Pracovní úraz zaměstnance

- Ladislav Šmarda

Pracovní úraz je poškození zdraví (nebo i smrt) zaměstnance vzniklá nezávisle na jeho vůli, krátkodobým, náhlým působením vnějších vlivů, které zaměstnanec utrpěl při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Zjednodušeně jde o náhlý zásah do zdraví zaměstnance při výkonu práce pro zaměstnavatele.

Co je pracovní úraz?

V zásadě to, co definuje pracovním úrazem zákon. Chybí-li některý z definičních prvků, může se jednat o nelibou událost, nicméně z hlediska práva pravděpodobně nebude spadat do roviny pracovních úrazů. To neznamená, že neexistuje jiný právní režim řešení této události, pouze v tomto případě nespadá do oblasti pracovních úrazů podle zákoníku práce.

Definiční znaky pracovního úrazu (pro příklad např. Situace zlomenina palce při pádu palety na nohu zaměstnance):

  1. poškození zdraví nebo smrt zaměstnance (pád palety zaměstnanci způsobil zlomeninu palce), 
  2. došlo-li k němu nezávisle na jeho vůli (zaměstnance si nechtěl způsobit újmu a šlo o souhru působení více vlivů) 
  3. krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů (gravitace/náhlý pád palety způsobil zlomeninu)
  4. při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (stalo se tak v době plnění pracovních úkolu zaměstnance na pozici skladník)
  5. pracovním úrazem je dále úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů (došlo při plnění pracovních úkolů na dané pozici).

Příčiny pracovního úrazu

Pracovní úraz vzniká náhlým a násilným působením, které zasáhnou sféru zaměstnance. Postačí, že jde o vliv mimo kontrolu zaměstnance ve spojitosti s výkonem práce. Jak už jsme představili půjde velmi často o externí mechanické vlivy: například o pád předmětu, poškození zdraví při manipulaci s přístrojem, napadení cizím subjektem, ale i o uklouznutí, zakopnutí nebo jiné případy. 

Zevní příčinou může být rovněž působení toxinů nebo látek, se kterými zaměstnanec přichází do styku (dlouhodobé následky potom budou spadat spíše do roviny nemoci z povolání). Pracovním úrazem může být i nevolnost zaměstnance, pokud k ní došlo v rámci pracovního prostředí. 

Nesmí jít o případ, kdy si zaměstnanec poškodí zdraví vlastním úmyslným jednáním (odtud zevní vlivy). 

Následky pracovního úrazu

Důsledek vzniklé události se vždy promítne přímo na zdraví konkrétního zaměstnance. Často je spojeno s bolestí a dočasnou pracovní indispozicí. Následkem však mohou být nejen zdravotní potíže, které brání pokračovat v obvyklé práci, ale také různé nároky zaměstnance spojené s jeho fungováním v rámci společnosti (slyšeli jste už někdy pojem ztížení společenského uplatnění?). 

Zpravidla intenzita zásahu do zdraví zaměstnance zároveň ovlivňuje, co vše může zaměstnance v rámci nároku z pracovního úrazu v budoucnu uplatnit. Rovněž zohlední dobu na zotavenou a zásah do jeho běžného života a jeho uplatnění v rámci společnosti. 

Pracovní úraz při plnění pracovních povinností

Pracovním úrazem je takový úraz, když zaměstnanec utrpí poškození zdraví.  K poškození zdraví však musí dojít při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Ne každé poškození zdraví zaměstnance můžeme tedy automaticky chápat jako pracovní úraz

Sporné situace posoudí autoritativně jedině soudy. Vycházejí přitom z hlediska věcného, místního i časového, zda jde skutečně a objektivně o činnost konanou pro zaměstnavatele. Na vnitřním přesvědčení či ideách
o směřování jednání zaměstnance příliš nezáleží.

Kdy se jedná o pracovní úraz?

Zaměstnanec utrpěl úraz při plnění pracovních úkolů. Jde o objektivní kritérium, které hodnotí  úraz v rámci existujících souvislostí. Obecně je ale vnímání pracovních povinností nazíráno poměrně rozsáhle. Plnění pracovních povinností se tak týká např. I firemní večírek nebo jiná podobná kratochvíle, jde-li o akci zaměstnavatele. Jako pracovní úraz se posoudí i zranění zaměstnance na firemních sportovních hrách. I když se jedná o pokyn zaměstnavatele nad rámec pracovní smlouvy a zaměstnanec jej nemusí poslechnout, pokud se během firemní akce zraní, půjde o pracovní úraz.

Příklad řidič – zaměstnanec po cestě zastaví, půjde se občerstvit do hostince, na cestě k vozidlu jej srazí auto. Dále úraz zaměstnance během přestávky na oddych při školení. Nebo situace, kdy zaměstnankyně (učitelka) upadla při cestě ze školní jídelny (nacházející se v objektu školy) na své pracoviště.

Příklad fyzické napadení – Dokonce i napadení zaměstnance jinou osobou v rámci svého pracoviště (nemusí se jednat o dalšího zaměstnance), i toto zranění se posoudí jako pracovní úraz. Stejně tak se posoudí jako pracovní úraz situace, když zaměstnance napadne jiná osoba mimo pracovní dobu v odvetě plnění pracovních úkolů, bude se jednat o pracovní úraz.

Kdy se nejedná o pracovní úraz?

Ne každé zranění v práci je pracovním úrazem., nejsou-li splněny definiční znaky stanovené zákonem. Když dojde ke zranění zaměstnance v době, kdy zaměstnanec neplní žádný pracovní úkol. Ve shodě se shora uvedeným závěrem se pravděpodobně nebude jednat o pracovní úraz zaměstnance. Půjde například o situace, kdy zaměstnanec dokončí dlouho před skončením své směny pracovní úkol, kterým byl pověřen, a nehlásí se o další práci u svého nadřízeného.

Výjimky. I za předpokladu naplnění zákonných prvků mohou vznikat i situace, které podléhají výjimkám. 

Podle ustáleného rozhodovací praxe soudů ne například nemusí jednat o pracovní úraz, pokud k poškození zdraví zaměstnance, kdy vybočí z plnění pracovních úkolů. Například, pokud po sobě dva zaměstnanci v zájmu sporu kancelářské zábavy hází uzávěry od lahví a jeden z nich si poraní oko, nebude se pravděpodobně o pracovní úraz jednat. 

Nebo například situace, pokud se zaměstnanec zraní v nočních hodinách na chodbě ubytovacího zařízení (budovy) po skončeném školení zaměstnanců. I když zaměstnavatel poskytne zaměstnanci ubytování (např. v souvislosti se školením), samotné přespávání v ubytovacím zařízení není v přímé souvislosti s výkonem zaměstnání. Vracející se zaměstnanec často posilněn nápoji s více než osvěžujícím charakterem pak rovněž v tomto případě nemusí požívat práv spojených s úrazem v práci. 

Pracovní úrazy se týkají poškození zdrav agenturních zaměstnanců, kdy jako zaměstnavatel vystupuje příslušná agentura práce.

Závěr

Pracovní úraz je jedním ze zákonných institutů chránící zaměstnance před poškozením zdraví při práci. Nápravy pak směřují k odškodnění zaměstnance při újmě a zdraví v důsledku plnění pracovních povinností. Primárně je určen k odškodnění pracovníka, nicméně v praxi jej někteří i zneužívají. Pro obě strany je zásadní vyšetření děje, který poranění způsobil. Pro případ budoucího sporu, jeho právní posouzení i přiznání nároku soudem jsou informace a na jejich základě přijaté závěry naprosto klíčové.  

Pokud se Vám jako zaměstnanci stal pracovní úraz, můžete kontaktovat naši advokátní kancelář. Stejně tak pokud jako zaměstnavatelé řešíte vznik pracovního úrazu svého zaměstnance, rádi Vám jako advokáti pomůžeme. Pokud se Vám náš článek líbí, nezapomeňte sdílet a komentovat v rámci našich sociálních sítí (Facebook, Instagram, LinkedIN).