Novinky pro zaměstnavatele 2023 (1. část)

- Ladislav Šmarda

Přichází očekávaná novela zákoníku práce (dále jen „ZP“) přijatá v roce 2023. Úpravy zapracovávají znění evropských směrnic na úseku pracovněprávních předpisů. Nejvýznamnější změny a novinky pro zaměstnavatele ze zákoníku práce jsme si pro vás připravili v tomto příspěvku z oblasti pracovního práva. Novela obsahuje významné změny zejména v:

 • nutné údaje k pracovního poměru (informační povinnosti);
 • informace při vyslání zaměstnance na území jiného státu;
 • změny v dohodách mimo pracovní poměr;
 • výrazné změny home office (práce na dálku);
 • pravidla doručování písemností.

První část rozebereme v tomto příspěvku. Ostatní změny pro vás připravujeme v navazujících článcích (2 a 3).

Nové informační povinnosti zaměstnavatele

Jde o rozšíření obsahu poskytnutých informací k pracovnímu poměru (př. pracovní smlouva). Zaměstnavateli stanoví povinnost písemně informovat zaměstnance o jeho právech a povinnostech, a to nejpozději do 7 dnů od vzniku pracovního poměru. Povinnost splníte i zapsáním přímo do pracovní smlouvy zaměstnance. Tento postup doporučujeme. Díky tomu nemusíte následně řešit, jak zbývající informace zaměstnanci sdělit. 

Kromě stávajících informací (jméno zaměstnance, název a sídlo zaměstnavatele, bližší označení druhu a místa výkonu práce, údaj o dovolené a o způsobu určování její délky), musíte jako zaměstnavatel informovat o:

 • době trvání a podmínkách zkušební doby (je-li sjednána);
 • o výpovědních dobách a postupu při neplatném rozvázání pracovního poměru (významná novinka);
 • o poskytovaném odborném rozvoji zaměstnance;
 • o stanovené týdenní pracovní době, o předpokládaném týdenním rozsahu pracovní doby při výkonu práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, o způsobu rozvržení pracovní doby včetně délky vyrovnávacího období, pokud je uplatněno nerovnoměrné rozvržení, a o rozsahu práce přesčas;
 • o rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu a o poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo;
 • údaje o orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení zaměstnance.

V případě změny má zaměstnavatel povinnost informovat zaměstnance bezodkladně, nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti. Popsanou změnu lze v rámci úpravy smluvní dokumentace implementovat i odkazem na přísluný právní.

Zaměstnavatel může informace uchovávat v elektronické podobě, zaměstnanec ale musí mít možnost takovou informaci uložit nebo ji vytisknout. V takovém případě je zaměstnavatel povinen doložit, že zaměstnanec informaci obdržel. 

Informování zaměstnanců vysílaných na území jiného státu

Novela upravuje novinky zaměstnavatelů při vyslání zaměstnance do zahraničí. Opět platí stejný princip jako u předchozího paragrafu – tuto povinnost má zaměstnavatel, pokud informace neobsahuje pracovní smlouva.

Vyslání na území cizího státu

Vysílá-li zaměstnavatel zaměstnance k výkonu práce na území jiného státu, je zaměstnavatel povinen předem písemně informovat zaměstnance o:

 • státu, kde má zaměstnanec pracovat;
 • jak dlouho tam má zaměstnanec pracovat (předpokládaná doba);
 • měně, ve které mu bude vyplácena mzda;
 • peněžitém nebo věcném plnění poskytovaném zaměstnavatelem v souvislosti s výkonem práce;
 • o tom, zda a za jakých podmínek je zajištěn návrat zaměstnance.

Vysílání do členského státu EU

V případě, že zaměstnavatel vyšle zaměstnance do jiného členského státu EU k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb, je zaměstnavatel povinen písemně informovat zaměstnance o:

 • odměně za práci, na niž má zaměstnanec nárok v souladu s právními předpisy státu, ve kterém nyní zaměstnanec pracuje;
 • podmínkách poskytování cestovních náhrad v souvislosti s výkonem práce a dalších plněních poskytovaných zaměstnavatelem v souvislosti s vysláním;
 • odkaz na oficiální celostátní internetovou adresu zřízenou hostitelským členským státem.

Zaměstnavatel není povinen informovat zaměstnance o výše zmíněných informacích, pokud vyslání zaměstnance nepřesahuje dobu čtyř po sobě jdoucích týdnů.

Závěr

Novela zákoníku práce přináší pro zaměstnavatele v roce 2023 řadu zásadních změn . Je nutné, aby zaměstnavatel znal aktuální právní úpravu a předešel tak zbytečným komplikacím. Dobře napsaná pracovní smlouva obsahující všechny zákonem předepsané informace je jistotou jak pro zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Sepsání pracovní smlouvy by neměl zaměstnavatel podcenit, proto by se měl spolehnout na svého advokáta. Právník zaměstnavateli zaručí, že nastaví pracovní dokumentaci v souladu s právními předpisy. Potřebujete v této oblasti poradit? Kontaktujte nás :). Naše advokátní kancelář pomáhá v oblasti pracovního práva.