Jak podat návrh na vklad do katastru?

- Ladislav Šmarda

Námětem článku je: „Jak podat návrh na vklad správně“ a jak probíhá řízení před katastrálním úřadem po podpisu kupní smlouvy. Po podpisu kupní smlouvy podávají smluvní strany návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V tomto článku si projdeme celý proces vkladového řízení, popíšeme, na co si dát pozor a jaké nejčastější chyby se ve vkladovém řízení objevují.

Příspěvek věnujeme právu nemovitostí, smluvnímu právu i správnímu řízení.

Příprava a podání návrhu na vklad

Stanovený formulář

Návrh na vklad do katastru nemovitostí podáváme na stanoveném formuláři. Formulář můžeme vyplnit ručně v předtištěné formě nebo elektronicky na příslušném webu. Předtištěný formulář je k dispozici na kterémkoliv katastrálním úřadu, elektronická verze je na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Kde a jak formulář vyplnit?

K podání doporučujeme použít elektronický formulář, neboť práce s ním je jednoduchá a intuitivní. V elektronickém formuláři navíc dostanete navigaci co a jak máte vyplnit. Díky tomu nezapomenete na vyplnění nezbytných náležitostí návrhu na vklad.

Kam poslat?

Podání vždy směřujte k místně příslušnému katastrálnímu úřadu (podle území, kde se nemovitost nachází). Úplný seznam všech katastrálních úřadů můžete zjistit zde.

Na co nezapomenout?

V rámci návrhu na vklad musíte vždy uvést:

  • (i) označení katastrálního úřadu, kterému je návrh určen;
  • (ii) označení účastníků vkladového řízení (prodávající/kupující);
  • (iii) přesné označení nemovitostí a práv, která mají být do katastru zapsána;
  • (iv) označení navrhovatelů a jejich podpis (kdo podává návrh na vklad);
  • (v) označení vkladové listiny (kupní smlouvy a její přiložení).

Za návrh na vklad do katastru nemovitostí zaplatí navrhovatel správní poplatek ve výši 2.000,- Kč (k dnešnímu dni). Prodávající a kupující se mohou domluvit, kdo z nich poplatek uhradí.

Proč je důležité provést vše správně?

Pokud provedete chybu, katastr nemovitostí nezapíše právo, které zapsat chcete. Navíc hradíte správní poplatek, který v případě vadného podání může zůstat státu. Nesprávné provedení tedy znamená nutnost vyhotovení nového zápisu a úhrady dalšího správního poplatku. Jak podat návrh na vklad správně je důležité i z hlediska splnění podmínek kupní smlouvy. Nejsou-li opakovaně splněny podmínky pro zápis, může protistrana od kupní smlouvy odstoupit.

Vkladová listina (kupní smlouva)

Návrh na vklad musíte doložit společně s vkladovou listinou (v našem případě kupní smlouva). Pokud jako navrhovatel vkladovou listinu nepřiložíte, k návrhu katastrální úřad nebude přihlížet. Nezapomeňte, že vkladová listina musí být přímo originál (nebo úředně ověřená kopie) s úředně ověřenými podpisy smluvních stran.

Katastrální úředník si převezme návrh společně s vkladovou listinou a návrh na vklad opatří razítkem s datem převzetí a podacím číslem jednacím.

Datum podání je podstatné pro určení vzniku vlastnického práva k nemovitosti, protože vlastníkem nemovitosti se stává kupující zpětně ke dni převzetí návrhu na vklad.

Číslo jednací je důležité z hlediska komunikace s katastrálním úřadem. Navíc díky jednacímu číslu můžete sledovat, co se v rámci katastrálního řízení s podaným návrhem děje. Nastanou-li problémy s podaným návrhem, komunikujete s katastrálním úřadem prostřednictvím přiděleného jednacího čísla.

Nejpozději den po převzetí vyznačí v katastru, že došlo ke změně právních poměrů. Informuje o tom vlastníka nemovitosti a ostatní účastníky řízení.

Vyznačení plomby (poznámky)

Katastrální úřad vyznačí změnu právních poměrů (dochází k tzv. zaplombování). Plombu vyznačí na listu vlastnictví v části „D – Jiné zápisy“. S danou nemovitostí tak nelze po dobu rozhodování katastru nemovitostí volně nakládat. Katastr informuje osoby, jejichž práva k nemovitosti mají být dle návrhu na vklad omezeny či zrušeny.

Běží ochranná lhůta 20 dnů, po kterou mohou dotčené osoby podat námitky nebo připomínky k probíhající změně. Během této doby katastrální úřad nevykonává žádnou činnost a čeká na případné vyjádření zúčastněných. Po uplynutí této doby katastr rozhodne o návrhu na vklad. Katastr uveřejňuje vybrané informace v bezplatné aplikaci „Nahlížení do katastru nemovitostí“; v této aplikaci lze průběžně kontrolovat, v jakém stavu se řízení o vašem návrhu nachází.

Zkoumání listin katastrálním úřadem

Do uplynutí ochranné lhůty zkoumá úředník přiložené listiny podle katastrálního zákona. Při zkoumání listin se úředník zaměří zejména na:

(i) správné označení nemovitosti;

(ii) chyba při vymezení podstatných náležitostí kupní smlouvy;

(iii) zda právní jednání splňuje zákonné povinnosti předepsané formy a nezasahuje do dříve zapsaných práv k nemovitosti atd…

To, že kupní smlouva projde vkladovým řízením ovšem neznamená, že je právně zcela v pořádku. Úředník zkoumá návrh pouze v omezeném rozsahu. Pokud jsou podmínky pro povolení vkladu splněny a uplynula 20ti denní lhůta, katastrální úřad vklad povolí.

Katastrální úřad vyrozumí účastníky řízení o tom, že byl vklad proveden. Proti rozhodnutí o povolení vkladu není přípustný žádný opravný prostředek. V případě, že by byl vklad zamítnut, může se účastník bránit žalobou do 30 dnů od doručení rozhodnutí o zamítnutí vkladu.

Jaká jsou nejčastější pochybení?

Často se dopouštíte chyb při označení převáděných nemovitostí v souladu s katastrálním zákonem. Další častou chybou je pak chybějící údaj ohledně nemovitosti. Dochází tak k rozporu mezi údaji vkladové listiny a samotného návrhu na vklad.

Zamítnutí návrhu na vklad

Rovněž nerespektujete zápisy jiných věcných práv, která brání uskutečnění převodu. Nezapomínejte, že návrh na vklad musíte doprovodit příslušnou vkladovou listinou. Výše popsané vady jsou tzv. vady neodstranitelné a katastr nemovitostí v jejich důsledku navrhovaný vklad nepovolí.

Dejte také pozor na to, že uhrazený správní poplatek se nevrací. Katastr nemovitostí by měl poučit účastníky o možnosti zpětvzetí návrhu na vklad. Jde o rychlejší postup, než když čekáte na rozhodnutí katastrálního úřadu o zamítnutí návrhu na vklad, jelikož po něm pak běží 30ti denní lhůta pro podání zvláštní žaloby podle části V. občanského soudního řádu, kterou nelze nijak zkrátit, a teprve po jejím uplynutí lze podat nový návrh, již bez vytýkaných vad.

Závěr

Jak podat návrh na vklad? Podání návrhu na vklad nově nabytého práva do katastru nemovitostí je procesem s jasně definovanými pravidly. Dalo by se očekávat, že je tedy lehké tímto procesem projít. Bohužel je však také velice snadné v tomto procesu udělat chybu, která jej může zcela zmařit. Je proto na místě věnovat mu dostatečnou pozornost a nic nezanedbat.

Nezapomeňte také na svou povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Tato problematika bude podrobněji rozebrána v následujícím článku. Potřebujete právní pomoc? Zavolejte nám.