Smluvní pokuta

- Ladislav Šmarda

Smluvní pokuta představuje praktický nástroj k motivaci dlužníka ke splnění ujednané povinnosti. Poruší-li dlužník svoji smluvní povinnost, musí nad rámec původní povinnost zaplatit předepsanou sankci (pokutu). Účelem institutu je prostřednictvím penalizace (sankce) přimět dlužníka, aby svoji povinnost splnil řádně a včas. Nedojde-li ke splnění této utvrzené povinnosti, musí věřiteli zaplatit finanční sankci.

Jde o poměrně elegantní řešení, které nutí zavázanou stranu zůstat aktivní. Díky tomu zvýšíte svoji šanci, že se předepsaný efekt uskuteční v předepsaném termínu a kvalitě.

Jak smluvní pokuta funguje?

Smluvní pokuta je navázána na konkrétní smluvní povinnost, jejíž splnění je ze smlouvy požadováno po zavázané smluvní straně. Hovoříme, že smluvní pokuta utvrdí původní dluh. Jde o spící právní nástroj, který se aktivuje pouze v režimu porušení smluvního ustanovení. Nesplníte-li primární dluh, aktivuje se věřitelovo právo požadovat smluvní pokutu. 

Jaké jsou příklad jejího užití:

Představte si situaci, kdy firma A uzavírá smlouvu o dílo s firmou B na výstavbu nové kancelářské budovy. V rámci této smlouvy je dohodnuto, že se firma B zavazuje dokončit stavbu do stanoveného termínu.

Pokud by firma B nedodržela stanovený termín a výstavbu v něm nedokončila, firmě A by vznikl nárok na smluvní pokutu (sankční povinnost), a to vedle povinnosti vystavět nové kancelářské budovy (primární povinnost).

Smluvní strany pokutou vytvoří extra závazek (vedle původně sjednané povinnosti). Nezapomeňte, že původní smluvní povinnost zaplacením smluvní pokuty nezaniká. Dlužník musí smluvní pokutu uhradit nad rámec původní smluvní povinnosti.

Předpoklady smluvní pokuty

Písemná forma

Smluvní pokutu si strany ve smlouvě musí výslovně ujednat. Zákon nestanoví povinnost písemné formy, nicméně nezapsané ujednání se jen velmi těžko prokazuje. S ohledem na praktické dopady lze proto jedině doporučit její sjednání v písemné formě

Správné nastavení povinnosti zajištěné smluvní pokutou

Uvědomte si, že správné vymezení smluvní povinnosti utvrzené smluvní pokutou je pro její aktivaci naprosto klíčové. Pokud nesprávně vymezíte primární smluvní povinnost, můžete jen těžko očekávat, že dosáhnete jejího splnění skrze utvrzení smluvní pokutu (s tím souvisí i správně nastavený předmět smlouvy). Soud Vám v takovém případě nemusí uznat ani původní smluvní povinnost, ani nárok ze smluvní pokuty.

Smluvní pokuta je správně svázána s utvrzenou povinností

Aby bylo možné smluvní pokutu úspěšně uplatnit, musí splňovat následující kritéria:

Musíte správně vymezit, ke které povinnosti se sjednaná smluvní pokuta vztahuje a správně ji napojit s konkrétním porušením sjednané smluvní povinnosti. Ve smlouvě je nutné správně vymezit, ke které povinnosti se smluvní pokuta vztahuje a kdy je možné ji oprávněně požadovat, v opačném případě hrozí, že smluvní pokuta bude neurčitá a nebude uplatnitelná (konkrétní vymezení smluvní povinnosti: například nedodržení termínu předání díla).

Jednoznačná pravidla výše smluvní pokuty

Správný způsob výpočtu – ve smlouvě je nutné specifikovat výši smluvní pokuty, nebo alespoň definovat způsob jejího výpočtu. Smluvní pokutu lze sjednat v podobě:

  • jednorázové pevné částky (500.000 korun)
  • opakované pevné částky (50 korun denně)
  • procentní sazby (0, 3% denně z dlužné či jiné částky)
  • jiným peněžitým způsobem (například kombinací pevné a procentní částky)
  • jako nepeněžité plnění (činnost, určité množství druhově určených věcí)

Smluvní pokuta nesmí být zákonem vyloučena

Sankci nemůžete s úspěchem sjednat tam, kde ji zákon vyloučil. Zavedete-li do smlouvy smluvní pokutu ve vztazích, kde nemá své místo, nebude k ní soud přihlížet a váš nárok v případě soudu nepřizná. Nepříjemná je tato situace, pokud je smluvní pokuta vysoká a vy žádáte její úhradu prostřednictvím soudu. Nevyhoví-li soud vám podané žalobě, může to znamenat i nepříjemný závazek v podobě úhrady náhrady nákladů řízení úspěšné protistrany.

Smluvní pokuta má být přiměřená

Nesmíte si definovat smluvní pokutu, která bude zjevně nepřiměřená okolnostem i porušení utvrzované povinnosti. Posouzení přiměřenosti provádí soudu v rámci sporu o právo, které před ním uplatníte. Doporučujeme vyhodnotit, zda má Váš požadavek reálné opodstatnění předtím, než podáte žalobu. Nechcete podstoupit nepřiměřená rizika spojená s neúspěšným soudním řízením, ani uspokojit náklady protistrany.

Uplatnění a splatnost smluvní pokuty

K uplatnění nároku ze smluvní pokuty musí dojít k porušení utvrzené povinnosti. Není tedy podstatné, zda došlo i ke vzniku škody. Dokonce i v případě, že věřiteli žádná škoda nevznikla, dlužníka to povinnosti uhradit smluvní pokutu nezbavuje. Dlužník navíc musí smluvní pokutu uhradit bez ohledu na své zavinění. Stačí, že porušení povinnosti ze smlouvy nastalo.

Splatnost smluvní pokuty stanoví smluvní strany podle svých pravidel (jinak se podpůrně užijí zákonná). Je na smluvních stranách, jak si splatnost sjednaly. Splatnost můžete sjednat:

1. okamžitě při porušení smlouvy

2. konkrétní lhůtou (do X dnů od porušení) 

3. po doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty – v tomto případě je však nutné, aby věřitel dlužníka skutečně k plnění smluvní pokuty vyzval, pokud by tak neučinil, splatnost smluvní pokuty nenastane.

Pokud smluvní pokuta není ani po své splatnosti splněna, dlužník se dostává do prodlení a ke smluvní pokutě tak automaticky přirůstají i úroky z prodlení (za předpokladu, že je smluvní pokuta představována peněžitým plněním).

Promlčení smluvní pokuty

Smluvní pokuta představuje samostatný nárok; tedy nárok odlišný od utvrzeného primárního dluhu. Uvědomte si, že promlčecí doba smluvní pokuty běží samostatně a obecně činí tři roky ode dne splatnosti smluvní pokuty.

Pokud nárok na smluvní pokutu vznikl před promlčením utvrzeného závazku, nebrání to vymahatelnosti práva. Pozor však v případě, pokud právo na smluvní pokutu vzniklo až po promlčení primární povinnosti; v takovém případě nebude smluvní pokuta soudně vymahatelná. 

Závěr

Smluvní pokuta je efektivním a účinným nástrojem motivující dlužníků k plnění smluvních povinností. Uvažujete o zahrnutí smluvní pokuty do Vaší smlouvy, ale nejste si jisti, jak ji vhodně nastavit správně? Chcete mít jistotu, že bude smluvní pokuta skutečně vymahatelná? Rádi Vám jako advokáti pomůžeme.

Pokud se Vám náš článek líbí, nezapomeňte sdílet a komentovat v rámci našich sociálních sítí (Facebook, Instagram, LinkedIN). Děkujeme.