Pracovní úraz agenturního zaměstnance

- Ladislav Šmarda

Problematika pracovních úrazů se netýká pouze kmenových zaměstnanců. Využíváte-li služeb agenturních zaměstnanců, nezapomínejte, že pracovní se může přihodit i zaměstnanci vyslanému agenturou práce. Specifikem pracovního úrazu agenturního zaměstnance je trojstranný vztah mezi: uživatelem (kdo práci přidělil), agenturou práce (zaměstnavatel) a samotným zaměstnanecem. Zaměstnanci vzniká nárok na odškodnění pracovního úrazu vždy vůči zaměstnavateli, bez ohledu na to, u kterého uživatele vykonává práci. Některá práva v souvislosti se specifickou povahou agenturního zaměstnání uplatňuje ve vztahu k uživateli.  

Co je pracovní úraz a jaké práva může zaměstnanec získat (zde a zde) jsme si pro vás připravili v minulých příspěvcích.

Co je agenturní zaměstnání?

Agenturní zaměstnávání je specifickým institutem výkonu práce zaměstnancem. Zjednudušeně:

  • 1) Zaměstnanec uzavře smlouvu s agenturou práce (tato vystupuje jako zaměstnavatel),
  • 2) Agentura práce přidělí zaměstnance uživateli (kde práce reálně proběhne),
  • 3) Zaměstnanec vykonává práci pro uživatele podle jeho pokynů a předpisů.

Do pracovního kolektivu je začleněn zaměstnanec, který není svázán s provozovatel pracoviště, který ze své pozice pouze vyžívá jeho práce. Zaměstnanec je svázán pracovní smlouvou s agenturou práce. Práva agenturního zaměstnance musí být srovnatelná s podmínkami kmenových zaměstnanců uživatele (včetně podmínek pro práci).

Problém spočívá v tom, že agentura práce přidělí zaměstnance na pracoviště uživatele, nad kterým nemá prakticky žádnou kontrolu (BZOP ani jiné předpisy v oblasti výkonu práce). Pracovní úraz agenturního zaměstnance tak může představovat problém v podobě, kdo je vlastně odpovědný za újmu na straně zaměstnance. V rámci třístranného vztahu musí zaměstnanec identifikovat, vůči komu své nároky z pracovního úrazu směřovat a jaká práva uplatnit. To stejné platí v případě úmrtí agenturního zaměstnance a nárocích i odškodnění pozůstalých osob.

Co je pracovní úraz agenturního zaměstnance?

Pracovní úraz je poškození zdraví zaměstnance vlivem krátkodobého působení zevních vlivů (síly) při výkonu pracovní činnosti. Zaměstnancům v důsledku pracovních úrazů vznikají právní nároky na odškodnění vzniklé škody (náhradu mzdy, poškození majetku, doplatek průměrného výdělku) a dále práva spojená se zásahem do zdraví zaměstnance (v podobě bolestného, ztížení společenského uplatnění, jiné nemajetkové újmy). Jakých nároku se odškodnění týká, jsme pro Vás připravili již dříve v našich článcích (Zde a zde)

Zaměstnanec (ale i zaměstnavatel) by měl následovat kroky vedoucí k realizaci svých nároků. Doporučujeme zaměstnancům podílet se na objasnění příčin pracovního úraz a vyžádat od zaměstnavatele veškeré dostupné záznamy, zejména pak knihu pracovních úrazů. Stejně tak nenechte na lehkou váhu ošetření lékařem a zdravotní dokumentaci. Tyto podklady slouží jako nástroj k budoucímu uplatnění vašich nároků. Případ pracovního úrazu agenturního zaměstnance je specifický v tom, že některá práva musí zaměstnanec uplatnit vůči uživateli, jiná ve vztahu k agentuře práce. 

Jak postupovat při pracovním úrazu agenturního zaměstnance?

Zjišťování a objasnění příčin pracovního úrazu zaměstnance se provádí v místě pracoviště (na straně uživatele). Uživatel (jako provozovatel pracoviště) musí provést záznam do knihy úrazů. Podklady nezbytné pro vyhodnocení události (zda se o pracovní úraz jedná nebo nejedná) musí zaměstnanec uplatnit u uživatele. Lékařskou dokumentaci a navazující diagnózy zjišťuje zaměstnanec prostřednictvím zdravotního zařízení a svého ošetřujícího lékaře. Pracovnělékařské prohlídky provádí uživatel, pokud se na tom s agenturou práce dohodli. Uživatel je navíc povinen vzniklý pracovní úraz nahlásit agentuře práce. Zaměstnanec by měl postupovat, aby sbíral podklady pro uplatnění budoucích práv.

Agentura práce vystupuje v pozici zaměstnavatele. V této souvislosti je rovněž povinna zaslat záznam o vzniku pracovního úrazu inspektorátu práce. Nároky ze vzniklého pracovního úrazu zaměstnanec uplatňuje ve vztahu k agentuře práce. Právní postavení vyplývá přímo ze zákoníku práce. Vyplacené nároky může agentura práce následně požadovat po uživateli, pokud k pracovnímu úrazu došlo. Zejména v situaci, kdy převažující příčiny vzniku pracovního úrazu jsou spojeny se zanedbáním BOZP a jiných organizačních předpisů na úseku bezpečnosti práce. 

Koordinace plnění odškodnění zaměstnance může být společně koordinována mezi agenturou práce a uživatelem. 

Závěr

Agenturní zaměstnanec požívá v případě pracovního úrazu stejné právní ochrany jako každý jiný zaměstnanec. Pokud se zaměstnanci agentury práce stane pracovní úraz má nárok na odškodnění. Odmítá-li zaměstnavatel plnit, neznamená to, že byste neměli právo požadovat náhradu vzniklé újmy. Často dojde ze strany zaměstnavatele ke splnění povinnosti teprve v situaci, kdy se prokážete právním zastoupením. Neponechávejte věci náhodě. Obraťte se na specialistu, který Vám pomůže.

Pomáháme v uplatnění Vašich práv. Sledujte naše sociální sítě (FB, IG, LI) pro novinky v oblasti Vašich práv.