Smlouva o dílo

- Ladislav Šmarda

Dnešním tématem od nás pro Vás bude problematika Smlouvy o dílo. Intuitivně každý z nás vnímá tento smluvní závazek jako činnost, která vede k určitému smluvně definovanému výsledku. V zásadě je jde o použitelný smluvní od jednoduché opravy šatů, automobilu, až po vývoj software na míru nebo jedinečnou autorskou tvorbu. Jaké náležitosti a povinnosti s sebou tento smluvní typ přináší si rozebereme v tomto našem příspěvku.

Jak vypadá smlouva o dílo?

Jde o dobrovolný závazek mezi smluvními stranami objednatelem a zhotovitelem. Jak už jsme naznačili v úvodu toho příspěvku, jde o činnost zhotovitele pro objednatele, která směřuje k vytvoření smluvně definovaného výstupu. Zákon uvádí, že jde o zhotovení věci.

Objednatel

Objednatel vystupuje jako aktivní strana na začátku, kdy poptává zhotovení a formuje své požadavky na nově vytvořené dílo. Definuje základní pravidla pro budoucí tvorbu díla. Po zhotovení se zavazuje řádně vytvořené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení díla.

Zhotovitel

Zhotovitel provádí dílo na podkladě objednávky objednatele. Podle sjednaných, odsouhlasených pravidel provádí činnost, jejímž výsledkem je dohodnuté dílo. Kromě obecných práv spojených se zhotoveným dílem se často stává také originálním tvůrce (autorem) vytvořeného díla. Nezapomínejte, že je-li dílo tvůrčí činností chráněnou podle práva duševního vlastnictví, je vhodné předem určit rozsah postoupených autorských práv (případně licenci). Zhotovením díla vznikne právo zhotovitele požadovat úhradu sjednané odměny.

Dílo

Výsledek smlouvy a aktivní činnosti zhotovitele zákon nazývá dílem. Smluvní strany by měly vždy, co možné nejlépe definovat dílo jako očekávaný výstup akceptovatelný pro obě smluvní strany. Pokud ponecháte dílo pojmenované pouze obecně, uplatní se podpůrná pravidla stanovená zákonem. Negativní důsledky spojené s nesprávně vymezeným dílem bývají spojeny s neochotou jedné ze smluvních splnit, co na počátku spolupráce slíbila (zhotovitel – nechce dílo dokončit / objednatel – nechce dílo převzít a zaplatit). Definování díla a předmětu smluvní spolupráce Vás nejlépe ochrání před zbytečnou komplikací.

Smlouvu mohou strany uzavřít ústně nebo písemně. Pro případné budoucí spory vždy doporučujeme smlouvu uzavřít písemně, snáze se tak domůžete svých nároků. Nadto díky tomu vymezíte představy obou stran již na počátku spolupráce a vyhnete se případným problémům s neseriózním smluvním partnerem. Není-li možné uzavřít smlouvu o dílo písemně, vždy se snažte dosáhnout alespoň o vyhotovení předávacích protokolů v písemné podobě.

Co může být dílem

Dílem se rozumí zhotovení určité věci a dále údržba, oprava nebo úprava věci. Zjednodušeně jde tedy o výsledek činnosti směřující k definovanému výsledku. Pojem díla není ohraničen pevně stanovenými znaky a zásadě lze pod tento institut podřadit nepřebernou plejádu věcí. Dílem je také zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části, ale také např. namalování obrazu, vytvoření sochy, napsání článku, vytvoření počítačového programu, software nebo webu, aplikace vytvořená na míru, různé řemeslné práce apod.

Nezapomínejte, že s dílem souvisí celá řada doprovodných práv, na která byste měli pamatovat již při nastavení spolupráce. Licenční podmínky, případně licenční smlouva Vám pomohou definovat hranice a oprávněnost užití. Velmi často se stává, že objednatele výsledek nemile překvapí, neboť na konci dne bude oprávněn využít dílo jen pro sjednané účely, případně účely obvyklé, které se však nekryjí s tím, co s dílem původně zamýšlel.

Co by měla smlouva o dílo obsahovat?

Smlouva o dílo v ideálním případě uzavřená písemně, by měla obsahovat alespoň:

1. Identifikace stran: Jméno, příjmení, bydliště, případně název společnosti a její sídlo, IČO.

2. Předmět smlouvy: Přesný popis díla, u složitějších děl je vhodné doplnit např. vizualizaci, plány, popsat funkčnost díla apod. Nelze-li popsat, potom by měly být vymezeny vlastnosti, znaky, funkce a jiné charakteristiky budoucí díla (jak by mělo dílo vypadat a co musí výsledek umět).

3. Termín plnění: Strany stanoví, do kdy zhotovitel dílo vytvoří. Dále si sjednají zda zhotovitel dodá dílo najednou či na etapy, jak bude probíhat převzetí díla. Zhotovitel a objednatel si mohou sjednat, že převzetí stvrdí předávacím protokolem s podpisy obou stran. Předávací protokol mohou strany přiložit už ke smlouvě o dílo.

4. Cena: Zásadní bod smlouvy o dílo. Cenu určí strany buď konkrétně pevnou částkou nebo rozpočtem. Smluvní strany mohou v zásadě určit výslednou cenu i proměnlivým způsobem. Podrobně se tématu věnujeme v navazujícím článku.

5. Místo plnění: Strany ve smlouvě určí, kde bude zhotovitel dílo provádět. Podle povahy věci může zhotovitel dílo vytvářet na svém pracovišti (např. malba obrazu) nebo na pracovišti objednatele (např. zavádění robota do výrobní linky objednatele), případně na jiném místě, jak se strany dohodnou.

6. Povinnosti zhotovitele: Zhotovitel provádí dílo v souladu se smlouvou, na vlastní odpovědnost a s odpovídající péčí. Dílo vytváří buď sám osobně nebo jej provádí pod svým osobním vedením. To záleží na tom, jak si strany ujednaly a zda je provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele.

Např. u malby obrazu slavným malířem – zhotovitel (malíř) nemůže namalováním obrazu pověřit někoho jiného. Naopak u rekonstrukce domu prováděné stavební firmou provede dílo zpravidla více osob – zaměstnanci a kolegové zhotovitele. Pokud zhotovitel pověří provedením díla své kolegy nebo zaměstnance, zavazuje se, že se jedná o kompetentní osoby.

Další náležitosti smlouvy

7. Povinnosti objednatele: Objednatel má povinnost uhradit smluvenou částku a poskytnout zhotoviteli veškeré informace a podklady, které zhotovitel potřebuje.

8. Autorská práva a práva z duševního vlastnictví: Díla, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, mohou zakládat autorská práva. Typicky půjde např. o díla malířská, architektonická, počítačové programy. Zhotovitel může výsledek činnosti poskytnout i jiným osobám než objednateli pouze, pokud si tak ve smlouvě ujednali. Zároveň je vhodné ve smlouvě sjednat mlčenlivost o všech důvěrných a odborných informacích, které objednatel poskytl zhotoviteli (např. výkresy, projekty).

9. Odpovědnost za škodu a vady díla: Strany by si ve smlouvě měly sjednat a specifikovat odpovědnost za škodu a vady. Zhotovitel je za škodu odpovědný do předání díla objednateli. Jedná se nejen o škody na samotném dílu, ale i na materiálu a vybavení. Zhotovitel zodpovídá i za vady díla, které se projevily až po předání díla, pokud byly způsobeny nevhodným prováděním díla. Strany by si měly sjednat, že tyto vady má zhotovitel opravit na své vlastní náklady. Tématu se podrobněji věnujeme v následujícím článku.

10. Sankce: Strany si ve smlouvě stanoví sankce, pokud některá ze stran poruší své povinnosti.Typicky si strany sjednají smluvní pokutu, tu si mohou sjednat buď pevnou částkou nebo jako určité procento z ceny díla za každý den prodlení. Pokud si strany sankce nesjednají, může být problematické domoci se svých nároků.

11. Odstoupení od smlouvy: Je vhodné ve smlouvě specifikovat, kdy a za jakých podmínek může každá strana odstoupit od smlouvy. Např., pokud zhotovitel výrazně překročí stanovený rozpočet, dílo má vady a zhotovitel je ani po písemném upozornění objednatele neodstranil. Strany si mohou sjednat, že od smlouvy mohou odstoupit při prodlení jedné ze stran.

12. Sjednání povinnosti mlčenlivosti (NDA). V některých případech se zhotovitel setká při zhotovení díla s obchodním tajemstvím objednatele nebo naopak objednatel s neveřejnými informacemi zhotovitele. K ochraně důvěrných informací mohou smluvní strany uzavřít dohodu o mlčenlvosti.

13. Zákaz konkurence. Smluvní strany si mohou rovněž ujednat zákaz konkurence ze strany protistrany, aby nemohl smluvní partner zneužít své postavení k vytvoření vlastního řešení v rámci hospodářské soutěže.

Závěr

Smlouva o dílo představuje jeden ze základních a v praxi nejvíce využívaných smluvních instrumentů. Pro ochranu svých práv by strany měly smlouvu uzavřít písemně, specifikovat předmět smlouvy a stanovit povinnosti každé ze stran. Ve smlouvě by si strany měly sjednat i případné sankce za porušení smluvních povinností. Se smlouvou o dílo se mohou pojit i autorská práva a práva z duševního vlastnictví. Smlouva o dílo by měla být napsaná dostatečně a konkrétně. Proto doporučujeme smlouvu konzultovat s právníkem, který Vám může poradit, jak nejlépe ve smlouvě ochránit Vaše práva. Potřebujete poradit se smlouvo o dílo? Neváhejte a obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

Líbí se Vám naše příspěvky? Nezapomeňte sledovat naše sociální sítě Facebook, Instagram, LinkedIN. Děkujeme.