Smlouva o dílo: Cena díla (1. část)

- Ladislav Šmarda

V minulém článku jsme se věnovali tématu smlouvy o dílo, jaké smluvní náležitosti si strany musí ve smlouvě sjednat. V dnešním článku na téma navážeme, a blíže se zaměříme na problematiku určení ceny díla. Jde o jednu z podstatných náležitostí uzavření smlouvy o dílo. Bez správného a závazného určení odměny nebude mít zhotovitel zájem dílo zhotovit, naopak objednatel často pracujeme s vlastními cenovými představami a definovaným rozpočtem, a nebude mít zájem smluvní spolupráci realizovat, pokud cena díla bude příliš vysoká.

Nárok na zaplacení ceny díla

Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny díla po provedení a předání řádného díla (pokud si strany nesjednaly jinak). Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Zde opět zdůrazňujeme potřebu definovat si hotový výsledek (dílo) co nejpřesněji je to jen možné. Jedině tak docílíte toho, že dílo skutečně má prvky a funkce, které byly dohodnuty.

Proč je to důležité? Není-li dílo provedeno, nemůže být závazně předáno. Jestliže dílo nebylo předáno, potom nevzniká právo na úhradu sjednané odměny. Naopak se zhotovitel dostává do prodlení s povinností podle smlouvy, a mohou tedy pro něj pramenit negativní důsledky spojené např. se smluvní pokutou nebo jinou sankcí.

Zaplacení ceny díla

Pokud smluvní strany nesjednají žádná bližší určení k tomu, jak by mělo dílo vypadat, považuje se dílo za dokončené, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit ke sjednanému účelu. Tímto okamžikem má zhotovitel právo na zaplacení ceny díla. Jde o objektivní kritérium definované zákonem, a to i v případě, že má objednatel k dílu výhrady. 

Je povinností objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou odměnu za jeho provedení. To však neznamená, že by neměl zákonné prostředky ke sjednání nápravy. Objednatel má právo požadovat sjednání nápravy prostřednictvím práv z vadného plnění (reklamace).

Předání díla a nárok úhradu ceny díla

Strany si mohou ve smlouvě sjednat, kdy vznikne zhotoviteli nárok na zaplacení ceny díla. Sjednaní okamžiku splatnosti odměny je v zásadě na vašem volním uvážení a jde o výsledek vaši oboustranně sjednané dohody.

Předání díla jako celku

V zásadě si můžete sjednat, že dílo bude předáno jako celek a odměna vznikne teprve okamžikem jeho úplného předání. Tento způsob úplaty jednoznačně zvýhodňuje objednatele, neboť si ponechává vyšší míru kontroly a zároveň si ponechá zdroje pro sebe delší časový interval.

Předání díla po částech

Dílo může zhotovitel předávat postupně po částech a objednatel bude platit každou část zvlášť, cenu díla může objednatel platit postupně, jak dílo vzniká apod. Tento způsob odměny zvýhodňuje zhotovitele. Strany si mohou sjednat zálohy i po uzavření smlouvy o dílo.

Právo požadovat zálohu na provedení díla

Provádění určitého díla s sebou může nést značné náklady. Pokud si strany přímo ve smlouvě nesjednají placení záloh, může zhotovitel požadovat během provádění díla přiměřenou část ceny díla s přihlédnutím k vynaloženým nákladům. V praxi si strany běžně sjednávají tzv. harmonogram prací, podle kterého se odvíjí zálohové placení ceny díla.

Zákon neobsahuje definici, co se značnými náklady rozumí. Obecně se posuzuje objektivní výše nákladů nebo jejich poměr na celkové ceně díla. Ke značným nákladům typicky dochází při zhotovení stavby. Naopak ke značným nákladům nedojde při vytvoření účesu u kadeřníka.

Cena díla určená odhadem

Jedním ze způsobů, jakým si můžete sjednat cenu díla je kvalifikovaný odhad. Jde o stanovení předběžného cenového rámce pro vyhotovení díla. I když je cena jen předběžná, představuje závazek zhotovitele provést za definovaných podmínek dílo za stanovenou smluvní odměnu. Sjednáte-li pouze cenový odhad, chrání jeho sjednání zhotovitele, neboť může navýšit svoji odměnu v případě, že zjistí odchylky od původního předpokladu (např. výkopové práce a namísto hlíněného podkladu dle ujištění objednatele se jedná o skálu).

Co v případě podstatného překročení ceny díla?

Pokud zhotovitel zjistí po uzavření smlouvy, že cenu určenou odhadem bude třeba podstatně překročit, oznámí to objednateli bez zbytečného odkladu. V oznámení určí návrh nové ceny a zdůvodní, proč k překročení ceny dochází. Zároveň by se navýšení nemělo jednat situací a okolností, které musel zhotovitel předvídat ještě předtím, než s provedení díla podle smlouvy zahájil. V případě, že by podstatné překročení ceny objednateli neoznámil bez zbytečného odkladu po zjištění, nemá zhotovitel právo na zaplacení rozdílu v ceně. K podstatnému překročení ceny může dojít i opakovaně, každé podstatné překročení však musí zhotovitel řádně odůvodnit.

Kdy jde o podstatné překročení ceny díla?

Zpravidla půjde o překročení ceny určené odhadem při překročení ceny alespoň o 10-20 %. Počítá se poměr převýšení (rozdíl mezi cenou určenou odhadem a cenou nově určenou) k ceně určené odhadem.

Objednatel může při podstatném překročení ceny od smlouvy odstoupit. Pokud má z částečného plnění zhotovitele prospěch, zaplatí zhotoviteli poměrnou část původně určené ceny. Jestliže objednatel po doručení oznámení o vyšší ceně neodstoupí, platí, že se zvýšením ceny souhlasí. Objednatel tak musí reagovat ihned.

Cena díla určená pevnou částkou

Ve smlouvě si můžete ujednat cenu pevně stanovenou částkou. Objednatel tím získává jasnou představu, kolik bude zhotovitel za provedení díla žádat. V takovém případě nemůže zhotovitel ani objednatel žádat změnu ceny proto, že k provedení díla bylo zapotřebí vyšších nákladů nebo úsilí, než bylo ve smlouvě domluveno. Cena díla je sjednána pevným ukazatelem, který je v zásadě fixní.

Navýšení pevně určené částky

Za výjimečných okolností může zhotovitel žádat o navýšení původně sjednané ceny díla. Nastane-li zcela mimořádná a nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, může se zhotovitel domáhat jejího navýšení. Nedohodnete-li se na zvýšení ceny za dílo, může se zhotovitel obrátit na soud. Mimořádnými a nepředvídatelnými okolnostmi rozumíme např. živelné katastrofy, válečný stav apod.

Soud pak může rozhodnout o zvýšení pevně stanovené ceny za dílo nebo může smlouvu o dílo zrušit a určit, jak se smluvní strany vypořádají. To neplatí, pokud některá ze stran převzala nebezpečí změny okolností nebo předem prohlásila, že tato konkrétní okolnost nenastane.

Závěr

Cenu za dílo si určují strany ve smlouvě. Může být určená odhadem, pevnou částkou nebo rozpočtem. Tématu ceny za dílo určené rozpočtem se budeme věnovat v následujícím článku. Při mimořádných a nepředvídatelných okolnostech se mohou práva stran změnit, pokud se strany nedohodnou na zvýšení ceny za dílo, mohou se obrátit na soud, který o ceně za dílo rozhodne.

Potřebujete poradit se sepsáním smlouvy o dílo? Nevíte, jak se domoci svých nároků, které Vám ze smlouvy vyplývají? Naše advokátní kancelář Vám ráda v této oblasti pomůže.

Pokud se Vám náš článek líbí, nezapomeňte jej sdílet a komentovat také v rámci sociálních sítí (Facebook, Instagram, LinkedIn).