Novinky pro zaměstnavatele 2023 (2. část)

- Ladislav Šmarda

V předchozím článku jsme se věnovali novele zákoníku práce obecně a představili si první dvě velké změny, které novela obsahuje. V tomto článku se budeme věnovat dohodám mimo pracovní poměr a právní úpravě doručování písemností. 

Dohody mimo pracovní poměr

V případě, že jako zaměstnavatel uzavřete se zaměstnancem dohodu mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce), bude nově vaší povinností předem rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu. S písemným rozvrhem týdenní pracovní doby musíte zaměstnance seznámit nejpozději 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena (pokud se nedohodnete se zaměstnancem na jiné době seznámení). 

Nezapomeňte na nové povinnosti zaměstnavatele v oblastech sociálního a zdravotního pojištění (duben 2023). Nově jste jako zaměstnavatel povinen hlásit dohody České správě sociálního zabezpečení a Úřadu práce.

Překážky v práci u dohod

Podle dosavadní právní úpravy neměli zaměstnanci nárok na poskytnutí překážek v práci. Zaměstnanci měli právo pouze na pracovní volno při důležitých osobních překážkách v práci (např. lékařské vyšetření). To se nyní změní. Novela obsahuje ustanovení, že zaměstnanci zaměstnaní na základě dohod budou mít nárok na poskytnutí překážek v práci bez omezení. 

Dovolená u dohod

Nově zaměstnancům pracujícím na základě dohod vznikne právo na dovolenou, pokud splní zákonem stanovené podmínky. Aby měl zaměstnanec nárok na dovolenou, musí pracovněprávní vztah v příslušném kalendářním roce trvat nepřetržitě alespoň 4 týdny. Zároveň musí zaměstnanec odpracovat alespoň 4násobek své týdenní pracovní doby. Obě tyto podmínky musí zaměstnanec splnit současně.

Za týdenní pracovní dobu se pro účely dovolené považuje u dohody o pracovní činnosti sjednaný rozsah práce (podle § 76 odst. 4 ZP). U dohody o provedení práce stanoví novela rozsah 10 hodin týdně.

Doručování

Doručování písemnosti zaměstnavatelem

Zákoník práce upravuje doručování písemností. Stanovuje, kdy musí zaměstnavatel nebo zaměstnanec doručit písemnost do vlastních rukou. Tato povinnost stále zůstává, ovšem mění se její rozsah. Nově už nemusí zaměstnavatel doručovat písemnost zaměstnanci do vlastních rukou u písemností, které se týkají:

  • vzniku a změny pracovního poměru;
  • vzniku a změny právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr;
  • dohody o rozvázání pracovního poměru;
  • dohody o zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti.

Na doručování těchto písemností se použije podpůrně právní úprava doručování v občanském zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. Konkrétně ustanovení § 570: „Obsah a závěry pracovněprávní písemnosti bude působit vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde.“ Pokud by jedna strana vědomě zmařila dojití písemnosti (např. odmítla by písemnost převzít), považuje se tato písemnost za řádně doručenou. 

Písemnost doručuje zaměstnanec

Zaměstnanec písemnost doručuje zpravidla osobně (osobním předáním) v místě sídla zaměstnavatele. Pokud o to zaměstnanec požádá, má zaměstnavatel povinnost doručení písemnosti písemně potvrdit. Písemnost se pokládá za doručenou okamžikem převzetí zaměstnavatelem.

V případě, že zaměstnavatel odmítne písemnost převzít, neposkytne zaměstnanci součinnost nebo jinak znemožní její doručení, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy k takové skutečnosti došlo.

Zaměstnanec nemusí písemnost doručovat pouze osobně, může využít sítě nebo služby elektronických komunikací na elektronickou adresu, kterou zaměstnavatel zaměstnanci oznámil. 

Takovou písemnost však musí zaměstnanec podepsat uznávaným elektronickým podpisem. Písemnost, kterou zaměstnanec doručuje tímto způsobem, je doručena dnem, kdy převzetí potvrdí zaměstnavatel zaměstnanci datovou zprávou. Pokud zaměstnavatel převzetí písemnosti nepotvrdí ve lhůtě 10 dnů ode dne jejího dodání, považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty. Doručování písemností je velmi důležité pro případ vzniku sporu (soud).

Závěr

Novela přináší velké změny v oblasti pracovního práva. V dohodách mimo pracovní poměr vznikne zaměstnancům nově nárok na dovolenou. Zároveň mají zaměstnanci nárok na všechny překážky v práci. 

I v doručování písemností došlo k řade změn, oproti dřívější právní úpravě nemusí být některé písemnosti doručeny do vlastních rukou. Zaměstnanec i zaměstnavatel ale musí splnit zákonné podmínky, např. podepsat písemnost uznávaným elektronickým podpisem. Pokud by jedna strana chtěla zmařit doručení nepřevzetím písemnosti, bude se písemnost pokládat za doručenou. V naší advokátní kanceláři se zabýváme mimo jiné pracovním právem, kontaktujte nás a my vám poradíme.