Spoluvlastnický podíl

- Ladislav Šmarda

Spoluvlastnický podíl vyjadřuje míru účasti každého spoluvlastníka na vytváření společné vůle a na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví věci. Jedná se o majetkovou hodnotu, která vám jako spoluvlastníku náleží. Jinými slovy, podle toho, v jaké výši si se svými smluvními partnery podíly na společné věci nastavíte, takovou mírou rozhodujete o otázkách, které se správou společné věci souvisí. V tomto článku se podíváme na podstatu a klíčové informace týkající se spoluvlastnického podílu.

Velikost spoluvlastnického podílu

Velikost spoluvlastnických podílů vyplývá z právní skutečnosti, kterou jste si vlastnictví ke společné věci založili. V úvodním článku, kterým jsme pro vás otevřeli problematiku spoluvlastnictví, jsme upozorňovali na právní důvody, které mohou spoluvlastnictví založit. Připomínáme, že jde zejména o smlouvu, dědění nebo rozhodnutí soudu. Podíly si můžete ujednat i jiným způsobem. Pokud si však výši spoluvlastnických podílů nenastavíte, platí domněnka, že podíly jsou stejné.

Pozn.: doporučujeme vám, abyste si pro účely správy společné věci výši podílů nastavili. Vyhnete se tak možným sporům a nedorozuměním v budoucnu. Pokud máte společné právo k věci, která se zapisuje do veřejného seznamu (např. nemovitost do katastru nemovití – víte jak podat návrh na vklad do katastru nemovitostí? Všechny potřebné informace naleznete v našem článku zde), vždy každou změnu, která se bude týkat vašich spoluvlastnických podílů, přesně ve veřejném seznamu označte. Ochráníte tak práva vaše i třetích osob.

Jako spoluvlastník jste úplným vlastníkem svého podílu

Se svým podílem tak můžete dle své vůle nakládat. Při nakládání respektujte práva ostatních spoluvlastníků a svým jednáním do jejich práv nepřiměřeně nezasahujte. To znamená, že jako spoluvlastníci byste neměli jednostranně a bez souhlasu ostatních spoluvlastníků používat nebo využívat věc nad svůj podíl. Respektujte proto svá vzájemná práva a zájmy a jednejte v souladu s tím, jak jste si jednotlivá práva a povinnosti s ostatními spoluvlastníky nastavili. Vzájemným respektem a komunikací se svými smluvními partnery můžete minimalizovat případné spory v budoucnu.

Proč vás spoluvlastnický podíl zajímá?

Od výše spoluvlastnického podílu se odvíjí vaše práva a povinnost v rámci spoluvlastnictví. V podstatě každá část fungujícího společenství spoluvlastníků je otázkou výše spoluvlastnického podílu pro získání shody.

  • správy společné věci;
  • vyúčtování z nakládání se společnou věcí a;
  • podílu z plodů a užitků společné věci,

Správa společné věci

Už jenom tím, že se nacházíte v pozici spoluvlastníka, máte právo účasti na správě společné věci. V tomto specifickém vztahu se aktivně zapojujete do procesu rozhodování o otázkách, které se společné věci týkají (např. udržování věci nebo její zlepšování). Při rozhodování ohledně společné věci se svými smluvními partnery užíváte hlasování jako prostředek k dosažení vzájemné shody. Počet vašich hlasů závisí na tom, v jaké výši jste si nastavili váš spoluvlastnický podíl. Čím větší bude váš podíl, tím více hlasů budete mít k dispozici při hlasování.

Vyúčtování z nakládání se společnou věcí

Jako spoluvlastník máte právo na informace o nákladech, které byly vynaloženy na zachování, opravy, údržbu, placení daní a poplatků a dalších souvisejících věcí. Podrobným vyúčtováním tak budete mít lepší přehled o tom, jak bylo se společnou věcí hospodařeno.

Podíl na plodech a užitcích ze společné věci

Dělitelný užitek. V situaci, kdy vám z vaší společné věci vznikají dělitelné plody a užitky (např. nájemné v případě, kdy společně s ostatními spoluvlastníky vlastníte byt, který pronajímáte), náleží vám tyto plody a užitky v souladu s tím, jak vysoký je váš spoluvlastnický podíl.

Nedělitelný užitek. V případě nedělitelných plodů je situace složitější. Přednost má samozřejmě vaše dohoda s ostatními spoluvlastníky ohledně nakládání s nedělitelnými plody a užitky společné věci. Pokud se s ostatními spoluvlastníky nedohodnete, může být vhodným řešením prodej plodů a užitků a následného rozdělení výnosu z prodeje podle výše vašich podílů. Pokud se ani na takovém postupu neshodnete, nezbyde vám nic jiného, než řešit věc soudním uspořádáním.

Závěr

Spoluvlastnický podíl vyjadřuje míru účasti každého spoluvlastníka na vytváření společné vůle a na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví věci. Ve vašem zájmu bude vhodné, pokud si jasně výši spoluvlastnických podílů se svými smluvními partnery nastavíte. Při správě a nakládání se společnou věcí respektujte práva ostatních spoluvlastníků. Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblasti spoluvlastnictví. Potřebujete advokáta nebo právníka? Kontaktujte nás a my vám poradíme.