Jak vypadá úschova peněz u advokáta?

- Ladislav Šmarda

Obsahové náležitosti a výhody využití smlouvy o úschově jsme si již představili. Nyní navážeme příspěvkem, jak vypadá smlouva o úschově v praxi a jak to celé funguje. Článek znovu navazuje na náš seriál věnovaný kupní smlouvě. Jak vypadá úschova peněz u advokáta je v praxi častým dotazem klientů, proto si celý proces představíme. Tématicky je laděn do oblastí práva smluv a nemovitostí, ale částečně i do finančního práva.

Jak už jsme si řekli, pro obě smluvní strany kupní smlouvy má smlouva o úschově zajistit splnění slíbeného převodu nemovitosti a později úhradu kupní ceny. Kupující by měl úplnou smluvní dokumentaci a postup uvedený ve smlouvě o úschově komunikovat s úvěrující bankou.

Etapy advokátní úschovy

Uzavření smlouvy o advokátní úschově

Prodávající a kupující uzavírají smlouvu o advokátní úschově zpravidla v advokátní kanceláři současně s podpisem kupní smlouvou. Advokát (schovatel) vyčlení samostatný bankovní účet advokátní úschovy speciálně pro účely úhrady kupní ceny. Pokud se advokát specializuje na převody nemovitostí, můžete úřední ověření provést přímo u něj v advokátní kanceláři. Advokát identifikuje smluvní strany a provede zákonem stanovené procesy. Smluvní strany připojí své podpisy k úplnému znění úschovní smlouvy.

Úhrada kupujícího do advokátní úschovy

Platba na účet advokátní úschovy (vyčleněný úschovní účet advokáta). Kupující zadá příkaz k úhradě částku kupní ceny na definovaný účet. Advokát následně zasílá smluvním stranám doklad o složení celé smluvené částky kupujícím. Současně oznámí, že smluvní strany splňují předpoklady pro podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

uschova penez
Jak vypadá úschova peněz u advokáta?

Podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Advokát podává návrh na vklad do katastru nemovitostí. Po inkasování celé úschovní částky advokát odešle návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pokud si to smluvní strany přejí, dodá advokát kopii návrhu s vyznačeným podacím razítkem příslušného katastrálního úřadu.

Vkladové řízení (posouzení návrhu na vklad)

Následně smluvní strany vyčkávají, dokud katastrální úřad neprovede vklad práva ve prospěch kupujícího. Počítejte s tím, že doba od podání návrhu do faktické realizace vkladu trvá nejméně 20 dnů. Správní lhůtu určenou pro provedení změny nemáte možnost urychlit (ani advokát). Buďte proto trpěliví.

Zápis kupujícího jako vlastníka nemovitosti

Částka kupní ceny zůstává na účtu advokátní úschovy do doby, než smluvní strany advokátovi prokáží výpisem z katastru nemovitostí, že se obchod uskutečnil tak, jak si strany ve smlouvě ujednaly. Výpis z katastru nemovitosti prokazuje, že je kupující novým vlastníkem.

Dodání potvrzení o změně vlastnického práva. Kterákoliv smluvní strana může advokátovi dodat doklad o tom, že došlo ke splnění podmínek úschovní smlouvy. Poté advokát převede kupní cenu na účet prodávajícího. Doporučujeme v tomto ohledu provádět vlastní průběžný monitoring zapsaného údaje v katastru.

Výplata zdrojů prodávajícímu

Výplata úschovy prodávajícímu. Jakmile dojde k zápisu vlastnického práva ve prospěch kupujícího, nebrání nic výplatě zdrojů. Advokát podle pravidel (zpravidla do 3-5 pracovních dnů) provede výplatu celé úschovní částky. Obě smluvní strany tím dosáhnou požadovaného výsledku (kupující získá nemovitost, prodávající získá sjednanou kupní cenu).

Co se stane při nesplnění podmínek výplaty úschovy?

Nedojde-li k převodu nemovitosti na nového majitele do sjednané doby, advokát vrátí uschovanou částku zpět na účet kupujícího. Kupující tak získá veškeré peníze zpátky. Obě smluvní strany mohou požadovat smluvní pokutu nebo náhradu újmy, pokud došlo k porušení podmínek smlouvy nebo opětovně podat návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Závěr

Úschovní smlouva je jedním z nejčastějších a zároveň nejbezpečnějších institutů, které se používají v procesu převodu nemovitosti. O tom, jak vypadá úschova peněz u advokáta jsme vás informovali v tomto příspěvku. Smlouva slouží k ochraně zájmů prodávajícího i kupujícího. Prodávající může bez obav převést své vlastnické právo a získá částku kupní ceny.

Kupující se tak nemusí bát částku zaplatit, neboť částku kupní ceny advokát převede na účet prodávajícího až po splnění sjednaných podmínek. Prodávající se nemusí bát, neboť k zaplacení kupní ceny dojde jen v případě, že kupující peníze skutečně advokátovi předá.

 Máte-li zájem uzavřít smlouvu o advokátní úschově, neváhejte se na nás obrátit. My vám pomůžeme.