Smlouva o dílo: Práva z vad

- Ladislav Šmarda

V tomto článku se budeme zabývat problematikou práv z vad u smlouvy o dílo. Obecně platí, že zhotovitel (ten, kdo dílo provádí) je povinen plnit řádně (bez vad), a v případě že takto neplní, může objednatel (ten, pro koho je dílo prováděno) využít práva z vad. Řádné plnění znamená plnění v souladu se smlouvou a zákonem. Při sepisování smlouvy o dílo si tedy především dostatečně vymezte předmět díla, aby se případné vady díla daly prokázat.

Vady

Dílo je vadné, pokud neodpovídá smlouvě. Vadou se tedy rozumí jakákoli odchylka od požadovaného standardu, sjednaného ve smlouvě mezi stranami smlouvy o dílo. Tato odchylka může být jak kvalitativní (například použití méně kvalitního materiálu k vytvoření díla), tak kvantitativní povahy (například dodání špatného množství) a může mít různé důsledky pro strany smlouvy.

Práva z vad                   

Aby vznikla práva z vad, musí mít dílo vadu v okamžiku předání díla. Z tohoto pravidla existují dvě výjimky. Zaprvé: nebezpečí věci přechází na objednatele později než při předání díla (strany si tak ujednaly ve smlouvě). Zadruhé: později vzniklá vada vznikla porušením povinnosti zhotovitele.

Vady lze vytknout i u staveb

Vyskytne-li se vada, objednatel musí vadu vytknout bez zbytečného odkladu od doby, kdy se o vadě dozví, nejpozději ale do 2 let od předání díla. Objednatel by si měl pečlivě prohlédnout dílo, které přebírá. Pokud v těchto lhůtách vadu nevytkne, a zhotovitel toto opoždění namítne, soud objednateli práva z vad nepřizná.

Předávací protokol

Je vhodné, aby si strany při předání díla sepsaly tzv. předávací protokol. Je to dokument, ve kterém strany stvrdí převzetí díla a dokumentují v něm všechny zjevné vady. Zjevné vady jsou takové vady, které lze zjistit prostým prohlédnutím díla. Objednatel je sice povinen zaplatit cenu díla, ale má možnost uplatnit práva z vad. Doporučujeme předávací protokol sepsat, i když to zákon jako povinnost nestanoví.

Podstatné a nepodstatné porušení smlouvy

Rozlišujeme vady, které zakládají podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy. Podle toho, o jaké porušení se jedná, může objednatel uplatnit jednotlivá práva z vad. Podstatným porušením smlouvy je takové porušení, o kterém kdyby objednatel věděl při uzavírání smlouvy, nikdy by smlouvu neuzavřel. Např. švadlena – zhotovitelka – nestihne objednateli do termínu ušít svatební šaty. Po svatbě už objednatel svatební šaty nepoužije, kdyby při uzavírání smlouvy věděl, že švadlena dílo nestihne, smlouvu o dílo by se švadlenou neuzavřel. V ostatních případech posoudíme porušení smlouvy jako nepodstatné.

Na co má objednatel nárok

Pokud dojde k podstatnému porušení smlouvy, objednatel může požadovat dodání nového díla bez vady, nebo dodání chybějícího díla, opravu díla, přiměřenou slevu z ceny díla nebo odstoupení od smlouvy. Objednatel si může vybrat, které z těchto možností chce využít a svoji volbu sdělí zhotoviteli při vytknutí vady nebo bez zbytečného odkladu po vytknutí vady.

Pokud tak neučiní, bude mít práva z vad jako by se jednalo o nepodstatné porušení smlouvy. Jakmile si objednatel zvolí, jaké právo z vad chce uplatnit, nemůže svou volbu změnit, ledaže by původně požadoval opravu věci, která ale není v daném případě možná.

U nepodstatného porušení smlouvy má objednatel právo pouze na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny díla. Pouze za předpokladu že zhotovitel vadu neodstranil včas nebo ji odmítl odstranit, může žádat taky odstoupení od smlouvy.

Závěr

Práva z vad u smlouvy o dílo vznikají, pokud zhotovitel neplní řádně. Při sepisování smlouvy je třeba si dostatečně specifikovat předmět smlouvy. Objednateli vznikají práva z vad, pokud má dílo vadu při předání díla a objednatel ji včas vytkne. Pro prokázaní včasného vytknutí zjevné vady při předání by si měly strany sepsat předávací protokol.

Potřebujete poradit se smlouvo o dílo? Neváhejte a obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme. Líbí se Vám naše příspěvky? Nezapomeňte sledovat naše sociální sítě FacebookInstagramLinkedIN. Děkujeme.