Reklamace a záruka (rozdíl)

- Ladislav Šmarda

Reklamace a záruka jsou často skloňovány v souvislosti s uplatněním vady produktu nebo zboží. V dnešním příspěvku si představíme jejich základní rozdíl mezi. Oba právní instituty v podstatě slouží k uplatnění práva. Setkáte se s nimi například při sjednání kupní smlouvy (koupě bytu i jiné) nebo smlouvy o dílo. Každý z nich ovšem přináší vlastní právní specifika a odlišnosti, které v případě jejich realizace hrají poměrně zásadní právní dopady do sféry smluvních závazků.

Reklamace (práva z vad)

Reklamace je proces uplatnění práv z vad. Práva z vad vznikají kupujícímu, pokud se na zakoupené věci projeví vady (např. kávovar přestane fungovat). Po zjištění vady máte právo vytknout nesoulad slíbeného se skutečně provedeným stavem. V případě kupní smlouvy movitých věcí se v případě vad skrytých jedná o možnost vznesení reklamace až do dvou let od převzetí věci. Vadu však musíte vždy vytknout bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

Pokud věc kupujete jako spotřebitel, můžete vadu věci vytknout i po uplynutí dvou let v rámci speciální úpravy ve váš prospěch. Spotřebitel musí vadu vytknout nejpozději po třech letech (jinak dojde k promlčení jeho práva). Platí ale, že se vada musí na věci projevit do dvou let od chvíle, kdy spotřebitel věc převzal.

Zjevné a skryté vady

Zjevné vady musí kupující vytknout bez zbytečného odkladu. Jedná se o vady zřejmé na první pohled, případně vady, které lze zjistit běžně prováděnými zkouškami (např. bota s odlepující se podrážkou).

Skryté vady jsou takové, které kupující nemůže na první pohled rozpoznat, typicky se projeví až při užívání zboží. Lhůta pro oznámení vad běží od okamžiku, kdy mohl kupující vadu při dostatečné péči zjistit, nejpozději do dvou let.

Jaké jsou reklamační nároky?

Kupující uvede vedle konkrétního popisu vady a jejího projevu také to, jaké právo z vad konkrétně uplatňuje. Nemusí tak činit písemně (vřele doporučujeme), ale z jeho jednání musí být zřejmé, čeho přesně se domáhá. Kupující musí prokázat, že danou věc koupil od prodávajícího, kdy ke koupi došlo a kolik věc stála.

V rámci práv z vadného plnění máte v zásadě nárok na:

1) odstranění vady;

2) přiměřenou slevu z kupní ceny;

3) odstoupení od smlouvy;

4) náhradní věc;

Odstranit vadu může prodávající buď dodáním nového zboží bez vad nebo opravou věci. Pokud by zvolený způsob odstranění vady byl nemožný nebo nepřiměřeně nákladný, může prodávající zvolit jiný způsob vyřízení reklamace.

Je důležité, kdy kupující vadu vytkne. Pokud vytkne kupující vadu v prvních 12 měsících, prodávající (v případě, že chce reklamaci odmítnout) musí prokázat, že při převzetí věci byla věc bez vady. Po roce se však důkazní břemeno obrací, tzn. že kupující musí prokázat, že vada na věci existovala už od počátku.

Záruka za jakost

Záruka je závazek ze strany dodavatele (prodávající, zhotovitel), že si smluvně dodaná věc po určitou dobu zachová své původní vlastnosti a bude způsobilá sloužit smluvně definovanému účelu. za jakost spočívá v tom, že poskytovatel záruky (typicky prodávající) prohlásí, že prodaná věc bude mít vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce, případně že si po určitou dobu zachová obvyklé vlastnosti. Strany si mohou obvyklé vlastnosti zpřesnit. Konkrétní a jasné prohlášení o záruce může zamezit nejasnostem v případných budoucích sporech.

Vznik záruky

Právo ze záruky za jakost vzniká dobrovolným přijetím závazku ze strany prodávající. Prodávajícímu závazek vznikne, pokud záruku výslovně uvede v rámci smluvní dokumentace při nákupu věci (movité / nemovité) došlo v z. Záruka za jakost může vzniknout:

1) strany si ji sjednají ve smlouvě

2) uvedením záruční doby na věci

3) na obalu věci je uvedena doba použitelnosti

4) záruka za jakost vyplývá z reklamy

Reklamu bude typicky vytvářet prodávající, ale i pokud reklamu vytvoří výrobce věci, platí záruka za jakost uvedená v reklamě. Strany si mohou záruku sjednat i ústně, písemná forma není vyžadována, nicméně v takovém případě se velmi těžko prokazuje. Strany nemusí ve smlouvě výslovně označit dané ujednání jako záruku za jakost. Postačí, pokud si ve smlouvě sjednají např. „záruční doba 24 měsíců“. Počítejte s tím, že pokud nebyla záruka výslovně uvedena i v rámci písemného znění smlouvy, můžete mít následně problém se jí dovolat v rámci reklamačního řízení i soudního procesu, který by následoval.

V případě, že věc nesplňuje prohlášené vlastnosti, může kupující žádat vrácení kupní ceny, vyměnění věci nebo její opravu.

Rozdíl reklamace a záruka

Práva z vad (reklamace) a záruka za jakost chrání nabyvatele (nejčastěji kupujícího) a dávají mu jistotu, že v případě vadného plnění, má kupující nárok na nápravu vadného stavu. Práva z vad vznikají ze zákona, kupující je má vždy. Oproti tomu záruka za jakost nevzniká automaticky, strany si musí záruku sjednat a určit její délku. Při převzetí věci musí prodávající vydat kupujícímu záruční list, který (mimo jiné) obsahuje podmínky záruky.

Pro uplatnění reklamace je v obou případech podstatné, kdy kupující vadu vytkne. V prvních 12 měsících musí prodávající prokázat, že při převzetí věci byla věc bez vady. Ve druhém roce od převzetí věci musí kupující prokázat, že věc byla od počátku vadná.

V případě záruky za jakost nehraje roli, zda vada na věci existovala při převzetí věci nebo vznikla později. Podstatné je, že se vada projevila v záruční době a věc nemá vlastnosti sjednané ve smlouvě.

Závěr

Práva z vad (reklamace) a záruka za jakost mohou existovat vedle sebe. V záruce za jakost nelze omezit práva z vad, na ty má kupující právo vždy.

Práva z vad i práva ze záruky za jakost uplatňuje kupující u prodávajícího. Pokud má věc vadu, kupující může žádat odstranění vady, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Primárně by měl kupující požadovat odstranění vady. Na vyřízení reklamace má prodávající 30 dní.

Potřebujete poradit se s uplatněním práva z vad nebo s právy související se zárukou za jakost? Neváhejte a obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme. Líbí se Vám naše příspěvky? Nezapomeňte sledovat naše sociální sítě Facebook, Instagram, LinkedIN. Děkujeme.