Smlouva o dílo: Záruka za jakost

- Ladislav Šmarda

V tomto článku se budeme věnovat problematice záruky za jakost ve smlouvě o dílo. U záruky za jakost se poskytovatel záruky zavazuje, že objednatele uspokojí i nad rámec jeho zákonných práv. Zhotovitel se ve smlouvě zaváže, že si dílo po předání udrží požadované vlastnosti po určenou dobu. Objednatel má tak smluvní záruku, že dílo bude po předání fungovat a poslouží svému účelu.

Rozdílem oproti právům z vad je okamžik, kdy vada objektivně existuje. U práv z vad musí vada existovat již při předání díla. Objednatel ji nemusí vidět, může se jednat o skrytou vadu, ale musí existovat. U záruky za jakost nemusí vada existovat v okamžiku předání díla, postačí, když se vada objeví kdykoliv během záruční doby.

Vznik záruky za jakost

Záruka za jakost vzniká prohlášením poskytovatele záruky (zhotovitele). Prohlášení může být součástí smlouvy o dílo nebo jej zhotovitel prohlásí i mimo samotnou smlouvu – např. prohlášením o záruce nebo prohlášení v reklamě.  U smlouvy o dílo nevzniká záruka za jakost ze zákona, tj. strany si záruku za jakost musí sjednat.

Délka záruční doby není nijak omezena. Záruka trvá po dobu, kterou si strany sjednaly. Pokud je na obalu díla použita jiná délka záruční doby, má přednost ujednání stran. V případě, kdy si strany ve smlouvě určí jinou délku záruční doby než v prohlášení o záruce, platí doba z nich nejdelší.

Práva ze záruky za jakost

Pokud v záruční době dílo přestane plnit svůj účel nebo přestane mít požadované vlastnosti, může objednatel tuto vadu vytknout. Objednatel má právo na vrácení ceny díla, vyměnění díla nebo jeho opravu. Lze doporučit, aby objednatel vytkl vadu písemně, konkrétně popsal, v čem vadu spatřuje a jakou nápravu díla požaduje. Záruku může zhotovitel poskytnout i na jednotlivou součást věci.

V záruce se může zhotovitel zavázat, že dílo si po určitou dobu a při obvyklém použití zachová své funkce a výkonnost. Jinými slovy, zhotovitel se zavazuje, že si dílo zachová svou funkčnost, byť ne všechny ujednané vlastnosti. Objednatel má v takovém případě právo na provedení náhradního díla bez vad nebo na opravu věci. Pokud ale nelze původní dílo zhotoviteli vrátit nebo předat, nemůže objednatel žádat provedení náhradního díla.

Záruční doba běží od odevzdání díla objednateli. V případě, že dílo uvádí do provozu někdo jiný než zhotovitel, běží záruční doba až ode dne uvedení díla do provozu (pokud uvedení do provozu zajistil objednatel nejpozději do 3 týdnů od předání díla).

Vadu vytýká objednatel u zhotovitele, který dílo prováděl. Strany si mohou ve smlouvě určit jinou osobu, která bude dílo opravovat. V takovém případě vytkne objednatel vadu u této osoby.

Záruka u staveb

U staveb platí některá specifická ustanovení záruky za jakost. Např. pokud pozemek nemá výměru určenou ve smlouvě, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Toto právo má však objednatel jen u těch staveb, které mají zapsanou výměru ve veřejném seznamu (katastr nemovitostí).

Záruka za jakost se týká i staveb

Objednatel může oznámit zhotoviteli skrytou vadu stavby do pěti let od nabytí stavby. Po uplynutí pěti let může zhotovitel namítnout, že objednatel neoznámil vadu včas. Zhotovitel nemá na tuto námitku právo, pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které zhotovitel v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.

Závěr

Záruka za jakost vznikne prohlášením poskytovatele záruky, který se v ní zavazuje, že si dílo udrží po určitou dobu ujednané vlastnosti. Vadu musí objednatel vytknout v záruční době. U staveb platí některá specifická ustanovení o záruce za jakost.

Potřebujete poradit se smlouvo o dílo? Neváhejte a obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme. Líbí se Vám naše příspěvky? Nezapomeňte sledovat naše sociální sítě FacebookInstagramLinkedIN. Děkujeme.