Darování nemovitosti: Na co si dát pozor

- Ladislav Šmarda

Darování nemovitosti je závažným krokem, který může mít dalekosáhlé důsledky pro všechny zúčastněné strany. Ať už se rozhodnete darovat nemovitost blízké osobě nebo ji věnovat například dobročinné organizaci, vždy pečlivě uvažte všechny aspekty, abyste se vyhnuli možným komplikacím a nepříjemným situacím. Následující body vám pomohou lépe porozumět rizikům, která se nevyplácí podceňovat.

Darování nemovitosti

V předchozím článku na téma darovací smlouvy k nemovitosti jsme si již osvětlili, že institut darování umožňuje převést vlastnická práva k nemovitosti (předmět daru) na jinou osobu bez nároku na finanční kompenzaci, na rozdíl od kupní smlouvy. Občanský zákoník v ustanovení § 2055 odst. 1 o darovací smlouvě stanoví: „Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá.“ Dárcem je osoba nebo subjekt, který nemovitost daruje, a příjemcem je osoba nebo subjekt, který dar přijímá. Tato smlouva je důležitým právním krokem, který zajišťuje legální a platný převod majetku. Darování nemovitosti musí být vždy zachyceno darovací smlouvou v písemné formě, přičemž ta musí být úředně ověřena.

Právní aspekty a dokumentace

Před darováním nemovitosti důrazně doporučujeme prověřit právní aspekty spojené s nemovitostí.  Tento postup zahrnuje zejména ověření: oprávnění darovat nemovitost (vlastnictví, dědická práva, předkupní práva atd.), a zda nemovitost nespadá pod omezení či zákazy. Důkladně se proto seznamte s veškerými právními dokumenty, jako jsou katastrální výpisy, kupní smlouvy, zástavní práva apod. V některých případech se může jednat pouze darování spoluvlastnického podílu na nemovité věci, jelikož nemovitost může být předmětem spoluvlastnictví. Spoluvlastnictví se sebou přináší další právní dopady. Problémům spojeným se spoluvlastnictvím nemovitosti se proto vyplatí předejít pečlivou právní analýzou. Po řádném zvážení všech dopadů však institut spoluvlastnictví nemusí představovat kdovíjakou komplikaci. Můžete se s druhým spoluvlastníkem například dohodnout, že spoluvlastnictví ukončíte dohodou o vypořádání spoluvlastnictví.

Daňové povinnosti

Darování nemovitosti mívá zpravidla i daňové důsledky. Proto je důležité konzultovat s odborníkem i daňové dopady, abyste zjistili, zda budete povinni platit dárcovskou daň či jiné poplatky spojené s darováním nemovitosti. V našem právním řádu upravuje tzv. daň z bezúplatného příjmu (plnění) zákon o daních z příjmů. Určité osoby jsou však od této daně z bezúplatného příjmu osvobozeny. Jedná se zejména o situace, kdy probíhá darování nemovitosti mezi rodinnými příslušníky.

Darování však není o osvobozeno za všech okolností! Pokud získáte nemovitost darem, mohou se na Vás vztahovat povinnosti v oblasti daní (jak na daň z daru?).

Zhodnocení nemovitosti

Před darováním je určitě také na místě zvážit aktuální hodnotu nemovitosti. To je důležité pro stanovení reálné hodnoty daru a pro možné daňové účely.

Darovací smlouva

Samotný sepis darovací smlouvy o darování nemovitosti je pochopitelně klíčovým krokem. Tato smlouva by měla obsahovat veškeré relevantní informace o nemovitosti, včetně popisu, hodnoty, podmínek a termínů. Pro následný vklad práva do katastru nemovitostí a převod vlastnických práv je zároveň nutné, aby podpisy obou smluvních stran (dárce a obdarovaného) na darovací smlouvě byly úředně ověřeny.

Možné důsledky pro obdarovaného

Předtím než se rozhodnete darovat nemovitost, zkonzultujte tento krok s potenciálním příjemcem. Dárcovství nemovitosti neznamená dopady jen pro dárce, ale také pro obdarovaného. A to zejména daňové nebo právní důsledky. Je dobré, aby se obdarovaný na tyto skutečnosti dobře připravil.

Dědictví a ochrana majetku

Mějte na paměti, že darováním nemovitosti se pravděpodobně změní celková struktura vašeho majetku. To může ovlivnit pozdější dědické řízení. Dopředu si proto promyslete, jaké jsou vaše dlouhodobé finanční plány a zda je darování nemovitosti pro vás vhodným krokem.

Profesionální poradenství

Nikdy se nebojte vyhledat radu právníků. Jejich odborné znalosti vám mohou pomoci minimalizovat rizika a zajistit hladký průběh celého procesu darování nemovitosti, od zhodnocení situace, přes sepis smlouvy až po samotný vklad práva do katastru nemovitostí, a tedy převod vlastnických práv.

Závěr

Darování nemovitosti je závažný krok, který vyžaduje pečlivou přípravu a zvážení. Nepodceňujte právní, daňové ani finanční aspekty. Spolupráce s profesionály a pečlivá dokumentace jsou klíčem k tomu, aby darování nemovitosti proběhlo bez problémů a abyste se vyhnuli případným komplikacím ať už jste v pozici dárce či obdarovaného.

Potřebujete poradit v oblasti darovaní nemovitosti? Naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství a služby pro oblast nemovitostí a majetku. Napište nám, domluvte si s námi osobní či online schůzku a společně vyřešíme jakýkoli právní problém.

Pro více rad a tipů nás sledujte také na našich sociálních sítích – Facebook, LinkedIn či Instagram.