Co je agenturní zaměstnávání?

- Ladislav Šmarda

Pracovní právo rozeznává vedle klasického právního vztahu mezi zaměstnance a zaměstnavatelem také tzv. agenturní zaměstnávání. Jako zaměstnavatel vystupuje agentura, která svého zaměstnance úplatně přiděluje tzv. uživateli. Zaměstnanec je smluvně vázán s personální agenturou (agenturou práce), která mu vyplácí mzdu i poskytuje zaměstnavatel. Svoji práci nicméně poskytuje na pracovišti uživatele, kam je dočasně přidělen. 

Agentura práce a její místo v agenturním zaměstnávání

Agenturní zaměstnání mohou vykonávat jen registrované agentury práce, které jsou nositeli všech zákonných oprávnění. Zprostředkování zaměstnání je regulovanou činností a přihlášku žadatele posuzuje pětičlenná komise. Připravte se na to, že musíte při založení složit kauci nejméně v částce 500 000,- Kč. Jde o poměrně regulované odvětví a dodržování všech právních předpisů je dozorováno inspektoráty práce, ale i jinými oprávněnými orgány. 

Povolení ke zprostředkování zaměstnání skrze agenturu práce se vydává dočasně, a to na dobu 3 let. Poruší-li agentura práce prokazatelně své zákonné povinnosti (opakovaně a/nebo velmi intenzivně), může jí být povolení k výkonu činnosti i odňato. Po skončení je kauce v případě neexistence nedoplatků vrácena do 60 dnů ode dne žádosti o její vratku.

Nezapomínejte, že agentura práce musí dodržovat rovněž pravidla spojená se zaměstnáváním cizinců. Nedodrží-li své povinnosti na tomto úseku, bude sankcionována rovněž v rámci nelegálního zaměstnávání cizinců (bez pracovního povolení a/nebo víz).

Subjekty agenturního zaměstnávání a jeho specifika

Nejvýznamnějším odlišovacím prvkem od běžného vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je třístranný právní režim. Agenturní zaměstnávání zavádí pluralitu právních vztahů na těchto úrovních:

  • Agentura práce / Agenturní zaměstnanec,
  • Agentura práce / Uživatel agenturního zaměstnávání,
  • Uživatel agenturního zaměstnávání / Zaměstnanec agentury práce.

S tím souvisí i mnohé právní problémy, kterou jsou veskrze s agenturním zaměstnáváním spojeny.  Každý z těchto subjektů má své vlastní jedinečné právní postavení a s tím související vystupování vůči ostatním a s tím spojené problémy (např. pracovní úrazy).

Vztah zaměstnance a agentury práce

Uživatel uzavírá smlouvu s personální agenturou, na jejímž základě jsou na jeho pracoviště přiděleni zaměstnanci agentury. Tito zaměstnanci následně s kmenovými zaměstnanci provádí práci dle zadání a pokynů uživatele. Uživatel začlení zaměstnance podle jeho vzdělání a kvalifikace. Odměnu za výkon jeho činnosti poté hradí uživatel hradí přímo k rukám agentury práce (ta vyplácí zaměstnance podle smlouvy s ním uzavřené). 

Agenturní zaměstnání je spojeno se spoluodpovědností uživatele za řádný výkon agenturního zaměstnávání. Dávejte si pozor na dodržování podmínek rovného zacházení i splnění předpokladů pro řádný výkon zprostředkování agenturních zaměstnanců ze strany agentury práce. Nezapomínejte, že podle zákona je za porušení některých právních předpisů na úseku zákoníku práce i zákona o zaměstnanosti odpovědná nejenom pracovní agentura (zaměstnavatel), ale také samotný uživatel (kde agenturní zaměstnanci skutečně vykonávají činnosti). Následné pokuty ze strany inspektorátu práce mohou mít vskutku devastující účinky. 

Vztah agentury práce a uživatele agenturního zaměstnávání

Uživatel uzavírá smlouvu s personální agenturou, na jejímž základě jsou na jeho pracoviště přiděleni zaměstnanci agentury. Tito zaměstnanci následně s kmenovými zaměstnanci provádí práci dle zadání a pokynů uživatele. Uživatel začlení zaměstnance podle jeho vzdělání a kvalifikace. Odměnu za výkon jeho činnosti poté hradí uživatel hradí přímo k rukám agentury práce (ta vyplácí zaměstnance podle smlouvy s ním uzavřené). 

Agenturní zaměstnání je spojeno se spoluodpovědností uživatele za řádný výkon agenturního zaměstnávání. Dávejte si pozor na dodržování podmínek rovného zacházení i splnění předpokladů pro řádný výkon zprostředkování agenturních zaměstnanců ze strany agentury práce. Nezapomínejte, že podle zákona je za porušení některých právních předpisů na úseku zákoníku práce i zákona o zaměstnanosti odpovědná nejenom pracovní agentura (zaměstnavatel), ale také samotný uživatel (kde agenturní zaměstnanci skutečně vykonávají činnosti = provozovatel pracoviště). Následné pokuty ze strany inspektorátu práce mohou mít vskutku devastující účinky. 

Vztah uživatele agenturního zaměstnávání a zaměstnance agentury

Zaměstnanec agentury práce je vyslán na pracoviště uživatele, aby zde podle jeho pokynů a požadavků prováděl předepsanou práci. Podmínky výkonu práce, stejně tak i odměňování a přístup ze strany uživatele agentury práce i uživatele musí být srovnatelné s kmenovými zaměstnanci uživatele (jeho vlastní zaměstnanci). Není-li dodržena rovnostodměňování (za stejnou práci stejná odměna), může zaměstnanec požadovat doplacení rozdílu. Navíc se zaměstnanec může obrátit na inspektorát práce. Uživatel i agentura práce následně dostanou pokutu. Nezapomínejte, že pracovní pomůcky a prostředky ochrany by měla přidělovat agentura práce. Zaměstnance agentury práce by mělo jít rozlišit od kmenových zaměstnanců uživatele. 

Závěr

Agenturní zaměstnávání je dnes velmi využívaný koncept, díky kterému se zaměstnavatelé snažit kompenzovat nedostatečný personál ve vlastních řadách. Z pohledu práva je komplikovanější v nastavení vztahů mezi uživatelem, agenturou práce a agenturním zaměstnancem. Sdílená odpovědnost agentury práce a uživatele bývá v praxi značným problémem. Inspektoráty práce postupují velmi nekompromisně a často dochází k pokutování přestupků. Dejte si pozor při jejím využití. 

Potřebujete pomoci v otázkách pracovního práva? Obraťte se na naši advokátní kancelář a rádi Vám pomůžeme. Pokud se Vám článek líbí, budeme rádi za jeho sdílení a/nebo komentář na našich sociálních sítích.