Nové povinnosti ochrany oznamovatelů již od 15.12.2023

- Ladislav Šmarda

Od 1. srpna 2023 mají zaměstnavatelé s 250 a více zaměstnanci povinnost zavést vnitřní oznamovací systém. Malým a středním podnikům (tedy zaměstnavatelům s více než 50, ale zároveň méně než 250) zákonodárce stanovil výjimku a tato povinnost pro ně vstupuje do účinnosti od 15. prosince 2023. Nové povinnosti nyní dopadají i na malé a střední podniky. Přehled povinností, které s sebou od 1. 8. 2023 přinesl zákon č. 171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů pro velké podniky jsme Vás informovali již v našem dřívějším příspěvku. Pokud jste ještě stále systém oznamovacího kanálu ve Vašem podniku nezavedli, doporučujeme Vám již neotálet a věnovat této pracovněprávní problematice zvýšenou pozornost.

Pojďme si nyní připomenout nové povinnosti, které od poloviny prosince dopadnou i na zaměstnavatele malých a středních podniků.

Ochrana oznamovatelů

Proč je důležité datum účinnosti zákona na ochranu oznamovatelů?

Ochrana oznamovatelů neboli také zákon o whistleblowingu (tímto anglickým termínem označujeme situaci, kdy osoba upozorní na nekalé, neetické nebo nezákonné jednání) se zakládá na Směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23.10.2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Podrobně jsme o této právní úpravě psali v tomto příspěvku.

Od 15. prosince 2023 vstupuje v účinnost zákon na ochranu oznamovatelů pro malé a střední podniky, tedy pro subjekty s 50 a více, ale zároveň méně než 250 zaměstnanci. Znění zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) se lze od stanoveného data právně domáhat. Zákon přináší nové povinnosti pro zaměstnavatele. Tato legislativa je zaměřena na posílení ochrany osob, které oznamují nekalé nebo nelegální praktiky ve firmách, a zároveň klade důraz na transparentnost a etiku v podnikání.

Zde je přehled klíčových změn, které čekají zaměstnavatele/podnikatele od poloviny prosince.

1. Zřízení interního kanálu pro oznamování

Podniky mají povinnost zřídit interní kanál pro oznamování nepravostí a nekalých praktik. Tento kanál by měl být přístupný a zajištěný tak, aby byla zaručena anonymita oznamovatelů. Malé a střední podniky by měly poskytovat jasné informace o tomto kanálu svým zaměstnancům a zajistit, aby byl snadno dostupný a efektivní.

2. Ochrana oznamovatelů

Zákon klade důraz na ochranu oznamovatelů před represáliemi. Podniky musejí zajistit, že žádný zaměstnanec nebude trestán za to, že upozornil na nepravosti ve firmě. Přijatá opatření budou monitorována a sledována orgány, které dohlížejí na dodržování tohoto zákona.

3. Školení zaměstnanců

Malé a střední podniky mají dle zákona na ochranu oznamovatelů povinnost poskytnout školení zaměstnancům týkající se nových povinností a práv oznamovatelů. Cílem je zvýšit povědomí o možnostech oznamování nekalých praktik a zajištění, aby zaměstnanci byli informováni o postupech ochrany oznamovatelů.

4. Povinnost spolupráce s orgány

Podniky mají nově povinnost spolupracovat s příslušnými orgány, které jsou příslušné k vyšetřování oznamovaných případů. Zajištění transparentnosti a účinné komunikace s těmito orgány bude klíčovým prvkem pro dodržování nových právních předpisů.

5. Sankce za porušení

Zákon stanoví přísné sankce pro podniky, které poruší nová ustanovení. Sankce mohou zahrnovat finanční pokuty a další právní následky. Je proto nezbytné, aby malé a střední podniky přijaly opatření k včasnému a správnému dodržování nových povinností.

Závěr

Celkově lze říci, že nový zákon na ochranu oznamovatelů přináší významné změny do prostředí malých a středních podniků. Závazky spojené s vytvořením interních kanálů pro oznamování a ochrany oznamovatelů vyžadují pozornost a aktivní účast podniků na implementaci nových opatření. Doporučujeme Vám, abyste co nejdříve přezkoumali své stávající postupy a přizpůsobili je novým normám. Vyhnete se tak případným právním následkům a zajistíte etické a transparentní pracovní prostředí pro své zaměstnance.

Zákonná povinnost pro malé a střední podniky se kvapem blíží – účinnosti nabude 15. 12. 2023. Pokud jste doposud nezavedli vnitřní oznamovací systém ve svém podniku a nevíte si rady s novým zákonným režimem, neváhejte se nás obrátit. Naše advokátní kancelář Vám pomůže se správným nastavením zákonem vyžadovaných podmínek.

Pro více rad a tipů nás sledujte také na našich sociálních sítích – FacebookLinkedIn či Instagram.