Dohoda o vypořádání spoluvlastnictví

- Ladislav Šmarda

Spoluvlastnictví ke společné věci se zruší dohodou všech spoluvlastníků. V případě nemovité věci nebo závodu, musí být dohoda písemná. Spoluvlastnictví může skončit rozdělením společné věci, prodejem věci, dražbou věci anebo převedením vlastnického práva jednomu nebo více spoluvlastníkům s vyplácením ostatních.

Dohoda

V případě spoluvlastnictví se může stát, že každý ze spoluvlastníků bude mít jinou představu o tom, jak se má s věcí nakládat. Spoluvlastníci přistoupí k dohodě o vypořádání spoluvlastnictví, kde stanoví, jak spoluvlastnictví vypořádají. Předmětem dohody je věc jako celek (ne její část nebo podíl). Dohodu mohou spoluvlastníci uzavřít kdykoliv za trvání spoluvlastnictví a mohou ji kdykoliv měnit. Je ale nezbytně nutné, aby dohodu uzavřeli všichni spoluvlastníci.

V dohodě spoluvlastníci stanoví, že dochází ke zrušení spoluvlastnictví a způsob vypořádání spoluvlastnictví. Typicky půjde o převod podílu, ale mohou přistoupit i k darování nebo zničení společné věci. Spoluvlastníci však musí vybrat způsob, který je právně i fakticky realizovatelný.

Prodej

Pokud se spoluvlastníci dohodnou, že společnou věc prodají, mohou si v dohodě o vypořádání ujednat, komu připadne jaká část z prodeje. Nejsou vázáni velikostí svých podílů, tzn., že pokud máte ke společné věci podíl ve výši 20%, můžete získat 40% z prodeje, pokud se na tom dohodnete s ostatními spoluvlastníky.

Písemná dohoda

Dohodu musí spoluvlastníci uzavřít v písemné formě u dvou případů – spoluvlastnictví závodu a spoluvlastnictví k nemovité věci. U dohody o vypořádání k nemovité věci musí být podpisy na téže listině. U věcí, které jsou evidovány v katastru nemovitostí by spoluvlastníci měli podpisy úředně ověřit.

Spoluvlastnictví jiných věcí může být vypořádáno i ústní dohodou, ale písemnou formu dohody lze důrazně doporučit.

Rozdělení věci

Zákon stanoví pravidlo pro vypořádání věci, která jako celek slouží k určitému účelu (např. dětské hřiště nebo sportoviště). V takovém případě spoluvlastníci nemohou věc rozdělit, protože by narušili její účel. To ale neznamená, že je spoluvlastnictví takových věcí nezrušitelné, spoluvlastníci mohou stále věc prodat či darovat.

Další zákonné pravidlo se týká zemědělských pozemků. Půjde o pozemky, které jsou jako zemědělské evidovány v katastru. Sporná je otázka, zda je zemědělský pozemek i pozemek, který tak není evidován, ale fakticky slouží k zemědělské činnosti.

Zemědělské pozemky i po rozdělení musí stále sloužit svému účelu. I po rozdělení tak mají odpovídající rozlohu (aby se vyplatilo je obdělávat) a zajištěný stálý přístup. Pokud však na pozemku spoluvlastníci zřídí stavbu, nemusí se na toto pravidlo ohlížet a mohou pozemek bez omezení rozdělit.

Omezení na rozdělení pozemku se netýká pouze pozemků zemědělských. Např. dělení lesních pozemků musí být v souladu s lesním zákonem. Nebo pokud se na pozemku nachází nemovitá kulturní památka, mohou si soudy vyžádat stanovisko příslušného státního orgánu.

Rozhodnutí soudu

V případě, že se spoluvlastníci nedohodnou na zrušení spoluvlastnictví, rozhodne na návrh některého spoluvlastníka soud. Soud pak také rozhodne o způsobu vypořádání spoluvlastnictví. Je nerozhodné, zda se spoluvlastníci pokusili nejprve uzavřít dohodu o vypořádání. Návrh na soud může podat jakýkoliv ze spoluvlastníků kdykoliv během trvání spoluvlastnictví. Pokud však k pokusu o uzavření dohody nedošlo a spoluvlastník přesto podal návrh na soud, soudce to zohlední v rámci rozhodnutí o náhradě nákladů řízení.

Návrh na vypořádání spoluvlastnictví může podat výlučně některý ze spoluvlastníků. Účastníky řízení musí být všichni spoluvlastníci. Soud není vázán návrhem na vypořádání, může rozhodnout na základě svého uvážení. Zároveň však soudce musí dodržet posloupnost jednotlivých způsobů zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. To znamená, že pokud jsou naplněny podmínky pro rozdělení věci, rozhodne soud o rozdělení věci, i když např. prodej věci by byl vhodnější.

Posloupnost vypořádacích způsobů je následující: rozdělení společné věci, přikázání společné věci jednomu nebo více spoluvlastníkům za náhradu, nařízení prodeje společné věci ve veřejné dražbě.

Závěr

Spoluvlastnictví k věci spoluvlastníci ukončují dohodou. U závodu a nemovitých věcí spoluvlastníci sepisují dohodu písemně. Spoluvlastníci si mohou dohodu upravovat, měnit. V případě některých věcí jsou spoluvlastníci u vypořádání věci omezeni zákonem (např. u zemědělských pozemků). Pokud se neshodnou na obsahu dohody, mohou se obrátit na soud. Ten ale rozhodne na základě svého uvážení a může vybrat způsob vypořádání, který nebudou spoluvlastníci preferovat.

Máte na nás nějaké dotazy? Potřebujete poradit, jak sepsat dohodu o vypořádání spoluvlastnictví? Obraťte se na nás, my Vám pomůžeme. Líbí se vám naše články? Dejte nám vědět prostřednictvím našich sociálních sítí (FacebookInstagramLinkedIn).