Daň z bezúplatného příjmu při nabytí nemovitosti darem

- Ladislav Šmarda

Darovací daň a také daň z nabytí nemovitých věcí již v našem právním řádu nenajdete, avšak to neznamená, že se darování od daňových povinností zcela osvobodilo.

Daň z bezúplatného příjmu při nabytí nemovitosti darem (plnění) upravuje zákon o daních z příjmů (dříve zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí). Představuje daňovou povinnost při nabytí nemovitosti darem, pakliže nespadáte pod jednu z výjimek osvobození od daně. Jedná se o daň, která se platí v souvislosti s převodem majetku od jednoho jedince nebo entity (dárce) na druhého (obdarovaného) jako dar, a to bez nároku na protiplnění.

V tomto článku si přiblížíme právní aspekty daně z bezúplatného příjmu při nabytí nemovitosti darem. A poskytneme vám o tomto druhu daně základní informace.

Co je to daň z bezúplatného příjmu?

Podstatu institutu darování jsme si osvětlili již v předcházejícím článku o darovací smlouvě k nemovitosti. Tuto daň upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Daň představuje jakousi nenávratnou finanční platbu a konkrétně daň darovací řadíme mezi takzvané ostatní příjmy, přesněji bezúplatný příjem.

Daň z bezúplatného příjmu při nabytí nemovitosti darem

Vzniká v okamžiku převodu majetku nebo práv mezi dvěma stranami bez nároku na protiplnění. Tento majetek může zahrnovat nemovitosti, peníze, cenné papíry, umělecká díla, automobily a další hodnotné věci. Daň je zpravidla placena tím, kdo dar přijímá, tj. obdarovaným. Obdarovanému se totiž rozšiřují jeho majetkové hodnoty, obzvláště pokud se jedná o darování nemovitých věcí. V této souvislosti upozorňujeme i na náš předešlý článek, v němž uvádíme možná rizika spojená s darovací smlouvou.

Výše daně

Zákon stanovuje, že daň z příjmů z bezúplatného plnění, tzn. z darů, se neplatí, získal-li tyto dary obdarovaný příležitostně a pokud jejich hodnota nedosáhne 15.000,- Kč bez ohledu na to, kdo je dárcem. Taková situace však v případě nemovitých věcí takřka nehrozí.

V současné době se aplikuje jednotná sazba pro daň z bezúplatného příjmu jako pro klasickou a všem dobře známou daň z příjmu, která činí 15 % u fyzických osob a 19 % u osob právnických.

Osvobození od daně při darování

V některých případech mohou být určité dary nebo situace osvobozeny od platby daně. V České republice podléhají některé dary mezi blízkými příbuznými odvobození od daně, a to v rámci rodiny, manželského svazku nebo registrovaného partnerství.

Od daně jsou osvobozeny bezúplatné příjmy:

 • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
 • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou;
 • obmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo kterým zvýšil majetek tohoto fondu, nebo z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou;
 • nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15.000,- Kč.

Pokud tedy dostanete byt nebo dům darem od rodičů, nemusíte za nemovitost odvést daň. Zároveň máte stále povinnost uhradit daň z nemovité věci, protože jste se stali jejím vlastníkem. Daň z nemovité věci musíte uhradit každoročně.

Od daně mohou být osvobozeny dary pro veřejně prospěšné organizace, např. dary:

 • pro zařízení starající se o toulavá nebo opuštěná zvířata
 • určené na vzdělávání, léčení, sociální služby, zakoupení pomůcek pro zdravotně postižené
 • na humanitární nebo charitativní účely z veřejné sbírky
 • na provoz licencované zoologické zahrady
 • fyzickým osobám pro poskytování veřejných kulturních služeb

Dárce musí dar použít na výše zmíněné účely. V opačném případě musí obdarovaný dar uvést v daňovém přiznání a dar zdanit. Nezapomínejte, že v případě osvobozených příjmů se Vás mohou týkat i jiné daňové povinnosti. V některých případech musíte správci daně oznámit osvobozený příjem / deklarovat podmínky splnění (více zde).

Povinnosti vůči finančnímu úřadu

Jestliže se vás netýká ani jedna z podmínek osvobození od platby daně, musíte podat daňové přiznání a dodržet lhůty stanovené daňovými úřady. V přiznání uveďte podrobné onformace o daru, jeho hodnotě a všech relevantnívh skutečnostech. Příjmy z bezúplatného plnění se tedy uvádějí ve stejném tiskopise daňového přiznání fyzických osob jako vaše běžné příjmy. Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za uplynulé zdaňovací období se podává ve lhůtě 3 měsíců. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává podle § 136 odst. 1 daňového řádu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období.  Například za uplynulé zdaňovací období roku 2022 byla tato lhůta stanovena do 3.4.2023.

Vybrané daňové povinnosti

Specifika pro podávání daňového přiznání se ještě liší v závislosti na tom, jakou cestou jej podáváte a prostřednictvím koho jej podáváte. Pro přehlednost a lepší představivost uvádíme údaje z letošního roku:

 • Podávání daňového přiznání v roce 2023 – lhůty: lhůta pro daňové přiznání podané elektronicky – 4 měsíce (2. 5. 2023). Lhůta 6 měsíců pro daňového poradce a advokáta (dále jen poradce) – plná moc nemusí být uložena v 3 měsíční lhůtě u správce daně.
 • I prostřednictvím poradce může být podáno daňové přiznání ve lhůtě 3 měsíců – poradce podá do 3. 4. 2023.
 • Nadto nezapomínejte na povinnost oznámit osvobozený příjem finančnímu úřadu, pokud se Vás tato povinnost týká.

Zároveň upozorňujeme na situaci, kdy poplatník daně z příjmů fyzických osob obdrží darem příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob sice osvobozen, avšak tento příjem činí více než 5.000.000,- Kč. V takovémto případě má poplatník povinnost tuto skutečnost oznámit správci daně. A to do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel. Jako poplatník přitom musíte finančnímu úřadu zdůvodnit výši příjmu, popis okolností nabytí příjmu (daru) a datum, kdy příjem vznikl.

Pokud nedojde k dodržení daňových povinností, může to vést k pokutám a dalším právním následkům.

Závěr

Daňové aspekty nepodceňujte. Doporučujeme možné daňové dopady a případná osvobození dopředu konzultovat s daňovým poradcem nebo právním expertem. Pokud máte otázky ohledně daně z bezúplatného příjmu nebo plánujete darovat majetek, neváhejte se na nás obrátit. Správná a včasná plnění daňových povinností mohou ušetřit finanční problémy a právní komplikace posléze.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství a služby v oblasti daní a správního práva. Napište nám, domluvte si s námi osobní či online schůzku a společně vyřešíme jakýkoli právní problém.

Pro více rad a tipů nás sledujte také na našich sociálních sítích – FacebookLinkedIn či Instagram.