Smlouva o zákazu činnosti

- Ladislav Šmarda

Smlouva o zákazu činnosti je samostatným smluvním atypem (nejde o standardizovaný smluvní typ popsaný v zákoně), který zavázané smluvní straně konstruuje právní omezení. V podstatě pro zavázanou stranu znamená zákaz konkurence a/nebo zákaz provádění určité soutěžní činnosti. Na rozdíl od konkurenční doložky (část jiného druhu smlouvy) představuje samostatné právní jednání (vlastní text smlouvy) a často bývá ve své úpravě mnohem podrobnější. Smyslem a účelem je ujednání zákazu činností, které kolidují se zájmem oprávněné osoby (konkurence).

Co je zákaz činnosti?

Stručně řečeno smlouva o zákazu činnosti vytvoří omezení obdobného (velmi podobného) podnikání. Po určitou dobu pak zavázaná strana nemůže vykonávat definované činnosti, které by mohly narušit soutěžní činnost oprávněné osoby. Často se s tímto smluvním zákazem konkurence setkáváme u klíčových zaměstnanců, dodavatelů nebo jiných spolupracujících osob.

Na co zákaz činnosti dopadá?

V podstatě na vše, co si v rámci smluvní úpravy určíte, pokud zákon nestanoví něco jiného. Hranici určují platné a účinné právní předpisy. Tyto limity nesmíte překročit, jinak bude aplikace zákazu konkurence omezena, případně nebude vůbec aplikována (jako by nebyla). Obecný návod obsahuje v právní úpravě občanského zákoníku § 2975. Ustanovení obsahuje informace, co nesmí zákaz konkurence obsahovat, aby vyvolal právní následky.

Pokud dojde ke sjednání zákazu činnosti mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v pracovněprávních vztazích, potom podléhá regulace vztahu také zákoníku práce.

Co smlouva o zákazu činnosti obsahuje?

Definici zakázané činnosti

Smluvní strany stanoví činnosti považované za porušení zákazu konkurence. Půjde o činnosti, které druhá smluvní strana nemůže bez souhlasu vykonávat po určitou dobu. Smluvní strany mohou vymezení zákazu konkurence specifikovat buď pro konkrétní činnosti nebo ve vztahu k určitým osobám (ideálně kombinovat oba přístupy). Dávejte si pozor na používání tzv. neurčitých právních pojmů. Například, ujednání o zákazu konkurenčního jednání v oblasti podnikání nebo prodeje výrobků by pravděpodobně bylo považováno za nedostačující a neúčinné.

Doba trvání

Smluvní strany určí konkrétní časový interval, po který bude zákaz konkurence sjednán. Vhodné je definovat konkrétní časový rámec. Nezapomínejte, že zákaz konkurence je třeba vnímat směrem do budoucna. Pokud ujednáte podmínky skončení zákazu konkurence prostřednictvím výpovědi, nastavte smluvní zákaz konkurence i po určitou dobu od jejího skončení. V opačném případě by zákaz konkurence platil pouze velmi omezenou dobu.

Územní působnost

Smluvní zákaz činnosti vztáhněte jen na vymezenou oblast. Zákaz činnosti nesmí úplně vyloučit podnikatelskou činnost zavázané smluvní strany. Při hodnocení její proporcionality nesmí nepřiměřeně zasáhnout do práv druhé smluvní strany. K nastavení vyvážených práv a povinností sjednejte na konkrétně vymezené území (např. jen v určitém regionu).

Smluvní sankce zákazu činnosti

Po porušení smluvní povinnosti zákazu činnosti musí následovat na úrovni smlouvy odpovídající sankce. Smluvní strany pro tento případ nastavují odpovídající nástroje pro uplatnění práva vůči rušiteli, dojde-li k porušení smluvního zákazu činnosti. 

Jiné smluvní podmínky

Je-li zákaz činnosti koncipován v samostatném smluvním znění smlouvy, máte prostor věnovat se doprovodným ujednáním i podrobnému znění podmínek. Smluvní strany díky tomu mají možnost upravit znění skutečně na míru dle svých potřeb. Uplatnění lze vázat např. jen na konkrétní situace nebo při splnění předem definovaných parametrů (pokud nenastanou, k zákazu činnosti nedojde).

Závěr

Smlouva o zákazu činnosti je samostatným smluvním typem, který obsahuje zákaz konkurence, případně zákaz definovaných činností. Slouží jako ochrana před neoprávněným zneužitím získaného postavení v soutěžním styku. Zajišťuje, aby se z vašeho smluvního partnera nestal po skončení spolupráce váš konkurent a rival. 

Potřebujete právníka k vytvoření smlouvy o zákazu činnosti? Kontaktujte naši advokátní kancelář a my vám pomůžeme ji nastavit. Pro více informací o dalších radách a tipech nás sledujte na sociálních sítích a budete-li mít dotaz, rádi vám s ním pomůžeme.