Přiměřenost smluvní pokuty

- Ladislav Šmarda

Výše i nastavení smluvní pokuty musí být adekvátní ve vztahu k utvrzované smluvní povinnosti. Smluvní pokuta musí být tzv. přiměřená okolnostem jejího vzniku i uplatnění. Nepřiměřená smluvní pokuta může být snížena, nebo by dokonce nemusela být přiznána vůbec. Máte-li ve Vaší smlouvě nastavenu smluvní pokutu, neznamená to automaticky úspěch při jejím vymáhání. Přiměřenost smluvní pokuty hraje nezastupitelný význam při jejím uplatnění.

Přiměřenost výše smluvní pokuty

Přiměřená smluvní pokuta je taková, která je rozumně odůvodněná a obhajitelná s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu.

Není možné paušálně stanovit přiměřenou výši smluvní pokuty pro všechny případy obecně. Je tedy zapotřebí pamatovat na to, že ne každá smluvní pokuta obstojí, a ne každou smluvní pokutu je zapotřebí plnit, a to právě s ohledem na její ne/přiměřenost. Vždy je třeba přihlédnout k jejímu účelu i charakteru zajišťované smluvní povinnosti.

Následky nepřiměřenosti smluvní pokuty

Soud posuzuje nárok uplatněné smluvní pokuty. Přizná jen takový nárok, který z hlediska právní úpravy i přiměřenosti obstojí. Shledá-li rozpor, bude smluvní pokuta:

Neexistující / Neplatná smluvní pokuta

Posuzujeme kvalitativní stránku přiměřenosti smluvní pokuty dle právních předpisů i rozhodovací praxe nejvyšších soudních instancí.

  1. Je-li smluvní pokuta součástí obchodních podmínek (v případě spotřebitelských smluv), které se nestaly součástí smlouvy. 
  2. Je-li smluvní pokuta v rozporu s dobrými mravy (zjevné zneužití práva, např. Smluvní pokuta).
  3. Je-li smluvní pokuta nepřiměřená ve vztahu k chráněné smluvní straně (spotřebitel).
  4. Jde-li o případ, kde smluvní pokutu nelze ze zákona sjednat.

Nepřiměřená výše smluvní pokuty

Posuzujeme kvantitativní stránku přiměřenosti smluvní pokuty dle právních předpisů i rozhodovací praxe nejvyšších soudních instancí. Soud v rámci své činnosti hodnotí otázku přiměřenosti a následně posuzuje, zda ji přizná nebo nikoli:

Konkrétní okolnosti přiměřenosti smluvní pokuty

Při stanovení přiměřené výše smluvní pokuty musíme zohlednit specifika dané smlouvy, důležitost a hodnotu zajištěné povinnosti, délku trvání závazku ale rovněž i individuální požadavky smluvních partnerů. 

Funkce a účel smluvní pokuty (přiměřenosti)

Přiměřenost smluvní pokuty je posuzována také z hlediska funkce a účelu, který v rámci smluvní dokumentace zastává. Dle povahy i vymezení může zastávat např. pozici sankční (trest za porušení), reparační (paušalizovaná náhrada vzniklé škody), motivační (nutí opakovaným ukládáním ke splnění povinnosti) i kombinovaná.

Soulad smluvní pokuty s dobrými mravy

To znamená, že ujednání nesmí vycházet z nepoctivého záměru, který by představoval porušení dobrých mravů. Nepoctivým záměrem může být například vědomí věřitele o tísnivé situaci dlužníka, který jistě svou povinnost nebude schopen splnit. 

Podle současné judikatury Nejvyššího soudu (např. 31 Cdo 2273/2022) se posuzuje přiměřenost konkrétního nároku ze smluvní pokuty a rámci toho mohou soudy zohlednit i skutečnosti, které nastaly až po jejím sjednání. Výsledkem je, že soud nemusí uplatněný nárok ze smluvní pokuty z části a/nebo zcela přiznat. 

Moderace nepřiměřené smluvní pokuty soudem

Soud může na návrh dlužníka přiměřeně snížit výši smluvní pokuty tak, aby odpovídala shora vymezeným aspektům. Moderace smluvní pokuty soudem je vystavěna na základních pilířích:

  • posouzení nepřiměřenosti smluvní pokuty
  • rozhodnutí o snížení smluvní pokuty
  • rozsah snížení smluvní pokuty

Sezná-li soud nepřiměřenost na námitku účastníka soudního řízení, provede její snížení podle vlastní úvahy.

Závěr

Správně nastavená smluvní pokuta je klíčem k jejímu úspěšnému uplatnění. Chcete-li mít jistotu s nastavením i žalováním nároku ze smluvní pokuty rádi Vám jako advokáti pomůžeme. Stejně tak vám pomůžeme i při obraně proti ní. 

Pokud se Vám náš článek líbí, nezapomeňte sdílet a komentovat v rámci našich sociálních sítí (Facebook, Instagram, LinkedIn).