Vymáhání pohledávky

- Ladislav Šmarda

Nároky by měly být splněny dobrovolně, nicméně v praxi se stává, že dlužník svůj závazek odmítá splnit.Vymáhání pohledávky je proces, jehož cílem je zajistit, aby věřitel obdržel plnění od dlužníka, který dobrovolně neplní. V tomto článku, připraveném naší advokátní kanceláří, se dozvíte, co vymáhání pohledávek obnáší a jakým způsobem probíhá.

Co je pohledávka?

Pohledávka představuje právní nárok věřitele na poskytnutí plnění od svého dlužníka (více informací v našem článku). Konkrétně si pod pojmem pohledávka lze představit nárok na zaplacení finanční částky, na vydání věci či poskytnutí služby nebo třeba nárok na náhradu škody.

Prokázání existence vymáhané pohledávky

Klíčovým prvkem v procesu vymáhání pohledávky je identifikace samotného závazku. Tento krok zahrnuje především předložení důkazů potvrzující jeho existenci. Věřitel by měl mít k dispozici veškerou relevantní dokumentaci, jako jsou smlouvy, faktury, e-maily nebo jiné formy komunikace s dlužníkem, které prokazují existenci pohledávky.

Proces vymáhání pohledávky lze zjednodušeně rozdělit do etap:

  • Předžalobní fáze
  • Žalobní fáze (soudní řízení)
  • Soudní fáze
  • Požalobní fáze (výkon rozhodnutí a exekuce)
  • Insolvence (je-li dlužník v úpadku)

Předžalobní fáze vymáhání pohledávky

Tento proces směřuje k poslednímu pokusu řešit situaci mimosoudní cestou. Dlužníkovi je doručena výzva ke splnění povinnosti s poučením, že při nesplnění bude věřitel požadovat její úhradu prostřednictvím soudu. Běžně zahrnuje informaci pro dlužníka na vzniklý dluh, jeho důvod a výši. Rovněž můžete spojit s návrhem na sestavení splátkového kalendáře. Pokud však tato fáze nepřinese očekávaný výsledek, je možné přistoupit k oficiálnímu postupu.

Prvotní proces vymáhání pohledávek zpravidla probíhá prostřednictvím interních oddělení (osob) určených. Samotnou předžalobní výzvu doporučujeme zaslat prostřednictvím advokáta.

Žalobní fáze vymáhání pohledávky(soudní řízení)

Neuhradí-li dlužník svůj závazek ani na základě zaslané předžalobní výzvy, je možné přistoupit k soudnímu řízení. Pod pojmem žaloby si můžete představit návrh soudu, aby žalobci (věřiteli) přiznal právo na vynucené splnění povinnosti žalovaného (dlužníka), kterou bez zákonného důvodu odmítl dobrovolně splnit.

Jako věřitel můžete podat žalobu sami nebo prostřednictvím zvoleného právního zástupce. Požadujete vydání rozsudku na plnění dlužné povinnosti žalovaného. Pokud soud shledá žalobu oprávněnou, rozsudek vydá a dlužníka zaváže k úhradě dluhu a nákladů řízení. V případě peněžitého plnění může věřitel rovněž podat (elektronický) platební rozkaz v rámci zrychlených řízení.

Požalobní fáze (výkon rozhodnutí a exekuce) vymáhání pohledávky

Pokud jste byli jako věřitelé u soudu úspěšní, získáte autoritativní rozhodnutí soudu, které následně můžete využít k vynucení přiznané povinnosti. Nesplní-li dlužník ve lhůtě stanovené rozsudkem svůj dluh nesplní, má věřitel možnost podat exekuční návrh nebo návrh na výkon rozhodnutí, prostřednictvím kterého pak bude předmětná pohledávka vymožena.

Insolvence dlužníka

Dostane-li se dlužník do stavu platební neschopnosti, může se sám a/nebo jeho věřitelé domáhat vyslovení jeho úpadku pomocí insolvenčního soudu. Zpravidla to pro zúčastněné věřitele znamená, že jejich nárok nebude uspokojen v plné výši. Jako věřitelé ovšem můžete využít rozhodnutí insolvenčního soudu v otázce vymáhané pohledávky pro účely daňových povinností.

Závěr

Vymáhání pohledávek je proces, který vyžaduje důkladnou přípravu, trpělivost a znalost právních předpisů. Správné provedení může věřiteli pomoci zajistit řádnou úhradu dluhu a získat tak své plnění.

V příštích článcích se podrobněji podíváme na některé kroky v procesu vymáhání pohledávky a upozorníme na praktické aspekty v rámci zákonného postupu.

Potřebujete pomoc s vymáháním své pohledávky? Rádi Vám jako advokáti pomůžeme.

Pokud se Vám náš článek líbí, nezapomeňte jej sdílet a komentovat také na sociálních sítích (FacebookInstagramLinkedIN). Děkujeme.