokud budete chtít s dílem společně nakládat, budete o tom rozhodovat jednomyslně.

Podíl na společných výnosech

Jako spoluautoři se budete také podílet na společných výnosech. Velikost podílu bude záviset na tom, jaká je velikost vašich tvůrčích příspěvků. Pokud podíl nedokážete vypočítat nebo jsou tvůrčí příspěvky nerozdělitelné, budou podíly na výnosech u všech spoluautorů stejné. Od uvedeného pravidla se samozřejmě můžete odchýlit, pokud se s ostatními spoluautory dohodnete odlišně.

Pozn. Na problematiku spoluvlastnictví pro vás máme samostatný příspěvek (zde).

Problém s uplatňováním společných práv v rámci spoluautorství

Problémy s uplatňováním společných práv autorů mohou vzniknout, pokud autoři nemají jasně definované podmínky spolupráce a rozdělení práv na projektu.

Mezi problémy, které se mohou objevit, často patří

  • Rozdílné názory na rozdělení práv
  • Nejasnosti v autorské smlouvě nebo
  • Nesrovnalosti v autorských právech

Pokud se chcete těmto problémům vyhnout, jasně si definujte s ostatními spoluautory podmínky a vytvořte si autorskou smlouvu již na začátku spolupráce.

Nepřevoditelnost určitých práv v rámci spoluautorství

Je důležité si uvědomit, že v případě spoluautorství jsou některá osobnostní práva autorů nezadatelná, nezcizitelná, a neoddělitelná. Důsledek se promítne v tom, že se z těchto práv nemůžete vymanit a vždy bude vaše jméno s konkrétním dílem spojováno. Oproti tomu, v rámci majetkových práv si můžete jednotlivá pravidla vymezit volněji. Proto vhodným nástrojem k úpravě vašich práv a povinností bude již zmíněná autorská smlouva, kde si s ostatními spoluautory můžete blíže definovat podmínky vzájemného vztahu.

Zároveň upozorňujeme, že spoluautorem není ten, kdo ke vzniku díla přispěl pouze poskytnutím pomoci nebo rady. Proto si vzájemná práva a povinnosti můžete také upravit způsobem, kdy jako autora budete uvádět jedinou osobu, a ostatní „spoluautoři“ se budou nacházet v postavení pomocníků.

Závěr

Spoluautorství je skvělý způsob, jakým můžete posilovat spolupráci, kreativitu a efektivitu v tvorbě obsahu a publikování. Při spolupráci na projektech sdílí autoři své zkušenosti a znalosti, což vede ke kreativnějšímu a efektivnějšímu procesu tvorby. Je ale důležité, abyste měli správný přístup a organizaci, aby byla spolupráce úspěšná. Stanovená jasných cílů, rozdělení úkolů, pravidelná komunikace a dodržování termínů jsou klíčové faktory pro úspěšné spoluautorství. Potřebujete advokáta nebo právníka v oblasti autorského práva? Kontaktujte naši advokátní kancelář.