Smlouva o agilním vývoji software

- Ladislav Šmarda

Smlouva o agilním vývoji software je specifickým právním nástrojem pro úpravu vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem při agilním vývoji. Agilní vývoj je flexibilní vývojový přístup software, v rámci něhož se obě smluvní strany podílejí na tvorbě řešení. Specifickým rysem smlouvy o agilním vývoji software je zaměření spíše než na předem definovaný výsledek (klasická smlouva o díla) na vytvoření a zavedení postupů, které k vytvoření řešení vedou. Cílem je získat software na míru požadavků objednatele, které budou zjištěny a komunikovány průběžně v rámci probíhajících vývojových prací. Podstata smluvního závazku se tak významně liší od jiných smluvních řešení, která advokáti klientům v jiných případech poskytují.

Jak smlouva o agilním vývoji software vypadá?

Vymezení smluvních stran (Příjemce i Poskytovatele) – vedle základní identifikace (subjekt, IČO, adresa, podnikatelské oprávnění) smlouva o agilním vývoji software zpravidla obsahuje odborné předpoklady pro plnění definovaných úkonů a smluvní proklamace k dodržování režimů společného úsilí k tvorbě software.

Předmět smlouvy – smluvní strany by se měly soustředit na vytvoření předobrazu budoucí spolupráce. Tvorbě software zpravidla předchází důsledná analýza stávající stavu na straně zhotovitele a základní pilíře toho, co chce v rámci spolupráce dosáhnout. Základním stavebním kamenem smlouvy o agilním vývoji software je správné nastavení pravidel pro tvorbu a předání dílčích částí vytvořených dle požadavků objednatele a následně i celého kompaktního software. Zavedení fungujících smluvních mechanismů pro flexibilní tvorbu podle společných dohodnutých parametrů je stěžejním předpokladem pro dosažení žádaných výstupů (např. Komunikace prostřednictvím interního systému smluvních stran, v rámci kterého budou evidovány jednotlivé smluvní požadavky i komunikace z jednání).

Agilní vývoj software

Pravidla komunikace a uskutečnění závazných schůzek – tímto smluvní strany závazně stanoví, jak vypadá projednání a odsouhlasení směřování vývoje software

Časový harmonogram – pro obě smluvní strany je žádoucí, aby vymezily předpokládaný časový harmonogram a pravidelný interval pro setkání ohledně vývoje software. Uskutečnění vývoje software by vždy mělo směřovat k provedení díla v rozumném časovém horizontu.

Odměny – zde smluvní strany dohodnou nastavení úplaty za poskytování SLA služeb. Zpravidla se Service Level Agreement sjednává dle položkového ceníku, pravidelné paušální platby nebo kombinací obou těchto přístupů. V zásadě smluvních stranám nic nebrání tomu, aby nastavily práva a povinnosti podle jejich vlastního uvážení.

Komunikace a reporty – příjemce zajímá, zda poskytovatel řádně provádí sjednat smluvní úkoly podle definovaného rámce. Pro účely kontroly mohou smluvní strany nastavit pravidelný reporting (např. Při posuzování zabezpečení a výsledky prováděných měření penetračních testů). Ve smluvním rámci také nastaví pravidla vzájemné komunikace.

Sankce za porušení smluvních povinností – příjemce služby zajímá řádné a včasné poskytnutí služeb podle SLA jeho poskytovatelem. Dojde-li k přerušení funkcí a následně pozdnímu nebo nedostatečnému řešení problému ze strany poskytovatele, může příjemce pro takové případy využít smluvní sankce, pokud je smluvní strany sjednaly.

Jaké jsou výhody agilního vývoje?

Pružnost: změny a úpravy software můžete provádět v průběhu projektu. Můžete se díky tomu odchýlit od původního zadání a cílit vývoj skutečně k potřebám objednatele. Nejde o pevný seznam, ale spíše o dynamický dokument, který se může měnit na základě potřeb a zpětné vazby.   

Iterativní přístup: Smlouva zohledňuje iterativní povahu agilního vývoje a rozděluje projekt do krátkých iterací nebo sprintů. Každý sprint má definované cíle a dodávky, které jsou vzájemně dohodnuty mezi klientem a vývojovým týmem.

Spolupráce a transparentnost: Smlouva o agilním vývoji klade důraz na spolupráci mezi klientem a vývojovým týmem. Klient je aktivním členem týmu a pravidelně se účastní plánovacích setkání, retrospektiv a dalších aktivit. Transparentnost a otevřená komunikace jsou základem pro úspěšnou spolupráci.

Platební model: Zatímco tradiční smlouvy obvykle používají pevně stanovené ceny a platební podmínky, smlouvy o agilním vývoji často využívají jiné modely. Místo pevné ceny se často používá „Time and Material“ (čas a materiál) model, kde se platí za reálně odvedenou práci a vynaložené zdroje.

Závěr

Agilní vývoj software je způsob tvorby nového počítačového programu. Smlouva o agilním vývoji software umožňuje smluvním stranám dosáhnout v rámci spolupráce cíle objednatele. Tedy vytvoření software na míru požadavkům objednatele, které se zjišťují a komunikují průběžně v rámci probíhajících vývojových prací.

Potřebujete právníka pro oblast agilního vývoje software? Naše advokátní kancelář působí v oblasti softwarového práva a pro své klienty poskytuje právní služby v oblasti smluv o agilním vývoji software. Pokud potřebujete poradit, neváhejte nás kontaktovat.

(FacebookInstagramLinkedIn