Pravidla práce z domova (home office)

- Ladislav Šmarda

Přichází očekávaná novela zákoníku práce (dále jen „ZP“). Jednou z chystaných novinek je i zavedení pravidel pro práci z domova (home office). Významnou změnou je rozšíření práv zaměstnanců v oblasti sjednávání těchto typů dohod. Co konkrétně změny zákoníku práce do budoucna přinesou jsme si pro vás připravili v tomto příspěvku.

Home office (práce na dálku)

Největší změnou, kterou novela přináší, je úprava § 317 ZP. Paragraf dříve stručně upravoval práci zaměstnance mimo pracoviště zaměstnavatele, s vlastní rozvrhnutou pracovní dobou. Novela mění celý paragraf, přidává další odstavce a souhrnně tento paragraf pojmenovává „práce na dálku“

Dohoda o práci na dálku (home office)

Postupně si celé znění tohoto paragrafu představíme. Výkon práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele (práce z domova neboli tzv. home office) je možný pouze na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

Tato písemná dohoda musí obsahovat:

  • místo nebo místa výkonu práce na dálku;
  • způsob komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, způsob přidělování práce a její kontroly;
  • rozsah práce konané na dálku a bližší podmínky pro rozvržení pracovní doby;
  • způsob náhrady nákladů vzniklých při výkonu práce na dálku zaměstnavatelem;
  • dobu, na kterou se dohoda o práci na dálku uzavírá;
  • způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnavatelem, včetně její kontroly, a možnosti vstupu zaměstnavatele do místa výkonu práce za účelem objasnění příčiny a okolností vzniku pracovního úrazu.

Skončení práce z domova

Pokud by si zaměstnanec nebo zaměstnavatel přál rozvázat písemnou dohodu, může ji (ať už zaměstnavatel nebo zaměstnanec) písemně vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.

Po vypovězení dohody a doručení výpovědi druhé straně, běží patnáctidenní výpovědní doba. Pokud zaměstnavatel dohodu uzavře s:

  • osobou pečující o dítě mladší než 15 let;
  • těhotnou zaměstnankyní;
  • s osobou, která prokáže, že převážně sama dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, ve stupni III nebo stupni IV,

může závazek z této dohody vypovědět pouze z vážných provozních důvodů nebo neumožňuje-li to povaha vykonávané práce.

Náklady spojené s výkonem práce z domova

V tuto chvíli je situace stále předmětem jednání a řešení. Původní návrh počítal s tím, že zaměstnavatel bude mít povinnost hradit zaměstnanci náklady spojené s výkonem práce na dálku. Mělo se jednat o náklady, které vzniknou zaměstnanci při výkonu práce. Tyto náklady nesmějí být zahrnuty ve mzdě, platu nebo odměně z dohody. 

Jde např. o náklady na plyn, elektřinu, pevná paliva, dodávku tepla, dodávku vody z vodovodů, odvádění odpadních vod, odvoz komunálního odpadu za jednu dospělou osobu v průměrné domácnosti v České republice za 1 hodinu, a to podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem. Za tyto náklady by zaměstnavatel poskytoval zaměstnanci paušální částku 2,80 Kč, a to za každou započatou hodinu práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí je oprávněno tuto částku měnit.  

Jiné (zejména nahodilé) náklady bude zaměstnanec prokazovat zaměstnavateli. 

Kontakt s ostatními zaměstnanci při home office

V současné právní úpravě není nijak upravena povinnost zaměstnavatele umožnit zaměstnanci kontakt s ostatními zaměstnanci. Novela tuto povinnost zaměstnavateli ukládá. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanci vykonávajícímu práci na dálku nebyl odepřen kontakt s ostatními zaměstnanci. 

Práce z domova neboli tzv. home office

Při výkonu práce na dálku (zejména pokud zaměstnanec pracuje na dálku po delší dobu) se může zaměstnanec cítit izolován od ostatních. Tomu má právě zaměstnavatel zabránit, např. tím, že dá zaměstnanci možnost setkávat se v rámci výkonu práce na pracovišti, případně se potkat se svými kolegy (pokud zaměstnanec o toto setkání požádá).

Využití sítě elektronických komunikací

V případě, že práci na dálku zaměstnanec koná s využitím sítě elektronických komunikací, vyplývají z toho zaměstnanci i zaměstnavateli určité povinnosti. Zaměstnavatel má povinnost zajistit technické a programové vybavení pro výkon práce zaměstnance (pokud zaměstnanec nevykonává práci pomocí svého vlastního vybavení). Zaměstnanec má povinnost jednat tak, aby chránil data a údaje související s výkonem jeho práce.

Zaměstnanec může požádat o umožnění výkonu práce na dálku. Pokud tuto žádost zaměstnavatel zamítne, musí zamítnutí písemně odůvodnit.

Rozvrh pracovní doby

Pracovní dobu při práci na dálku si rozvrhuje sám zaměstnanec. Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Zaměstnanci nepřísluší mzda nebo plat za práci přesčas anebo za příplatek za práci ve svátek. Zaměstnanec také nemá nárok na náhradu mzdy za celodenní překážky v práci nebo při důležitých osobních překážkách. I když si zaměstnanec rozvrhuje pracovní dobu sám, platí pro něj limity denního a týdenního nepřetržitého odpočinku, přestávky v práci na jídlo, oddech apod.

Závěr

Úprava pravidel práce z domova je jednou z nejvýznamnějších změn, kterou novela zákoníku práce přináší. Stanovuje celou řadu práv a povinností nejen zaměstnavateli, ale i zaměstnanci. Toto ustanovení reaguje na změny ve společnosti, kdy došlo k velkému nárůstu zájmu o tzv. home office. Zaměstnavatel by neměl zapomínat, že se ustanovení může každý rok měnit. Zejména vyhlášením paušální částky úhrady nákladů. Nepodceňte proto průběžnésledování aktuální právní úpravy. Potřebujete právníka v oblasti pracovního práva? Kontaktujte nás.