Odvolání daru nemovité věci

- Ladislav Šmarda

Darování je běžnou součástí našich životů, která spojuje lidi a zvyšuje pocit sounáležitosti a vděčnosti. Nicméně realita bývá leckdy složitější, než bychom si přáli. Někdy se může stát, že dar, který jsme dali s dobrými úmysly, se stane předmětem nevděčnosti nebo dokonce zneužití. V takových případech může být zvážení odvolání daru zdánlivě nevyhnutelným krokem. V tomto příspěvku si přiblížíme situace, kdy a proč uvažovat o odvolání daru nemovité věci a jaká to se sebou přináší specifika.

Rozhodnutí pro darování a jeho důsledky

Každé darování předpokládá, že se jedná o dobrovolný akt, který není podmíněn nějakým „oplácením“, resp. finančním protiplněním. Darování by mělo vycházet z upřímných úmyslů a zájmů na obou stranách – jak dárce (ten má úmysl bezplatně předmět daru převést na obdarovaného), tak obdarovaného (ten má vůli předmět daru přijmout do svého vlastnictví). Darovací smlouva k nemovitosti je právní dohodou, která umožňuje převést vlastnická práva k nemovitosti na jinou osobu (darování) bez nároku na finanční kompenzaci, na rozdíl od kupní smlouvyObčanský zákoník v ustanovení § 2055 odst. 1 o darovací smlouvě stanoví: „Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá.“ Dárcem je osoba nebo subjekt, který nemovitost daruje, a příjemcem je osoba nebo subjekt, který dar přijímá. Nicméně mohou se objevit situace, kdy se dar stane předmětem nevděčnosti nebo dokonce zneužití.

Kdy uvažovat o odvolání daru

  • Závažná nevděčnost: Pokud obdarovaný vykazuje závažnou nevděčnost a jeho chování způsobuje psychické nebo fyzické škody a útrapy dárci. V takovém případě může být zvážení odvolání daru relevantní. To platí zejména v případech, kdy dárce nemá žádnou jinou cestu k nápravě než zrušení daru.
  • Zneužití daru: Když obdarovaný dar použil v rozporu s původním úmyslem dárce, a tím se vlastně dopustil jeho zneužití (např. finanční dar použil na nelegální aktivity).
  • Porušení podmínek darování: Pokud dárce poskytl dar za určitých podmínek, které ale následně porušil příjemce, tedy obdarovaný.
  • Nouze dárce: Může rovněž nastat situace, že se dárce ocitne v tíživé životní situaci. V této nouzi nemá peníze na svou nutnou obživu a osoby, k nimž má vyživovací povinnost.

Specifikum při navrácení darované nemovité věci zpět dárci

V minulých příspěvcích jsme se zaměřili na darovací smlouvu k nemovitosti a na co si při darování nemovitosti dávat pozor. Důsledkem při odvolání daru nemovité věci mohou být v zásadě dvě situace.

V případě součinnosti obdarovaného a dárce při vrácení daru dojde k sepisu tzv. souhlasného prohlášení dárce a obdarovaného, jak je definováno ve vyhlášce č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí. Na základě tohoto souhlasného prohlášení, ve kterém dají obě strany katastrálnímu úřadu najevo, že žádná práva mezi nimi nepovažují za sporná, může být vlastnické právo k nemovitosti převedeno z obdarovaného zpět na dárce. 

Odvolání daru nemovité věci

Pokud však dárce a obdarovaný při navrácení nemovitého datu neposkytuje součinnost, nezbývá dárci než podat k soudu žalobu na vyklizení nemovité věci. V praxi však je často potřeba podat tzv. určovací žalobu, tedy žalobu na určení vlastnického práva k darované věci. Neboť zde neexistuje souhlas dárce a obdarovaného o tom, že vlastnická práva mezi sebou nepovažují za pochybná či sporná. Určovací žaloba musí být vždy odůvodněna naléhavým právním zájmem.

Závěr

Odvolání daru nelze učinit jen tak z libovůle, například po vzájemné roztržce, neshodách v rodině apod. Je důležité vzít v úvahu celý kontext a zvážit, zda je tato možnost skutečně nezbytná a adekvátní a zda ji připouští český právní řád. Ideálním cílem je udržet komunikaci a hledat řešení, která by vedla k nápravě či vylepšení situace. Dar nelze odvolat bez pevného a zákonem podloženého důvodu. Zejména u odvolání daru nemovité věci je právní postup při navrácení nemovité věci poměrně složitý.

Ocitli jste se v některé ze situací, která vás opravňuje k odvolání daru? Nejste si jistí, zda v takové situaci jste? Naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství a služby pro oblast nemovitostí a majetku. Napište nám, domluvte si s námi osobní či online schůzku a my vám pomůžeme.

Pro více rad a tipů nás sledujte také na našich sociálních sítích – Facebook, LinkedIn či Instagram.