Zemědělský pacht

- Ladislav Šmarda

Zemědělský pacht je zvláštním druhem pachtu. Obdobně jako u pachtu obecně se jedná o smlouvu mezi propachtovatelem (vlastníkem pozemku) a pachtýřem k užívání definované části povrchu. Rozdíl spočívá v tom, že zemědělský pacht je pacht sjednaný k zemědělskému nebo lesnímu pozemku. Jedná se tedy o právo k užívání cizí věci, která nese plody a užitky (rostou na nich plodiny, které mají hospodářský užitek). Obvykle si strany sjednají pacht k pastvinám, sadům, lesům, polím či zahradám. V rámci zemědělského pachtu je obvykle provozována zemědělská činnost, spočívající zejména v pěstování rostlin (např. pěstování zeleniny, okrasných rostlin, ovocnářství) a chov hospodářských zvířat. Lesnictví je pěstování lesních porostů.

Není podstatné, jak druh pozemku charakterizuje katastr nemovitostí. Rozhodné je, že pachtýř vykonává na pozemku zemědělskou nebo lesní činnost. Propachtoval tak nemusí nutně přenechat pachtýři pouze pozemek označený jako zemědělský nebo lesní půdní fond, ale je rozhodující skutečný účel jeho užívání.

Doba pachtu

Zemědělský pacht zpravidla strany uzavírají na delší dobu. Pokud strany uzavřou smlouvu o pachtu na dobu delší než dva roky nebo smlouvu nesjednají písemně, má se za to, že si strany sjednaly pacht na dobu neurčitou. Třebaže zákon nestanoví povinnost uzavřít smlouvu v písemné formě, lze to doporučit. I s ohledem na případné spory je lepší mít sepsanou smlouvu, která jasně stanoví práva a povinnosti obou smluvních stran.

Pacht je možné sjednat na dobu určitou i neurčitou. Je jen na vůli stran, jak se dohodnou. Strany si mohou sjednat i např. dobu pachtu na dobu lidského života nebo délku určit jinak.

Splatnost pachtovného

Zákon stanoví, že pachtovné se platí ročně pozadu a je splatné k 1. říjnu. To vychází z předpokladu, že pachtovní rok u zemědělského pachtu trvá od 1. října do 30. září následujícího roku.

Strany se mohou dohodnout i jinak. Pokud si strany sjednají pachtovní rok jako rok kalendářní, nastane splatnost pachtovného prvního dne dalšího pachtovního roku.

Výpověď pachtu

Pokud si strany nesjednají jinak. V případě obecného pachtu platí výpovědní doba šest měsíců. U zemědělského pachtu trvá výpovědní doba 12 měsíců. Pacht skončí 30.9. nejblíže následujícího po uplynutí výpovědní doby. Pokud je pachtovní smlouva písemná, musí být výpověď také písemná.

Strany si mohou běh pachtovního roku i délku výpovědní doby určit ve smlouvě jinak. V takovém případě samozřejmě platí, co si strany domluvily.

Nemoc a smrt pachtýře

Zákon upravuje zvláštní výpovědní důvod. Je jím situace, kdy se pachtýř stane zdravotně nezpůsobilým na pozemku hospodařit. V takovém případě má pachtýř právo vypovědět pacht v tříměsíční výpovědní době. Pachtýř není způsobilý na pozemku hospodařit a nemá ani možnost, aby jednotlivé práce zajistila třetí osoba.

Není nutné, aby zdravotní nezpůsobilost pachtýře trvala konkrétní dobu. Musí však trvat tak dlouho, že by nebylo spravedlivé trvat na pokračování závazku. Přihlédne se k tomu, na jak velkém pozemku má pachtýř hospodařit, jaké rostliny má pěstovat, k jeho celkovému zdravotnímu stavu i prognóze, zda se zdravotní stav může v dohledné době zlepšit.

Smrtí pachtýře pacht nezaniká, ledaže byl ve smlouvě omezen na jeho osobu. Zemědělský pacht však bývá natolik spojen s osobou pachtýře, že zákon dává dědici pachtýře možnost pacht ukončit výpovědí. Výpověď musí být v takové formě, v jaké byl sjednán pacht.

Závěr

Zemědělský pacht uzavírá propachtovatel s pachtýřem, zpravidla na delší dobu. Propachtovaný je pozemek, na kterém pachtýř vykonává zemědělskou nebo lesní činnost. Výpovědní doba trvá 12 měsíců, může být vázána na pachtovní rok. Strany pachtu si mohou sjednat délku pachtu i výpovědní dobu podle svého uvážení. V případě zdravotní nezpůsobilosti pachtýře může pachtýř pach vypovědět.

Máte v souvislosti s pachtem nějaké otázky? Potřebujete poradit? Obraťte se na nás, my Vám pomůžeme.