Umístění smluvní pokuty

- Ladislav Šmarda

Smluvní pokuta má nezastupitelné místo při utvrzení splnění smluvní povinnosti, kterou si sjednáte. Není důležité jen správné vymezení smluvní pokuty, nezastupitelnou roli hraje také její umístění smluvní pokuty v rámci smluvní  dokumentace, kterou při uzavření smluvní spolupráce vytvoříte. Stejně tak pamatujte, že smluvní pokuta může být v případě slabší smluvní strany nepřijatelná nebo interpretována v její prospěch (ochrana spotřebitele).

Umístění smluvní pokuty v rámci dokumentace

Smluvní pokuta může být v rámci závazku sjednána v zásadě těmito způsoby:

Umístění smluvní pokuty ve smlouvě

Smlouva je právní dokument vlastnoručně (či elektronicky) podepsaný oběma smluvními stranami. Zde je smluvní pokuta výslovně součástí hierarchicky nejsilnějšího smluvního dokumentu. Obě smluvní strany jeho znění znají a jsou s ním i smluvní pokutou seznámeny, což dokládají podpisem dokumentu. Za předpokladu, že jsou dodržena i ostatní potřebná kritéria (zmíněna výše), smluvní pokuta obstojí.

Elektronická smlouva

Jde o právní dokument ve standardizované elektronické podobě. Je-li elektronicky podepsána, zde ji využít podobně pode výchozího principu v předchozím bodě. Není-li podepsána vzniká otázka, zda vůbec vznikla, a zda je možný v jejím rámci požadovat smluvní pokutu. Problém přitom nastává i při odeslání potvrzení nebo informace prostřednictvím emailové adresy nebo podpisu, který není ze zákona rozeznán jako uznávaný elektronický podpis.

Umístění smluvní pokuty odkazem na smluvní obchodní podmínky

Půjde o umístění smluvní pokuty v rámci standardizovaného smluvního textu obchodních podmínek může být z hlediska jejího budoucího uplatnění značně problematické. Nejvyšší soud však zdůrazňuje, že smluvní pokuta není bez dalšího neplatná jen kvůli tomu, že je uvedena v obchodních podmínkách. Podstatné je, zda jsou smluvní obchodní podmínky včleněny do smluvní dokumentace v souladu s právem. Nesplníte-li právně definované standardy, nebude text smluvních obchodních podmínek zavazující. Nelze pak úspěšně přistoupit k vymáhání nároků ze smluvní pokuty zapsané ve znění obchodních podmínek. V této souvislosti bude nemalou roli hrát také postavení subjektů a překvapivost ujednání.

Význam postavení stran při umístění smluvní pokuty

Významnou roli pro řádné uplatnění smluvní pokuty hraje rovněž posouzení právního postavení subjektů.

Smluvní pokuta mezi podnikateli

Jde-li o ujednání mezi podnikateli, předpokládáme, že subjekty jednají jako profesionálové v rámci své obchodní činnosti. Standard péče je proto o poznání přísnější než v oblasti chráněného postavení spotřebitele. I na straně podnikatelů lze chránit slabší smluvní stranu, případně uplatnit pravidla pro přiměřenost smluvní pokuty. Nicméně nelze na slabší postavení v těchto typech vztahů spoléhat, aniž by aktivně podnikatel vystupoval již v rámci sjednání smlouvy. 

Smluvní pokuta ve vztahu se spotřebitelem

Spotřebitele je osoba vystupující ve vztazích s podnikatelem mimo rámec své obchodní činnosti. Ve vztahu bývá vnímán jako neprofesionál. Právní úprava přiznává spotřebiteli chráněný privilegovaný status. Sjednají-li spotřebitel s podnikatelem smluvní pokutu mimo dovolený režim zákona, může je soudce bez dalšího vyhodnotit jako neplatnou. Obdobně bude soud nahlížet na nedostatky smluvní dokumentace. Obchodní podmínky navíc musí být součástí smlouvy a nesmí být vyhodnoceny jako překvapivé ujednání; to znamená, že musí být čitelná, přehledná, a srozumitelná.

Závěr

Jste podnikatelem a nejste si jisti, jak efektivně ošetřit zařazení smluvní pokuty do Vaší smlouvy? Rádi Vám jako advokáti pomůžeme. Potřebujete-li radu ohledně smluvní pokuty a jejího vymáhání, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář.

Pokud se Vám náš článek líbí, nezapomeňte sdílet a komentovat v rámci našich sociálních sítí (Facebook, Instagram, LinkedIN).