Konkurenční doložka zaměstnance

- Ladislav Šmarda

Konkurenční doložka je smluvní ujednání zakazující výkon určitého jednání nebo činnosti. Smluvní strany tím vyloučí oprávnění výkonu činnosti konkurenčního charakteru. Beneficient může v případě porušení aplikovat a vymáhat povinnosti zdržet se zásahů do podnikatelské činnosti.  Zákaz konkurence lze sjednat v rámci smlouvy se zaměstnanci. Sjednání konkurenční doložky zaměstnance v režimu pracovního práva upravuje vedle občanského zákoníku také zákoník práce.

Co je konkurenční doložka?

Jde o smluvní zákaz konkurence k výkonu vymezené činnosti:

  • v definovaném rozsahu – tím vymezíte, co nesmí zavázaná strana provádět
  • na označeném území – geografické ohraničení lokace, které se týká
  • osobní vymezení – působení vůči konkrétně definovaným subjektům, které je považováno za nežádoucí

Běžně se vymezuje po dobu trvání smluvního vztahu i částečně po jeho skončení. Jde o institut k zavedení právní ochrany i jistoty, aby zavázaná strana nezneužila unikátní know.how, které díky spolupráci s oprávněnou osobou získala.

Doporučujeme kontrolovat přijatelnost a meze použitelnosti zákazu konkurence podle právní úpravy i rozhodovací praxe soudů. Dosažení srozumitelnosti a určitosti je podle soudů jedním ze základních atributů pro její úspěšnou aplikaci (jde o obecný standard). 

Nezapomínejte splnit předpoklady podle obecné úpravy občanského zákoníku. Konkurenční doložka zaměstnance je specifická z hlediska nastavení, použitelnosti i předpokladů její aplikace.

Co je konkurenční doložka zaměstnance?

Zákoník práce upravuje zvláštní typ konkurenční doložky mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Jejím účelem je zákaz výkonu práce a jiné výdělečné činnosti v oboru zaměstnavatele. Kromě obecného zákazu se však uplatní specifický postavení zaměstnance a zaměstnavatele a ochrana zaměstnance. Účinky konkurenční doložka vyvolává teprve po skončení pracovního poměru se zaměstnancem. V tento moment se předpokládá její aktivace, pokud byla platně sjednána zaměstnavatel ní své závazky. 

K aplikaci konkurenční doložky je tak třeba připojit závazek zaměstnavatele k úhradě definovaného smluvního poplatku ve prospěch zaměstnance. Odměna z konkurenční doložky musí dosáhnout nejméně poloviny průměrného výdělku zaměstnance. Přestane-li zaměstnavatel úplatu zaměstnanci hradit, může zaměstnanec konkurenční doložku vypovědět. Jednoduše, pokud zaměstnavatel nehradí podle sjednané konkurenci doložky, přestane být pro zaměstnance po výpovědi svazující. 

Nezapomínejte, že zaměstnanec je povinen nekonkurovat zaměstnavateli i v době trvání pracovní smlouvy. Povinnost konkurence totiž mimo jiné vyplývá z jeho povinností podle zákoníku práce

Jak konkurenční doložka zaměstnance vypadá?

Konkurenční doložka nutně obsahuje následující prvky:

  • Musí být sjednána písemně,
  • zákaz výkonu výdělečné činnosti, která je shodná s činností zaměstnavatele nebo mu konkuruje,
  • Uplatnění zákazu po skončení zaměstnání,
  • Vymezí dobu trvání závazku – nejdéle 1 rok,
  • Přiměřené peněžité vyrovnání za každý měsíc trvání závazku (přispívá zaměstnavatel dle průměrného výdělku zaměstnance),
  • Spravedlností korektiv – platně sjednat lze konkurenční doložku zaměstnance jen v případě, lze-li to s ohledem na povahu vykonávané činnosti požadovat (dle povahy informací / postupů – např. Nelze sjednat v rámci úklidových prací / lze očekávat u technologických startupů) .

Závazek z konkurenční doložky bývá zpravidla utvrzen smluvní pokutou. Nezapomínejte, že smluvní pokuta při konkurenční doložce zaměstnance má zároveň povahu odstupného. Jinými slovy pokud zaměstnanec zaplatí sjednanou sumu pro případ porušení smluvní pokuty, závazek zákazu konkurence zanikne zaplacením této smluvní pokuty. Při formulaci zákaz proto dbejte také na tuto speciální právní úpravu k ochraně zaměstnance

Závěr

Konkurenční doložka zaměstnance je závazek pracovníka po určitou dobu nevykonávat výdělečnou činnost po skončení zaměstnání. Speciální úprava zákazu konkurence má své limity a specifika, na které nesmíte při její tvorbě zapomínat. Potřebujete právník pro sepsání konkurenční doložky se zaměstnanci? Obraťte se na naši advokátní kancelář. Pomůžeme Vám.

Líbí se Vám naše příspěvky? Sledujte a likujte nás prostřednictvím našich sociálních sítí (FB, IG, LI).