Zprostředkovatel podle DSA

- Ladislav Šmarda

Nařízení o digitálních službách (DSA) rozlišuje různé kategorie zprostředkovatelů digitálních služeb. Zprostředkovatel je přitom jednou z povinných osob podle nařízení DSA, a je pro Vás důležité zda i Vy nespadáte pod některou z uvedených kategorií, a zda se na Vás neuplatní povinnosti stanové nařízením. Tento článek, připravený naší advokátní kanceláří, se zaměřuje na přehled jednotlivých kategorií a shrnutí hlavních povinností, které z DSA pro zprostředkovatele vyplývají.

Různé typy zprostředkovatelů

Nařízení DSA reguluje široké spektrum podniků, které propojují uživatele s obsahem, zbožím nebo službami online. Mezi tyto zprostředkovatelské služby řadíme:

 • 1. Služby prostého přenosu
  • Jedná se o služby, které přenášejí informace mezi uživateli v síti, ale neprovádějí žádné úpravy nebo změny těchto informací.
   • Například: výměnné uzly internetu, bezdrátové přístupové body, virtuální soukromé sítě, služby a resolvery systému doménových jmen (DNS), registry názvů domén nejvyšší úrovně, registrátoři, certifikační orgány vydávající digitální certifikáty, internetová telefonie a jiné interpersonální komunikační služby.
 • 2. Hostingové služby
  • Tyto služby zahrnují ukládání informací na žádost příjemce služby. To znamená, že zprostředkovatelé na svých serverech uchovávají data, která jim uživatelé poskytují.
   • Například: cloud computing, webhosting, platformy pro sdílení obsahu, cloudy, referenční služby, včetně online platforem – online tržiště, obchody s aplikacemi, sociální sítě včetně velmi velkých online platforem, cestovní a ubytovací platformy, platformy sdílené ekonomiky.
 • 3. Služby ukládání do mezipaměti
  • Tyto služby spočívají v přenosu informací příjemcům v komunikační síti a zahrnují dočasné ukládání těchto informací v mezipaměti, což pomáhá zrychlit další přenos informací pro ostatní uživatele. Pokud si uživatel požádá o informace, jsou rychleji dostupné právě díky tomu, že jsou již dočasně uložené.
   • Například: sítě pro doručování obsahu, reverzní proxy služby nebo proxy služby k úpravě obsahu.
Evropská unie stanovuje pravidla pro zprostředkovatele digitálních služeb prostřednictvím nařízení DSA.

Povinnosti podle velikosti a významu

Nařízení DSA stanovuje odlišný přístup k povinnostem zprostředkovatelů v závislosti na jejich velikosti a významu. Konkrétní povinnosti jsou rozděleny do několika kategorií podle typu služeb, které poskytují.

Následuje shrnutí hlavních povinností pro:

Všechny zprostředkovatelské služby:

 • Zřízení kontaktního místa pro komunikaci s dozorovými orgány EU, Komisí a uživateli.
 • Přizpůsobení smluvních podmínek tak, aby v nich zprostředkovatelé informovali o možnosti moderace obsahu a dalších omezeních, včetně rozhodování založeného na algoritmech.
 • Zveřejňování zpráv o moderaci obsahu, alespoň jednou ročně.
 • Stanovení právního zástupce v případě, že se jedná o zprostředkovatele z třetích zemí působících na vnitřním trhu.

Hostingové služby:

 • Mechanismus oznamování a opatření (tzv. „Notice and Action“), který uživatelům umožní nahlásit nezákonný obsah.
 • Povinnost k informování donucovacích orgánů v případě podezření na trestný čin ohrožující život nebo bezpečnost osob.
 • Povinnost poskytovat odůvodnění uživateli v případě smazání jeho příspěvku na základě nahlášení.

Online platformy:

 • Vytvoření interního systému pro vyřizování stížností.
 • Možnost mimosoudního řešení sporů.
 • Ochrana proti zneužití služby spočívající v zavedení opatření, která zabrání opakovanému nahrávání nezákonného obsahu.
 • Zákaz tzv. „dark patterns“, tedy nemožnost navrhnout uživatelské rozhraní takovým způsobem, který by ovlivňoval schopnost uživatelů činit svobodná a informovaná rozhodnutí.
 • Transparentnost reklamy spočívající v povinnosti zobrazit, jaká reklama je cílená a kdo jí financoval.
 • Ochrana nezletilých osob před cílenou reklamou.
 • Přednostní reakce na oznámení podaná tzv. důvěryhodnými oznamovateli.

Online tržiště:

 • Princip „know your business customer“, tedy povinnost ověřit identitu a poskytnuté informace obchodníků.
 • Přizpůsobení online rozhraní tak, aby obchodníci měli možnost snadno informovat o výrobku či službě, poskytnout logo, ochrannou známku či informace o označení.
 • Informování spotřebitelů o nezákonnosti výrobků nebo služeb, které zakoupili.

Velmi velké online platformy a vyhledávače:

 • Posuzování a zmírnění rizik a povinnost přijmout opatřená pro jejich zmírnění.
 • Placení poplatku za dohled Evropské komisi.

Závěr

Nařízení o digitálních službách (DSA) definuje jasnou strukturu a povinnosti pro různé kategorie zprostředkovatelů digitálních služeb. Je klíčové, aby tito zprostředkovatelé dodržovali stanovené povinnosti a přispěli tak k dosažení cílů DSA.

Potřebujete-li poradit s jednotlivými povinnostmi nebo si nejste jisti, do jaké kategorie Vaše zprostředkovatelská služba spadá, rádi Vám jako advokáti pomůžeme.

Pokud se Vám náš článek líbí, nezapomeňte sdílet a komentovat v rámci našich sociálních sítí (FacebookInstagramLinkedIN). Děkujeme.