Rozpočet díla (cena – 2. část)

- Ladislav Šmarda

Pokračujeme v našich tématických příspěvcích, věnujících se problematice smlouvy o dílo. Minulý příspěvek jsme věnovali první části významného otázce smlouvy o dílo a zaměřili se na cenu díla. V dnešním příspěvku navážeme na odměňování ve smlouvách o dílo a zaměříme se na další možné způsoby nastavení a jak může cena díla vypadat. Cena díla je vždy závislá na vaší smluvní dohodě a základ i způsob jejího určení je předpokladem řádné a fungující spolupráce.

Cena stanovená jako rozpočet díla

Vedle stanovení pevné ceny díla si mohou strany smluvní určit odměnu na základě tzv. rozpočtu. Rozpočtem rozumíme předběžný výpočet nákladů, které bude provádění díla vyžadovat na základě jednotlivých dílčích položek, které mají být realizovány. Rozpočtem určují strany cenu díla zejména u děl komplexních (např. výstavba nebo programování či vývoj software) nebo pokud zhotovitel provádí dílo po částech.

Objednatel se musí s rozpočtem sjednaných činností podle smlouvy prokazatelně seznámit. Rozpočet musí být součástí smlouvy (zpravidla jako příloha). Jde o závazný právní dokument, který do značné míry definuje předepsaná pravidla smluvní spolupráce.

Cena díla

Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, i kdyby rozsah nebo nákladnost práce rozpočet překročily. Cenu díla může zhotovitel zvýšit pouze v případě zcela mimořádných a nepředvídatelných okolností. Okolnost musí být: 1) zcela mimořádná 2) nečekaná 3) dokončení díla podstatně ztěžuje. Tyto podmínky musí být splněny kumulativně. V případném sporu o zvýšení ceny díla rozhoduje o spravedlivém zvýšení ceny díla soud.

Druhy rozpočtů ceny o dílo

Strany si mohou sjednat buď rozpočet zaručený a úplný nebo nezaručený a nezávazný, tzv. rozpočet s výhradou.

Rozpočet díla s výhradou

Strany si mohou ve smlouvě určit tzv. rozpočet díla s výhradou – ve smlouvě si např. stanoví, že se nezaručuje jeho úplnost nebo že je nezávazný. V takovém případě může zhotovitel požadovat zvýšení ceny. Pokud s tím objednatel nesouhlasí, zvýšení ceny na návrh zhotovitele určí soud.

Strany se při uzavírání smlouvy o dílo snaží předmět smlouvy i určení ceny maximálně konkretizovat. Např. ale u oprav a rekonstrukcí nelze určit rozsah poškození, které má zhotovitel opravit. Rozsah oprav a tím i cena díla tak mohou vyjít najevo až při samotné rekonstrukci. V takovém případě může zhotovitel zvýšit cenu díla o účelně vynaložené náklady, které převýšily náklady zahrnuté v rozpočtu. Účelnost vynaložených nákladů posuzujeme zvlášť u každého případu s přihlédnutím k daným okolnostem.

Neúplný rozpočet díla

Zhotovitel se může s objednatelem dohodnout, že rozpočet uvedený ve smlouvě je neúplný. Při provádění díla vyvstane potřeba provést další činnosti. Tyto činnosti nejsou zahrnuté v rozpočtu, zároveň nebyly v době uzavírání smlouvy předvídatelné. Zhotovitel může cenu díla navýšit o nově vzniklé činnosti.

Nezávazný rozpočet

U nezávazného rozpočtu strany počítají s vývojem cen materiálů, které se mohou během provádění díla měnit. Strany smlouvy zpravidla označí ty položky rozpočtu, u kterých čekají změnu ceny. Zhotovitel v takovém případě může požadovat vyšší cenu díla, pokud účelně vynaložené náklady převýšily náklady zahrnuté do rozpočtu.

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel musí překročení rozpočtované částky a zvýšenou cenu oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Pokud zhotovitel požaduje zvýšení ceny o více než 10 %, může objednatel odstoupit od smlouvy. Odstoupit musí bez zbytečného odkladu a má povinnost nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu.

Pro uplatnění vyšší ceny díla musí zhotovitel objednatele o zvýšení ceny díla informovat. Zároveň musí objednatele požádat o navýšení ceny díla. A to i v případě, že si strany neúplný nebo nezávazný rozpočet sjednaly ve smlouvě. Pokud zhotovitel objednatele neinformuje a nepožádá o navýšení ceny, nemá na zaplacení zvýšené ceny díla nárok.

Cena není určena

Cena díla není nezbytnou součástí smlouvy, strany si ve smlouvě nemusí cenu za dílo sjednat, a přesto bude smlouva platná. Pokud cena za dílo ve smlouvě absentuje, platí, že se sjednanou cenou rozumí cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných podmínek.

Závěr

Cenu díla si mohou strany sjednat rozličnými způsoby. Záleží na složitosti díla i zvyklosti stran. Cenu určenou zaručeným a úplným rozpočtem nemůže zhotovitel překročit. U tzv. rozpočtu s výhradou může zhotovitel přistoupit k navýšení ceny díla, pokud splní všechny podmínky. V případě, že si strany cenu díla neurčí, platí cena obvyklá.

Máte otázky ohledně ceny díla? Nejste si jisti, jak při uzavírání smlouvy o dílo postupovat? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

Líbí se Vám naše příspěvky? Nezapomeňte nám dát like a sledovat naše sociální sítě Facebook, LinkedIn či Instagram.